Matthew 28

Iesu i tovoi-vaitugana wafayega.

Me Diu yadi 'Aiata Veawai i 'a'avana, Tafalolo 'awa'awaiogose, Meli 'atamana Magidala 'wainega ma wagavina Meli i tovoi i nagoi taumata i na 'iseni.

Yoyoyo bwaikina i yuega 'Auvea yana anelose abamega i obuma kileu bababana bega taumata i sibodaiga i bifeleni i laka tabwaneye i miabui. Anelosenina 'ana 'isa 'wa da vo tomuyoana i da kianamali we'e 'ana kaleko 'adi lau'avu mataududulidi. Tolugavianidi i 'iseni i kololo bwaikina i tatava nika i 'anifoidi 'adi 'isa 'wa da vo i da wafa.

Anelosenina vevine i vonedi i vo, We'e 'omi kebu 'wa na kolologa. A 'asetami Iesu kumanina i tutufwaseniga 'ai lagalagana 'waineye 'wa lulualeni. De'e kebu, 'akonadi i tovoi wafayega bani'odi basenadi i vona. 'Wa maia 'wa na 'iseni 'ana 'ivi'ava.”

Mulieta wata i vonedi i vo, Tutuya de'e 'wa na vila-matayo'omi 'wa na nagoi yana tovetutuyamavo 'wa na vonedi 'wa na vo, Iesu 'akonadi wafayega i tovoi, i kumekumeta 'awalawa Galili, 'wa na nagoi bei taiadi 'wa na veluaga. Side bani'odi.”

Vevinenidi yana vona i nogai nika i tauya ma yadi kololo wata ma yadi sosoana i lilide i nunagoi tovetutuyamavo i na vonedi. I nunagoiga nika Iesu i veluagai i vonedi i vo, Ekwavo, kaiwa.” I vaganagoi 'waineye ma yadi ve'ililibu i be'u mataneye, 'ageneye i 'abi i subiai.” 10 Wata Iesu i vonedi i vo, Kebu 'wa na kolologa, 'wa na nagoi taikwavo 'wa na vonedi i na nagoi Galili bei taiadi 'a na veluaga.”

  • S6 Mad 16:21S7 Mad 26:32S10 Ibu 2:11

Taumata 'ana tove'isaboda yadi lu'ivona.

11 Iesu i vona'a'avana vevine i tauya i nunagoi, wata tolugaviavo 'ifwaidi, kumanidiavo taumata i 'iveve'isabodeniga i nagoi Ielusalema naninidi i souyediga matatabuna i lu'ivoneyedi tovelomu 'adi to'edakumetavo 'waidie. 12 Mulieta tovelomu 'adi to'edakumetavonidi wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi i va'auta i veifufu yadi nuanua i 'idewai. I 'a'avana, tolugavianidi i vonedi i mai mani bwaikina i veledi wata i vonedi i vo, 'Wa na nagoi 'wa na vonavona 'wa na vo, Lovane 'a 'eno'enovi yana tovetutuyamavo i maia Iesu tomogona i vinagoi.” 14 'Ai'edi de'e bani'odi 'wa na vonevoneyedi toveimea bwaikina gabemani i na nogai i na nuasakoga 'waimie, 'ima nuana 'a na 'ive'atumaia nika kebu vita i na velevelemi.” 15 Tolugavianidi mani i 'ewai i nago i veveifufu tomotoga 'waidiamo i vo, Lovane 'a 'eno'enovi, yana tovetutuyamavo i maia tomogona i vinagoi.” Bega vonanina me Diu fuedi i nogai i vo, Mogitana,” i maiga 'asiau wata bani'odi i vonevoneyedi.

  • S13 Mad 27:64

Iesu yana tovetutuyamavo yadi folova i veledi.

16 Iesu yana tovetutuyamavo matatabudi 11 i nagoi 'awalawa Galili i laka 'oyanina Iesu i voneyeniga 'waineye. 17 Tutuyanina i 'iseni i 'odu mataneye i subiai, we'e 'ifwaidi ma yadi venuanaluga i vo, Mogitana Iesu 'alo tulina?” 18 Iesu i vaganago 'waidie i vonedi i vo, Yaubada veimea i veleku i tauyeku nani matatabuna abame wata fwayefwayeye a na veveimeyedi. 19 Bega 'wa na nagoi tomotoga matatabudi 'aila'a tulina tulina 'waidie, 'wa na lau'age 'waidie bega taunidi 'aku tovetutuyamavo. Wata 'wa na bafitaisodi Tamada 'ana wagavayega, Natuna 'ana wagavayega, wata 'Anu'anunu 'Atumaina 'ana wagavayega. 20 Veimea matatabudi a velemiga 'wa na ve tovetutuyamavonidi 'ivaudi 'waidie bega i na vematayakeyakedi. A vona mogitana 'waimie yau tutuya fuedi lilivamie taiadi ta na miamia i na nagoga fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye.”

  • S18 Mad 11:27 Ion 13:3 Efe 1:21-22S19 Fol 1:8
  • S20 Ion 14:23 Ibu 13:8
Copyright information for `YML