Matthew 27

Iesu i naweni Failato 'waineye.

I 'atai 'awa'awaiogose tovelomu 'adi to'edakumetavo, wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi Iesu yana wafa 'ana 'eda tonovina faifaina i venua'ivina. I veifufu i 'a'avana bulava kainumu 'wainega i yogoni i naweni i 'aniveleneni Failato 'waineye, taunina gabemani, toveimea bwaikina Loma 'wainega.

Iudasa yana wafa ifufuna.

Tutuyanina Iudasa, taunina to'etogiluva i 'asetai to'edakumetanidi yadi veimea Iesu i na wafa, i nuavilai, maninina siliba 30 i naweni nuanuana i na vevilai tovelomu 'adi to'edakumetavo wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi 'waidie. I vonedi i vo, Yau a sakona, tomogonina a 'etogiluveniga yana sauluva tonovidi, siwe 'wa veimea i na wafa.” I voneni i vo, 'Omu taunimu, awale 'u vonevonema?” Bega Iudasa maninina i taweni i nago vanuga 'eba velu'ui 'ana 'efe'efeye, mulieta i obu i nago taunina i 'eto'imeni.

Tovelomu 'adi to'edakumetavo maninina i 'ewai i vona i vo, De'e maninina tamu tomogo yana wafa tutulina, 'ai'edi ta na yatoi vanuga 'eba velu'ui 'ana mani taiadi yada veimea ta na geuya.” I veifufu i 'a'avana taunidi yadi nuanua i fali'atumaieni bega maninina 'wainega tamu tanoga i kimwanei. Tanoganina nagami nau 'ana to'abi yadi fwayafwaya dekudekuna 'wainega i 'abi'abidi nau, siwe tutuya de'e i kimwanei i na vetaumata mali tomotoga faifaidi. Fai maninina 'wainega i kimwaneiga bega i velamu i maiga 'asiau i golegoleni Tanoga Dayadayagina.

Tanoganina i kimwaneiga, Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Ielemaia yana vona-vagata 'ana mogitana i souyeni. Basenadiotoga i vona i vo,

Me Isileli taunidi yadi nuanua i fali'atumaieni,

tomogo tutulina i yatoiga mani siliba 30, 'wainega nau 'ana to'abi yadi tanoga i kimwanei. 'Ana kimwane faifaina

yau nagami 'Auvea Yaubada i voneku.”

  • S3 Mad 26:14-15S9-10 Sek 11:12-13 Iel 32:6-9

Iesu i vonayavuga Failato mataneye.

11 We'e Iesu i tovotovoi Failato mataneye, taunina gabemani Loma 'wainega, i velutolieni i vo, 'Omu me Diu yadi kini?” Iesu i vo, 'Asa'aiana 'u vona bani'odi.” 12 Siwe tutuyanina tovelomu 'adi to'edakumetavo wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi i vevevita-maimaigiga Iesu kebu i da vonavona i veve'wadamo. 13 Begaidi Failato i voneni i vo, I vevevitamuga nani tulina tulina 'waidiega 'u noganogai 'alo kebu?” 14 Siwe Iesu i baila kebu nuanuana vonanidi i na tutulidi begaidi Failato nuana i vogani.

  • S12 Mad 26:63 Ais 53:7

Failato i veimea Iesu i na wafa.

15 Malamala 'aitamogana 'aitamogana me Diu i sakasakali Uvi'agalatagona faifaina. Sakalinina 'waineye me Diu fuedi tamu iadi yogoyogonina i vevenua'ivineni bega gabemani i 'e'etoyavuya vanuga 'eba yogona 'wainega. 16 Tutuyanina 'waineye tamu tomogo 'ana wagava Balaba i miamia vanuga 'eba yogona nageneye, taunina to'ainike tomotoga fuedi i 'asetai. 17 Me Diu to'edakumetavo yadi nuanua Failato i 'asetai, fai Iesu i ve'unumagigieni begaidi i 'aniveleneni. Bega tutuyanina tomotoga fuedi i va'auta Failato i velutoliedi i vo, Aitoi tomotogaga nuanuami a na 'etoyavuya, Balaba, 'alo Iesu, kumanina i golegoleni Keliso?”

19 Failato i miabuiga vonayavuga 'ana 'eba miabui 'waineye, bola i vevelutolitoli nika tamu tomogo vala i mieni Failato yana vavine 'waidiega i vo, Tomogo we'e kebu i da sakonaga. Kebu tamu ava'ai 'u na 'idewai 'waineye fai lovane 'a 'enoneganega 'a 'iseni 'a kololo wata nuafouma i veviga.”

20 Failato yana vavine 'adi 'enoneganega bola i veveifufuyeni, tovelomu 'adi to'edakumetavo wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi 'aila'a nuadi i 'ani'anidi bega Failato i na voneni Balaba i na 'etoyavuya we'e Iesu i na luvewafai.

21 Mulieta Failato i velutoli-vaitugana 'waidie i vo, Aitoi tomotogaga nuanuami a na 'etoyavuya?” 'Aila'a i vo, Nuanuama Balaba.” 22 Wata Failato i velutoliedi i vo, We'e Iesu, kumanina i golegoleni Keliso, bani'odi a na munegi?” I vo, 'U tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.” 23 Nika Failato i velutoli-vaituganedi i vo, Yana sakona ava'ai?” Siwe tomotoga i toke i vegolegole i vo, 'U tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.” 24 Tutuyanina Failato i 'asetai tomotoga kebu nuanuadi yana nuanua, 'aise'avadi i veve'alamagi'ai sai'afoga vetalaga i da souyeni, bega ufa i mieni matadie nimana i lekoadi. I vonedi i vo, De'e yami 'eba 'isa, tomogo de'e yana wafa 'ana vita yau kebu a na tovoieni, 'omi 'ami vita.” 25 'Aila'a matatabudi yana vona i tutuli i vo, 'Asa'aiana yana wafa 'ana vita 'ima natumavo taiadi 'a na tovoieni.” 26 Fai tomotoga nuanuadi Balaba, Failato i 'etoyavuya we'e ma'itufa i veimea Iesu i toke i fitali i 'a'avana i 'aniveleneni me Loma tolugaviavo 'waidie i na tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.

  • S18 Ion 11:47-48, 12:19S21 Fol 3:14

Tolugaviavo Iesu i 'ivekokovi.

27 Mulieta Failato yana tolugaviavo Iesu i naweni gabemani yadi vanuga bwaikina 'waineye. Bei tolugaviavo 'aila'anidi matatabudi i maia i tovififineni i na sidibidibieni. 28 'Ana kaleko i yavudi mali kaleko yamoyamoina 'wainega i vekalekoi. 29 I vekalekoi i 'a'avana fisili ma yana 'ibadi i 'etofifini 'unu'ununeye i biuleni wata wautogana i 'ewai i vekia'umia 'ana 'atagiega. Vaigavunidi kini 'adi vaigavu bani'odi, igodi i 'odu'odu mataneye i sidibidibieni, i vo, Kaiwa, 'omu me Diu yadi kini.” 30 I kiwakiwali wata wautogananina 'wainega 'unu'ununeye i 'a'ainike. 31 Naninidi i 'idewadi i 'a'avana, kalekonina yamoyamoina i yavuya taunina 'ana kaleko 'wainega i vekalekoi, mulieta i vagavaia i naweni i na tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.

  • S30 Ais 50:6

Iesu 'ana tutufwatagi.

32 I souyedi i nunagoi tamu tomogo Sailini 'ana wagava Saimoni i veluagai i lukakadeni Iesu 'ana 'ai lagalagana i eva. 33 I 'ewa i nagoi i le'wa tamu 'awalawa 'waineye 'ana wagava Goligota, 'ana saivila 'Unu'unu Lulu'ava. 34 Bei oine i 'idewai tamu konini golana taiadi i veleni i na yemu bega 'ana kini'ona kebu i na veviga, siwe i baila veviganina faifaina i tauyeni.

35 Mulieta i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye, i 'a'avana tolugaviavo nuanuadi Iesu 'ana kaleko i na veusedi begaidi tamu 'wava i 'waveni bani'odi kate. 'Ai'edi aitoi i na kumetaga ava'ai kalekoga nuanuana i na 'ewai. 36 I 'a'avana mulieta i miabui i 'isa'isamo. 37 'Ana 'ai lagalagana tabwaneye vonanina 'wainega i vevitaiga i kilumi i tutufwaseni i vo,

TOMOGO DE'E IESU, ME DIU YADI KINI.

38 Wata tovainago 'adi 'ailuga i tutufwasedi, tamu Iesu 'ana 'atagiega, tamu 'ana wamayega.

39 Tomotoga 'ai lagalagana lilivaneamo i nunagoi, i veugalewalewa wata Iesu i yagayagaia i vo, 'Omu igodi vanuga 'eba velu'ui 'u da sigeuya wata 'aiata 'aitonu nagedie 'u da vetovoia. 'Ai'edi 'omu Yaubada natuna, nika taunimu 'u 'ita'ita'iemu, 'u obuma 'ai lagalagana 'wainega.”

41 Wata bani'odi tovelomu 'adi to'edakumetavo, ve'etoboda 'adi tovevo, wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi i sidibidibieni i vo, Tomotoga 'ifwaidi i 'ita'ita'iedi, we'e taunina kebu 'ana fata. Igodi me Isileli yada Kini. 'Ai'edi 'asiauotoga i da obuma 'ai lagalagana 'wainega ta da ve'awamogitana. 43 I vetumagana Yaubada 'waineye wata i vo, Yau Natuna,” nika ta na 'iseni 'ai'edi mogitana Yaubada nuanuana i na 'ita'ita'ieni.” 44 Wata bani'odi tovainagonidi i tutufwasediga ma fuedie i manini.

  • S34 Same 69:21S35 Same 22:18S38 Ais 53:12
  • S39 Same 22:7S40 Ion 2:19S43 Same 22:8 Ion 5:18

Iesu i wafa.

45 'Aiata 'ana utukamwana 'waineye fwayafwaya matatabuna i dudubali, dudubalanina i 'eno'eno 'awasasa 'aitonu. 46 Lavilavie bani'odi 3 kiloki Iesu i toke i vegole me Diu bonadiega i vo, Iloi, Iloi, lema sabakitani,” 'ana saivila, Yaku Yaubada, yaku Yaubada, awale 'u bailaotogeku?” 47 'Ifwaidi tomotoga i tovotovoiga bonana i nogai i vo, Ilaitia, kumanina basenadiotoga i nago abame, i golegoleni nuanuana i na mai i na 'ivaiseni.” 48 Tamu tomogo i lilide i nago kikifa i lu'utuvi oine yuyuna 'waineye, tamu 'ai 'waineye i velugaganeni i 'iyoyoeni Iesu 'waineye nuanuana i na yemu. 49 Nika 'ifwaidi i vo, 'U ve'wada, nagami ta na 'iseni voke Ilaitia i mimai i na 'ita'ita'ieni.”

50 Wata Iesu i toke i vegole, 'anu'anununa i tauyeni nika yawaina i 'awatagoni.

51 Vanuga 'eba velu'ui nageneye tamu kaleko bwaikina Yaubada yana tutudaba tabutabuotogina i sisibodeni. Tutuyanina Iesu yawaina i 'a'avaga kalekonina i 'anilabu'alugedi, tabwanega i obu dibuneye, nika bani'odi i sibaleni 'eba luku Yaubada 'waineye. Yoyoyo i yue, kileu i 'anifuadi, wata taumata 'ifwaidi i si'ididi, Yaubada yana tomotoga 'atumaidi basenadi i wafaga, fuedi i yawasa. 53 'Adi taumata i 'iawedi, mulieta tutuyanina Iesu wafayega i tovoi tomotoganidi i nagoi Ielusalema, bei tomotoga fuedi i 'isedi.

54 We'e tolugaviavo ma yadi to'edakumeta 'ai lagalagana lilivaneye i tovoi i 'ise'iseni, nika yoyoyo i yue, dudubala wata nani 'ifwaidi i 'isedi i kololo bwaikina i ve'awamogitana i vo, Vona mogitana, taunina Yaubada Natuna.”

55 Wata vevine fuedi 'ani'ieyega i tovoi i 'isanago 'ai lagalagana 'waineye, kumanidiavo Iesu taiadi Galiliega i maia 'ana to'aivaita. 56 Vevinenidi 'waidiega 'adi 'aitonu side 'adi wagava, Meli 'atamana Magidala 'wainega, Meli Iemesa ma taina Iosefa inadi, wata Sebedi yana vavine, kumanidi Iemesa ma taina Ioni inadi.

  • S46 Same 22:1S51 Sou 26:31-33 Ibu 10:19-20S55 Luk 8:2-3

Iesu 'ana ve'ufa.

57 'Akonadi i laviotogi tamu tomogo 'atamana Alimadia 'wainega i mai 'ana wagava Iosefa, taunina tamu Iesu yana tovetutuyama wata 'ai'aiwabuna. 58 I nago Failato 'waineye i velu'ui Iesu tomogona faifaina. Bega Failato yana tolugaviavo i vonedi Iesu tomogona i na ta'ia Iosefa i na veleni. 59 Iosefa Iesu tomogona i naweni kaleko 'ivauna wata 'avu'avuna 'wainega i fania, mulieta taunina 'ana taumata bogiotoga i ala-vagaseniga matumatu 'waineye, bei i ve'ufai. I ve'ufaina kileu bababana i ketoi i mieni taumata 'awana i vetovibodai mulieta i tauya. 61 Meli 'atamana Magidala 'wainega ma wagavina Meli i miabui taumata matanega i 'ise'iseni.

  • S58 VeL 21:22-23S60 Ais 53:9

Iesu 'ana taumata i ve'isabodeni.

62 Iesu i tutufwaseniga me Diu yadi 'Aiata 'Idewadewa 'waineye, bega i 'atai tovelomu 'adi to'edakumetavo wata totafalolo Falisi i nagoi Failato 'waineye i voneni i vo, 'Auvea, tamu vona a nuanuani Iesu kumanina tovekali basenadi ma yawaineye i vona i vo, A na wafa siwe 'aiata 'ana vetonu 'waineye wata a na tovoi.” 64 Fai bani'odi i voneyedi nuanuama 'u na veimea taumata i na ve'isabodeni i na nagoga 'aiata 'aitonu i na 'a'avana mulieta i na 'iaweni. I na ve'isabodeniga nika yana tovetutuyamavo kebu 'adi fata i na nago tomogona i na vinagoi i na yatovai'edeni, we'e tomotoga i na vekaliedi i na vo, 'Akonadi i tovoi wafayega.” Nika vekalinina i na vebwaika-'afo'afo nagami yana vekali sai'afo siaina.” 65 Bega Failato i vonedi i vo, Tolugaviavo a tauyedi, 'wa nawedi taumata i na 'isave'avini, 'akonadi i 'asetai siwe 'wa na ve'isaboda-'atumaieni.” 66 Failato i vonedi i 'a'avana, i tauya i nagoi, taumatanina 'ana saiboda 'waineye yadi tugusa i yatoi bega kebu tamu aitoi 'ana fata i na luku, wata tolugavianidi i vonedi i na ve'isabodeni nika i tauya.

  • S62-63 Mad 16:21 Ion 2:19-21
Copyright information for `YML