Matthew 25

Tomotoga yadi luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye 'ana vona-awatabai.

1Wata Iesu i vonedi i vo, 'Aiatanina a na vilaku a na mai, tomotoga yadi luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye side bani'odi. Tamu vavine i na nagi bega enavo ne'e'ela 10 ma yadi mageta i nagoi tomogo 'ana lukamata faifaina. 2'Adi 5 ma yadi 'aseta, wata 5 nuadi 'anigaugaudi. 3Nuadi 'anigaugaudi yadi mageta ma ufadi we'e i na 'a'avaga faifaina kebu tamu i da 'ewaiga, we'e 'adi 5 ma yadi 'aseta yadi mageta i iwagidi wata yadi ufa i 'ewadi. 5Tonaginina i 'ivogavogana bega vevinenidi 'adi 10 matadi i duduna i 'eno-mataiva.

6'Akonadi 'eno-waube'u nika vegole i nogai i vo, Side tonagi i mimai. 'Wa maia, 'wa na yogobodebodeni.” 7Vevinenidi 10 i 'isa yadi mageta i kialakaidi nika vevine nuadi 'anigaugaudi i vona ediavo 'waidie i vo, Yama mageta i 'weu'weu, yami ufayega 'wa da iwagema.” 9Vevine ma yadi 'aseta ediavo yadi vona i tutuli i vo, Kebu, ufa de'e 'omi wata 'ima kebu 'ada fataga. 'Wa nagoi 'eba kimwane 'waineye bei yami ufa 'wa na 'ewadi.” 10Ne'e'elanidi nuadi 'anigaugaudi i tauya i nunagoi kimwane faifaina, nika tonagi i le'wa. Ne'e'elanidi 'adi 5 i 'idewadewa i lulukamata taiadi i luku nagi 'ana 'ani 'waineye, 'awa i sibodai.”

11I saiboda mulieta vevinenidi kimwane faifaina i nagoiga i le'wai, i vegole i vo, 'Auvea, 'Auvea, 'a da lukuwa.” 12Tonaginina i vo, Aigodi 'omi kebu a da 'asetamiga.”

13Iesu yana vonanina 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye i vo, Begaidi 'omi 'wa na 'isa'isa fai yaku mai-vaitugana 'ana 'aiata 'alo 'ana 'awasasa kebu 'wa da 'asetaiga.”

  • S1 Luk 12:35S11-12 Luk 13:25-27S13 Luk 12:40

Tomotoga yadi folova 'ana tutula Yaubada 'wainega 'ana vona-awatabai.

14Wata Iesu i vona-awatabai yana mai faifaina i vo, Tamu tomogo i tautauya 'ani'ie yana tofolovavo i goleva'augidi yana kukua matatabuna i veledi i na 'isave'avinidi. 15Tamu i veleni lubulubu 5000, tamu lubulubu 2000, we'e tamu lubulubu 1000, nika i tauya. 'Aitamogana 'aitamogana i velediga yadi 'aseta wata yadi toketokena 'ana 'etowava 'wainega.

16Tofolovanina lubulubu 5000 i 'ewaiga i nago kebu i da mia-maimaiga maninina i vefoloveni, wata 'wainega 'imoso'i i veluagai lubulubu 5000. 17Wata bani'odi tofolovanina lubulubu 2000 i 'ewaiga i vefoloveni, wata lubulubu 2000 i 'ewai. 18We'e tofolovanina 'adi vetonu, kumanina lubulubu 1000 i 'ewaiga, i nago fwayafwaya i alai 'ana toveimea yana mani i tavuni.

19Toveimeanina i nagoga tutuya manamanawena i mia, mulieta i vilai i mai yana tofolovavo i vonedi i maia nuanuana i na 'asetai yana mani i 'imoso'iedi 'alo kebu. 20Tofolovanina lubulubu 5000 i 'ewaiga i luku maninina ma 'ana 'imoso'i lubulubu 5000 i veleni i vo, 'Auvea, basenadi lubulubu 5000 'u velekuga a vefoloveni, side wata lubulubu 5000 a veluagai.” 21'Ana toveimea i voneni i vo, Mogitana 'omu todumwebika, yamu folova 'atumaiotogina. Mani sai'afo siaina 'waineye 'u dumwebika, bega a na yatomu 'u na veto'isave'avina mani bwaikina 'waineye. 'Waikuye taiadi ta na miamia ta na sososoana.”

22Mulieta tofolovanina lubulubu 2000 i 'ewaiga i luku i vona 'ana toveimea 'waineye i vo, 'Auvea, basenadi lubulubu 2000 'u velekuga a vefoloveni, side wata lubulubu 2000 a veluagai.” 23Yana toveimea i voneni i vo, Mogitana, 'omu todumwebika, yamu folova 'atumaiotogina. Mani sai'afo siaina 'waineye 'u dumwebika, bega a na yatomu 'u na veto'isave'avina mani bwaikina 'waineye. 'Waikuye taiadi ta na miamia ta na sososoana.”

24Mulieta tofolovanina lubulubu 1000 i 'ewaiga i luku i vona 'ana toveimea 'waineye i vo, 'Auvea a 'asetamu, 'omu tomogo fa'alimu. Kebu 'u da bakubakulaga, 'u 'a'aialamo, tofolova i folofolova we'e 'omu tutula'ava 'u 'ewa'ewamo. 25Yau a kololo 'ai'edi yamu mani a da vevuyoi bega a nago a giveni fwayafwaya nageneye. Side yamu maninina, 'asa'aiana 'u 'ewai.” 26'Ana toveimea i yagaia i vo, 'Omu tofolova sakoimu, dumwemu 'aina. 'Omu yamu nuanua igodina yau kebu a da bakubakulaga, a 'a'aialamo wata tofolova i folofolova faifaiku, we'e yau tutula'ava a 'ewa'ewamo. 27Bega 'u nuani yaku mani 'u da naweni banika 'waineye. A vilaku a mai yaku maninina ma 'ana 'imoso'i a da 'ewai.”

28Bega yana tofolovavo 'ifwaidi i vonedi i vo, Lubulubu 1000 'wa eloi taunina tofolova sakoina, kumanina ma yana lubulubu 10,000 'wa na veleni. 29'Wa na eloiga fai 'ai'edi aitoi 'ana veuveuta 'wainega i na folova-'atumai, wata 'ana 'imoso'i i na veluagai bwaikaotogina, we'e 'ai'edi aitoi 'ana veuveuta kebu i na folova-'atumaieniga veuveutanina siaina i na elo'a'avai. 30We'e de'e tofolovanina dumwena 'aina ava'ai 'ana 'atumaina? 'Wa naweni 'wa taweni i na obu dudubale bei i na 'we'we'wela wata maigina i na yuyuyuya.”

  • S15 Lom 12:6S21 Luk 16:10S29 Mak 4:25

Tomotoga i na vonayavuga Iesu mataneye.

31Wata Iesu i vonedi i vo, 'Awaie yau a vetomotogaotoga ma yaku mageta mataududulina a na mai abamega anelose matatabudi taiadi. Ma yaku veimea a na miabui 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye, mulieta tomotoga 'adi 'aila'a tulina tulina fwayafwaya matatabuna 'wainega i na maia i na vonayavuga matakuye. I na 'a'ava a na 'ivisidi bani'odi 'aisaya 'adi to'isave'avina sifi wata goti i yayato'edi. 33Yaku tomotoga a na yatodi 'aku 'atagiega we'e 'ifwaidi tomotoga 'aku wamayega.

34I na 'a'avana mulieta yau yadi Kini tomotoganidi 'aku 'atagiega a na vonedi a na vo, 'Omi 'akonadi Tamaku i vesauluva 'atumaina 'waimie, 'wa maia 'wa na luku yana 'Eba Veimea 'waineye. Bola fwayafwaya kebu i da 'idewaiga, Yaubada 'eba veimeanina i 'idewa-vagaseni faifaimi.

35'Wa na lukuga fai basenadi a lase, 'wa ve'aniku, 'anigoku i lala, ufa 'wa veleku, tuliku siwe 'wa goleku a laka yami vanuge. 36Kebu 'aku kalekoga, 'wa ve'weseniku, a viga, 'wa lukebeku, a luku vanuga 'eba yogona 'waineye, 'wa fogefogeku.” 37Yaku tomotoganidi yadi sauluva 'atumaidi i na velutolieku i na vo, 'Auvea, ma'avia 'a 'isemu 'u lase 'a ve'animu, 'alo 'anigomu i lala ufa 'a velemu? 38Ava'ai tutuyaga 'a 'isemu kebu a da 'isa'inanamuga 'a golemu 'u laka yama vanuge, 'alo kebu 'amu kalekoga a ve'wesenimu? 39Wata ma'avia 'u viga 'alo 'u luku vanuga 'eba yogona 'waineye 'a fogefogemu?” 40Yau yadi Kini yadi velutoli a na tutuli a na vo, A vona mogitana 'waimie, tutuyanina tamu iaku tomogo-'avo'avovo 'wa 'ivaiseniga siwe 'asa'aiana yau 'wa 'ivaiseku.”

41We'e tomotoganidi 'aku wamayega a na vonedi a na vo, 'Omi 'akonadi Yaubada i veimea vematavuloga 'wa na veluagai, 'wa nagoi 'ai-'ala'alata kebu yana 'weuga 'waineye, 'ainina Yaubada i 'idewa-vagaseni Seitani enavo yaiaina taiadi faifaidi. 42'Wa na nagoiga fai basenadi a lase siwe kebu 'wa da ve'anikuga, 'anigoku i lala ufa 'wa bodaku, yau tuliku 'wa 'iseku siwe kebu 'wa da goleku a da wai yami vanuge. Kebu 'aku kalekoga 'asa'aiana 'wa 'isekumo, a viga wata vanuga 'eba yogona 'waineye a luku siwe kebu 'wa da 'isave'avinikuga.” 44Tovedumwe'ai'ainidi i na velutolieku i na vo, 'Auvea, ma'avia 'a 'isemu, 'u lase, 'anigomu i lala, wata kebu 'amu kalekoga 'a bodamu. We'e 'omu tomogo tulimu, 'u viga, 'alo vanuga 'eba yogona 'waineye 'u luku 'a dumwe'aiemu kebu 'a da 'ivaisemuga?” 45Yau yadi Kini yadi velutoli a na tutuli a na vo, A vona mogitana 'waimie, tutuyanina tamu iaku tomogo-'avo'avovo 'wa bodaiga 'alo kebu 'wa da 'ivaiseniga, siwe 'asa'aiana yau 'wa bodaku wata kebu 'wa da 'ivaisekuga.” 46Mulieta a na veimea tovedumwe'ai'ainidi i na nago vematavuloga kebu yana 'a'avaga 'waineye, we'e tomotoganidi yadi sauluva 'atumaidi mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

  • S31 Mad 16:27S34 Luk 12:32S40 Voa 19:17 Ibu 6:10
  • S41 Ve 20:10 Mad 7:23
Copyright information for `YML