Matthew 25

Tomotoga yadi luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye 'ana vona-awatabai.

Wata Iesu i vonedi i vo, 'Aiatanina a na vilaku a na mai, tomotoga yadi luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye side bani'odi. Tamu vavine i na nagi bega enavo ne'e'ela 10 ma yadi mageta i nagoi tomogo 'ana lukamata faifaina. 'Adi 5 ma yadi 'aseta, wata 5 nuadi 'anigaugaudi. Nuadi 'anigaugaudi yadi mageta ma ufadi we'e i na 'a'avaga faifaina kebu tamu i da 'ewaiga, we'e 'adi 5 ma yadi 'aseta yadi mageta i iwagidi wata yadi ufa i 'ewadi. Tonaginina i 'ivogavogana bega vevinenidi 'adi 10 matadi i duduna i 'eno-mataiva.

'Akonadi 'eno-waube'u nika vegole i nogai i vo, Side tonagi i mimai. 'Wa maia, 'wa na yogobodebodeni.” Vevinenidi 10 i 'isa yadi mageta i kialakaidi nika vevine nuadi 'anigaugaudi i vona ediavo 'waidie i vo, Yama mageta i 'weu'weu, yami ufayega 'wa da iwagema.” Vevine ma yadi 'aseta ediavo yadi vona i tutuli i vo, Kebu, ufa de'e 'omi wata 'ima kebu 'ada fataga. 'Wa nagoi 'eba kimwane 'waineye bei yami ufa 'wa na 'ewadi.” 10 Ne'e'elanidi nuadi 'anigaugaudi i tauya i nunagoi kimwane faifaina, nika tonagi i le'wa. Ne'e'elanidi 'adi 5 i 'idewadewa i lulukamata taiadi i luku nagi 'ana 'ani 'waineye, 'awa i sibodai.”

11 I saiboda mulieta vevinenidi kimwane faifaina i nagoiga i le'wai, i vegole i vo, 'Auvea, 'Auvea, 'a da lukuwa.” 12 Tonaginina i vo, Aigodi 'omi kebu a da 'asetamiga.”

13 Iesu yana vonanina 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye i vo, Begaidi 'omi 'wa na 'isa'isa fai yaku mai-vaitugana 'ana 'aiata 'alo 'ana 'awasasa kebu 'wa da 'asetaiga.”

  • S1 Luk 12:35S11-12 Luk 13:25-27S13 Luk 12:40

Tomotoga yadi folova 'ana tutula Yaubada 'wainega 'ana vona-awatabai.

14 Wata Iesu i vona-awatabai yana mai faifaina i vo, Tamu tomogo i tautauya 'ani'ie yana tofolovavo i goleva'augidi yana kukua matatabuna i veledi i na 'isave'avinidi. 15 Tamu i veleni lubulubu 5000, tamu lubulubu 2000, we'e tamu lubulubu 1000, nika i tauya. 'Aitamogana 'aitamogana i velediga yadi 'aseta wata yadi toketokena 'ana 'etowava 'wainega.

16 Tofolovanina lubulubu 5000 i 'ewaiga i nago kebu i da mia-maimaiga maninina i vefoloveni, wata 'wainega 'imoso'i i veluagai lubulubu 5000. 17 Wata bani'odi tofolovanina lubulubu 2000 i 'ewaiga i vefoloveni, wata lubulubu 2000 i 'ewai. 18 We'e tofolovanina 'adi vetonu, kumanina lubulubu 1000 i 'ewaiga, i nago fwayafwaya i alai 'ana toveimea yana mani i tavuni.

19 Toveimeanina i nagoga tutuya manamanawena i mia, mulieta i vilai i mai yana tofolovavo i vonedi i maia nuanuana i na 'asetai yana mani i 'imoso'iedi 'alo kebu. 20 Tofolovanina lubulubu 5000 i 'ewaiga i luku maninina ma 'ana 'imoso'i lubulubu 5000 i veleni i vo, 'Auvea, basenadi lubulubu 5000 'u velekuga a vefoloveni, side wata lubulubu 5000 a veluagai.” 21 'Ana toveimea i voneni i vo, Mogitana 'omu todumwebika, yamu folova 'atumaiotogina. Mani sai'afo siaina 'waineye 'u dumwebika, bega a na yatomu 'u na veto'isave'avina mani bwaikina 'waineye. 'Waikuye taiadi ta na miamia ta na sososoana.”

22 Mulieta tofolovanina lubulubu 2000 i 'ewaiga i luku i vona 'ana toveimea 'waineye i vo, 'Auvea, basenadi lubulubu 2000 'u velekuga a vefoloveni, side wata lubulubu 2000 a veluagai.” 23 Yana toveimea i voneni i vo, Mogitana, 'omu todumwebika, yamu folova 'atumaiotogina. Mani sai'afo siaina 'waineye 'u dumwebika, bega a na yatomu 'u na veto'isave'avina mani bwaikina 'waineye. 'Waikuye taiadi ta na miamia ta na sososoana.”

24 Mulieta tofolovanina lubulubu 1000 i 'ewaiga i luku i vona 'ana toveimea 'waineye i vo, 'Auvea a 'asetamu, 'omu tomogo fa'alimu. Kebu 'u da bakubakulaga, 'u 'a'aialamo, tofolova i folofolova we'e 'omu tutula'ava 'u 'ewa'ewamo. 25 Yau a kololo 'ai'edi yamu mani a da vevuyoi bega a nago a giveni fwayafwaya nageneye. Side yamu maninina, 'asa'aiana 'u 'ewai.” 26 'Ana toveimea i yagaia i vo, 'Omu tofolova sakoimu, dumwemu 'aina. 'Omu yamu nuanua igodina yau kebu a da bakubakulaga, a 'a'aialamo wata tofolova i folofolova faifaiku, we'e yau tutula'ava a 'ewa'ewamo. 27 Bega 'u nuani yaku mani 'u da naweni banika 'waineye. A vilaku a mai yaku maninina ma 'ana 'imoso'i a da 'ewai.”

28 Bega yana tofolovavo 'ifwaidi i vonedi i vo, Lubulubu 1000 'wa eloi taunina tofolova sakoina, kumanina ma yana lubulubu 10,000 'wa na veleni. 29 'Wa na eloiga fai 'ai'edi aitoi 'ana veuveuta 'wainega i na folova-'atumai, wata 'ana 'imoso'i i na veluagai bwaikaotogina, we'e 'ai'edi aitoi 'ana veuveuta kebu i na folova-'atumaieniga veuveutanina siaina i na elo'a'avai. 30 We'e de'e tofolovanina dumwena 'aina ava'ai 'ana 'atumaina? 'Wa naweni 'wa taweni i na obu dudubale bei i na 'we'we'wela wata maigina i na yuyuyuya.”

  • S15 Lom 12:6S21 Luk 16:10S29 Mak 4:25

Tomotoga i na vonayavuga Iesu mataneye.

31 Wata Iesu i vonedi i vo, 'Awaie yau a vetomotogaotoga ma yaku mageta mataududulina a na mai abamega anelose matatabudi taiadi. Ma yaku veimea a na miabui 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye, mulieta tomotoga 'adi 'aila'a tulina tulina fwayafwaya matatabuna 'wainega i na maia i na vonayavuga matakuye. I na 'a'ava a na 'ivisidi bani'odi 'aisaya 'adi to'isave'avina sifi wata goti i yayato'edi. 33 Yaku tomotoga a na yatodi 'aku 'atagiega we'e 'ifwaidi tomotoga 'aku wamayega.

34 I na 'a'avana mulieta yau yadi Kini tomotoganidi 'aku 'atagiega a na vonedi a na vo, 'Omi 'akonadi Tamaku i vesauluva 'atumaina 'waimie, 'wa maia 'wa na luku yana 'Eba Veimea 'waineye. Bola fwayafwaya kebu i da 'idewaiga, Yaubada 'eba veimeanina i 'idewa-vagaseni faifaimi.

35 'Wa na lukuga fai basenadi a lase, 'wa ve'aniku, 'anigoku i lala, ufa 'wa veleku, tuliku siwe 'wa goleku a laka yami vanuge. 36 Kebu 'aku kalekoga, 'wa ve'weseniku, a viga, 'wa lukebeku, a luku vanuga 'eba yogona 'waineye, 'wa fogefogeku.” 37 Yaku tomotoganidi yadi sauluva 'atumaidi i na velutolieku i na vo, 'Auvea, ma'avia 'a 'isemu 'u lase 'a ve'animu, 'alo 'anigomu i lala ufa 'a velemu? 38 Ava'ai tutuyaga 'a 'isemu kebu a da 'isa'inanamuga 'a golemu 'u laka yama vanuge, 'alo kebu 'amu kalekoga a ve'wesenimu? 39 Wata ma'avia 'u viga 'alo 'u luku vanuga 'eba yogona 'waineye 'a fogefogemu?” 40 Yau yadi Kini yadi velutoli a na tutuli a na vo, A vona mogitana 'waimie, tutuyanina tamu iaku tomogo-'avo'avovo 'wa 'ivaiseniga siwe 'asa'aiana yau 'wa 'ivaiseku.”

41 We'e tomotoganidi 'aku wamayega a na vonedi a na vo, 'Omi 'akonadi Yaubada i veimea vematavuloga 'wa na veluagai, 'wa nagoi 'ai-'ala'alata kebu yana 'weuga 'waineye, 'ainina Yaubada i 'idewa-vagaseni Seitani enavo yaiaina taiadi faifaidi. 42 'Wa na nagoiga fai basenadi a lase siwe kebu 'wa da ve'anikuga, 'anigoku i lala ufa 'wa bodaku, yau tuliku 'wa 'iseku siwe kebu 'wa da goleku a da wai yami vanuge. Kebu 'aku kalekoga 'asa'aiana 'wa 'isekumo, a viga wata vanuga 'eba yogona 'waineye a luku siwe kebu 'wa da 'isave'avinikuga.” 44 Tovedumwe'ai'ainidi i na velutolieku i na vo, 'Auvea, ma'avia 'a 'isemu, 'u lase, 'anigomu i lala, wata kebu 'amu kalekoga 'a bodamu. We'e 'omu tomogo tulimu, 'u viga, 'alo vanuga 'eba yogona 'waineye 'u luku 'a dumwe'aiemu kebu 'a da 'ivaisemuga?” 45 Yau yadi Kini yadi velutoli a na tutuli a na vo, A vona mogitana 'waimie, tutuyanina tamu iaku tomogo-'avo'avovo 'wa bodaiga 'alo kebu 'wa da 'ivaiseniga, siwe 'asa'aiana yau 'wa bodaku wata kebu 'wa da 'ivaisekuga.” 46 Mulieta a na veimea tovedumwe'ai'ainidi i na nago vematavuloga kebu yana 'a'avaga 'waineye, we'e tomotoganidi yadi sauluva 'atumaidi mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

  • S31 Mad 16:27S34 Luk 12:32S40 Voa 19:17 Ibu 6:10
  • S41 Ve 20:10 Mad 7:23
Copyright information for `YML