Matthew 26

I lauala Iesu 'ana laugiva faifaina.

Iesu yana mai-vaitugana faifaina i ve i 'a'avana, mulieta yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Akonadi 'wa 'asetai 'aiata 'ailuga i na 'a'avana Sakali Uvi'agalatagona i na velamu.Tutuyanina 'waineye yau a vetomotogaotoga i na 'aniveleneku i na tutufwaseku 'ai lagalagana 'waineye.”

Tutuyanina 'waineye tovelomu 'adi to'edakumetavo wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi i va'auta tovelomu 'adi to'edakumeta bwaikina 'ana wagava Kaiafa yana vanuga bwaikina 'waineye. Bei i veifufu bani'odi i na munega givagivayega Iesu i na 'ive'avini i na luvewafai. Siwe wata i vo, Kebu sakalie ta na 'ive'aviniga i na nunago tomotoga fuedi i na daba fai nuanuadi Iesu.”

  • S2 Sou 12:1-27 Mad 20:18

Iesu 'ana iwaga 'atamana Bedani 'waineye.

Iesu bola i miamia 'atamana Bedani, Saimoni kumanina basenadi i vewaiwaiseselaga yana vanuge. I 'ani'ani nika tamu vavine bunama i mieni, magaina 'atumaina wata 'ana tutula bwaikina Iesu nava'auna i iwagi. Bei i koiaga kileu i 'idewai 'ana 'isa 'atumaiotogina, 'ana wagava alibasita.

Iesu yana tovetutuyamavo i 'iseni ma yadi luvulewa i manini i vo, Awale bunama i ve'amubwadodoyeni? Bunamanina i lubwaineni i da vekimwaneyeni mani bwaikina i da veluagai 'wainega wekowekoma i da 'ivaisedi.” 10 Iesu yadi nuanua i 'asetai bega i vonedi i vo, Vavine kebu 'wa na 'ivebunumayagi. Naninina i 'idewaiga 'atumaiotogina 'waikuye i lubwaineni. 11 Wekowekoma tutuya fuedi taiadi 'wa na miamia we'e yau kebu. 12 I iwagikuga tomogoku i 'idewa-vagaseni 'aku ve'ufa faifaina, me Diu yada sauluva bani'odi. 13 A vona mogitana 'waimie, bola Valaku 'Atumaina i na lulu'ageyeni fwayafwaya matatabuna 'waineye, vavinenina yana folova 'waikuye wata i na lulu'ivoneyeni 'ana 'eba nuave'avina.”

  • S12 Ion 19:40

Iudasa nuanuana Iesu i na 'etogiluveni.

14 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo 12 'waidiega tamu iadi 'ana wagava Iudasa Isakaliota i nago tovelomu 'adi to'edakumetavo 'waidie i vonedi i vo, 'Ai'edi Iesu a na 'aniveleneniga 'waimie ava'ai 'wa na veleku?” Yana vona i noganogaiga kileu siliba matatabuna 30 i veleni. 16 Tutuyanina 'wainega i nagoga Iudasa i velamu i lalauala 'eda'eda 'atumaidi Iesu 'ana 'etogiluva faifaina.

Iesu ma yana tovetutuyamavo i 'ani.

17 Me Diu Sakali Uvi'agalatagona 'ana 'aiata 'eba velamu 'waineye beledi kebu 'ana 'ivebwaika i 'ani'ani, 'adi 'eba tolinuata'i basenadiotoga Yaubada tubudiavo i 'ita'ita'iedi 'awalawa Itifita 'wainega faifaina. 'Aiatanina 'waineye Iesu yana tovetutuyamavo i maia i velutolieni i vo, Ava'aibe bei nuanuamu Uvi'agalatagona 'ana 'ani'ani 'a na 'idewadewa?” 18 Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, 'Wa na nagoi Ielusalema, tomogonina 'akonadi 'wa 'asetai, 'wa na voneni 'wa na vo, Yama Tove i vonaga yana tutuya 'akonadi i le'wa nuanuana 'ima yana tovetutuyamavo taiadi Uvi'agalatagona faifaina 'a na 'ani yamu vanuge.” 19 Yana tovetutuyamavo i tauya i nagoi, ava'ai Iesu i vonediga Uvi'agalatagona faifaina i 'idewadewa.

20 'Akonadi i lavia, bega Iesu ma yana tovetutuyamavo 12 i maia i miabui i na 'ani. 21 I 'ani'ani Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, 'waimiega tamu i na 'etogiluveku. 22 Tovetutuyamavo yana vona i nogai nuafoudi i veviga bega 'aitamogana 'aitamogana i vevelutolieni i vo, 'Auvea, voke yau, siwe a nuani kebu.” 23 Iesu i vo, 'Ama 'ailugana 'ama beledi 'a lulu'utuva 'aivoeye, kumanina.” 24 Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye yau a vetomotogaotoga i na nikeku a na wafa, i vonaga mogitana, we'e yau a vetomotogaotoga 'aku to'etogiluva nuakalikalina. 'Ako kebu i da tubugaga 'atumaina, siwe fai i tubuga yana sakonanina faifaina veviga bwaikina i na veluagai.” 25 Iudasa, taunina to'etogiluva i vona i vo, Tove, voke yau, siwe a nuani kebu.” Iesu i vo, 'U vonaga, 'asa'aiana 'omu.”

  • S17 Sou 12:14-20S23 Same 41:9

Iesu yana 'ani.

26 Bola i 'ani'ani, Iesu 'ani'ani i 'ewai, i vekaiwa Yaubada 'waineye mulieta i 'ivivia i 'a'avana yana tovetutuyamavo i veledi. I vonedi i vo, 'Ani'ani de'e 'asa'aiana tomogoku, 'wa na 'ewai 'wa na 'ania.”

27 Mulieta oine ma vedina i 'ewai, i vekaiwa Yaubada 'waineye i 'a'avana i veledi i vo, Matatabumi 'wa na yemu. Oine de'e 'asa'aiana dayagiku, i na ilolo fuemi faifaimi bega Yaubada yami sakona i na nuatavunidi. Yaku wafanina 'wainega Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna basenadi faifaina i vona'awaufaufa i na velamu 'waimie. 29 A vona mogitana 'waimie, oine de'e kebu wata a na yemuga, i na nagoga mulieta oine 'ivauna taiadi ta na yemu Tamaku yana 'Eba Veimea nageneye.” 30 Iesu i vona'a'ava lei subisubia tamu i silakai i lei mulieta i nago i laka 'Oya Olive.

  • S26-28 Ion 6:54-56S27-28 Sou 24:8 1 Kol 10:16

Iesu i vona-vagata Fita i na ve'eweniga faifaina.

31 Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, 'Ako lovananina matatabumi 'wa na degaloveku fai basenadiotoga Yaubada yana Buki 'waineye i kilumi faifaimi i vo,

Yaubada to'isave'avina i na nikei i na wafa, we'e 'aisaya

sifi i na ve'aladegadega.”

32 Vonanina i kilumiga i na nikeku faifaina mogitana, siwe tutuyanina Yaubada i na sivetovoiku a na kumeta a na nago Galili bei ta na veluaga.”

33 Fita i vona-matayo'o i vo, 'Ai'edi tomotoga matatabudi i na degalovemu, we'e yau kebu tamu sai'afo a na degalovemuga.” 34 Iesu Fita i voneni i vo, A vona mogitana 'waimuye 'ako lovane bola kamukamu kebu i na kwagega nagami tutuya 'aitonu 'u na bavusebeku.” 35 Fita i vo, 'Ai'edi taiadi ta na wafaga i lubwaineku, siwe kebu a na vo, Yau Iesu kebu a da 'asetaiga.” Ava'ai Fita i voneyeniga, enavo 'ifwaidi wata bani'odi i vona.

  • S31 Ion 16:32 Sek 13:7S32 Mad 28:7S34 Mad 26:69-75

Iesu i nago Gedesemani bei i velu'ui.

36 Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i nagoi tamu wala'ai 'atumaina 'waineye 'ana wagava Gedesemani, bei yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Side bei 'wa na miabui 'wa na miamiani, yau sino bei a na nago a na velu'ui.” 37 Tomotoga 'adi 'aitonu i vonedi taiadi i nagoi, Fita, wata Sebedi natunavo 'adi 'ailuga Iemesa wata Ioni. Venuafouviga wata nuavita bwaikina Iesu i vebaeni i vonedi i vo, Yaku nuavita bwaikaotogina 'wa da vo nuafouku i da 'e'etokadia wata 'wainega sai'afoga a na wafa. Side bei 'wa na miamia kebu 'wa na 'enoga ta na 'isa'isa.”

39 I vaganago i lumata'afufu i velu'ui i vo, Tamaku, 'ai'edi yamu nuanua i na lubwaineniga vita de'e wata wafa 'u da 'ewadi 'waikuyega. Siwe 'asa'aiana, de'e kebu yau yaku nuanuaga, 'omu yamu nuanua bega a na vematayakeyakenimo.”

40 I velu'ui i 'a'avana i vilai i nago yana tovetutuyamavo i 'isedi i 'eno'enovi. I luvagonidi Fita i voneni i vo, Awale 'wa 'eno'enovi, ta da 'isa'isa 'awasasa 'aitamogana. 41 'Wa na 'isa'isa wata 'wa na vevelu'ui nika kebu vetalaimimila 'waineye 'wa na be'uga. Nuanuami 'wa na 'ivaiseku siwe yami toketokena i mwea.”

42 Wata 'ana veluga Iesu i vaganago i velu'ui i vo, Tamaku, 'ai'edi kebu 'ana fata 'aku vita wata wafa 'u na 'ewadiga, 'asa'aiana a tauyeku 'waidie, yamu nuanua a na 'idewai.” 43 Wata i vilai i mai yana tovetutuyamavo i 'isedi i 'eno'enovi fai matadi i duduna-'afo'afo. 44 Wata i 'iawedi i vilai i nago 'ana vetonu i velu'ui, yana velu'uinidi i luvaituganidi.

45 Mulieta i vilai i mai yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Omi 'alo 'wa 'eno'enovi. 'Wa 'isanaweni, 'aku to'etogiluva i le'wa. Yau a vetomotogaotoga yaku tutuya 'akonadi i le'wa bega i na 'aniveleneku tosakona yadi toketokena 'waineye. 'Wa tovoi ta na nagoi 'waidie.”

  • S38 Ion 12:27S39 Ibu 5:7-8S42 Ibu 4:15

Iesu 'ana 'ive'avina.

47 Bola Iesu i veveifufu nika Iudasa i mai, kumanina tamu Iesu yana tovetutuyamavo 12 'waidiega. 'Aila'a bwaikina taiadi i maia, ma yadi kefata wata fulumai, tovelomu 'adi to'edakumetavo wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi 'waidiega i vetunedi i maia. 48 To'etogiluvanina 'akonadi 'aila'a i vona-vagasedi yana tugusa i vo, Tomogonina a na 'avalamaigiga, kumanina nuanuami, 'wa na 'ive'avini.” 49 Tutuyanina i le'wai, Iudasa tonovina i nago Iesu i 'avalamaigina i voneni i vo, Tove, kaiwa.”

50 Iesu i voneni i vo, Iaku, ava'ai nuanuamu 'u 'idewa-matayo'oi.” Mulieta Iudasa enavo i maia Iesu i toke i 'ive'avini. 51 Tamu Iesu yana tovetutuyama i 'isedi, yana kefata i yo'ei tovelomu bwaikina yana tofolova igodi i da nikei taniga'avana i tutuomuya. 52 Iesu tovetutuyamanina i voneni i vo, 'U 'ailove, yamu kefata 'ana 'eba 'aidodoga 'waineye 'u dodogi, egavo kefatayega i na vetalagaga wata mali tomotoga kefatayega i na luvewafadi. 53 'Wa da nuani, 'ai'edi nuanuaku a da velu'ui Tamaku 'waineye, anelose 'aila'a 12 'alo 'aivia bani'odi i da vetunedi i da 'ita'ita'ieku. 54 I da 'ita'ita'iekuga, ava'ai basenadiotoga i kilumiga Yaubada yana Buki nageneye naninidi i lubwainedi i na souyedi, 'ako kebu 'adi mogitana i da souyediga.”

55 Tomotoganidi i maia Iesu 'ana 'ive'avina faifaina i vonedi i vo, Yau 'wa da vo to'ainike bega 'wa maia ma yami kefata wata fulumai 'aku 'ive'avina faifaina. 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana a mimiabui vanuga 'eba velu'ui nageneye a veve siwe kebu bei 'wa da 'ive'avinikuga. 56 We'e naninidi 'wa 'idewadiga 'waikuye nika ava'ai basenadi Yaubada yana tolu'ivonavo i kilumidi faifaiku yana Buki 'waineye, 'adi mogitana i souyedi.”

Iesu i vona'a'avana yana tovetutuyamavo matatabudi i degalovei.

  • S51 Ion 18:26S56 Mad 26:31 Ion 16:32

Iesu i tovoi Diu Kaniselo matadie.

57 Lovananina 'waineye ve'etoboda 'adi tovevo wata me Diu to'edakumeta 'au'auveadi i va'auta tovelomu bwaikina yana vanuge 'ana wagava Kaiafa. To'ive'avinanidi Iesu i 'ewai i mieni 'waidie. 58 Fita i yogo'waila siwe 'ani'ieogose kebu lilivadie, i nago i luku vanuganina 'ana kali nageneye, tanotanoge i miabui tolugaviavo taiadi, Iesu i vemata'i'i'ieni.

59 Vanuganina nageneye tovelomu 'adi to'edakumetavo wata 'ifwaidi Diu Kaniselovo Iesu yana vonayavuga i noganogai nuanuadi vekaliega i na 'ivewafai, siwe kebu tamu yana sakona i da veluagaiga. 60 Tomotoga fuedi i tovoi i lu'ivona-vekavekali siwe kebu mogitanaga. Mulieta 'eba ve'a'ava 'waineye tomotoga 'adi 'ailuga i tovoi i vona i vo, Tamu tutuya 'a nogai de'e kumanina i vo, Yau vanuga 'eba velu'ui a da geuyaga, 'aku fata 'aiata 'aitonu nagedie a da vetovoi-vaitugani.” 62 Tovelomu bwaikina i tovoi i voneni i vo, I vevitamuga, bonadi 'u tutuli, i vona mogitana 'alo kebu?”

63 Siwe Iesu kebu tamu ava'ai i da voneyeniga i veve'wada. Wata tovelomu bwaikina i velutoli-vaitugana Iesu 'waineye i vo, Yaubada miamia-vagaina mataneye 'u na vona mogitana kebu 'u na vekaliga, mogitana 'omu Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina wata Natuna 'alo kebu?” 64 Tovelomu bwaikina yana velutoli Iesu i tutuli i vo, 'U vonaga, 'asa'aiana bani'odi. Siwe matatabumi a na vonemi. 'Awaie yau a vetomotogaotoga 'wa na 'iseku ma yaku veimea Yaubada Bwaikaotogina 'ana 'atagiega a na miabui, wata abamega a na obuobuma waowa 'wainega.”

65 Iesu yana vona faifaina tovelomunina ma yana kamogala 'ana talauma i silabu'i i vo, 'Wa nogai? I vona-awadamana Yaubada 'waineye. 'Akonadi yana sakona 'wa nogai, tovevita 'ifwaidi 'asa'aiana, kebu i na vonavonaga. 66 We'e 'omi 'wa da nuani i na wafa 'alo kebu?” Kaniselovo yana vona i tutuli i vo, Yana vonanina 'ana nogaya i lubwaineni wafa.”

67 Mulieta i kiwakiwala maigineye, nimadi i nunumidi i nikenikei, i 'a'avana matana i umadina nimadiega i nikenikei wata i sidibidibieni i vo, 'Omu igodi Yaubada 'ana Venua'ivina, yama fio, 'u da nuaniga aitoi i nikemu?”

  • S60-61 Ion 2:19-21S63 Ais 53:7 S64 Dan 7:13 Mad 24:30
  • S65 Ion 10:33S66 Ion 19:7 Vei 24:16S67 Ais 53:5

Fita i ve'eweni Iesu.

69 We'e Fita i miabui i miamia tanotanoge, i miamiaga nika tamu vavine, tovelomu bwaikina yana tofolova, i mai i voneni i vo, Iesu tomogo Galili, 'omu wata taiadi 'wa yabayaba.”

70 Siwe tomotoga fuedi matadie i ve'ewa i vo, 'Omu ava'ai 'u vonevoneyeni.”

Mulieta i vaganago kali 'ana 'eba luku 'waineye, wata tamu tofolova vevinena Fita i 'iseni tomotoga i vonedi i vo, Tomogo de'e Iesu tomogo Nasaledi taiadi i yabayaba.”
72 Nika wata Fita i ve'ewa i vo, Tamada, kebu tamu sai'afo a da 'asetai tomogonina.”

73 Kebu tutuya manamanawenaga, nika tomotoganidi bei i miamianiga i nagoi Fita 'waineye i voneni i vo, Vona mogitana, 'omu tamu Iesu iana, yamu itu 'ana nogaya 'omu wata Iesu ma fuemie me Galili.” 74 Nika Fita i ve'awafatafata i vo, 'Ai'edi a da vevekaliga, Yaubada i da nikeku, we'e aigodi, tomogonina kebu a da 'aseta-tonovi.” Fita i vona'a'ava nika kamukamu i kwage. 75 I nogai, i nuani Iesu yana vona i voneniga i vo, 'Ako lovane bola kamukamu kebu i na kwagega nagami tutuya 'aitonu 'u na bavusebeku.” Fita vonanina i nuani i souyeni 'atamane i taibwaubwau.

  • S75 Mad 26:34
Copyright information for `YML