Matthew 4

Seitani Iesu i silubuya.

Ufa Iolidani 'waineye Iesu i bafitaiso i 'a'avana, Yaubada 'Anu'anununa i vagavaia i naweni sali'avu'avuye bega yaiaina 'adi to'edakumeta Seitani i na silubuya. Sali'avu'avuye Iesu i miamia 'aiata 40, 'aiatanidi nagedie i na velu'ui faifaina siwe kebu tamu sai'afo 'ani'ani i da 'alatonovi, mulieta i lase. Tutuyanina Iesu i lase nika bei Seitani i souyeni 'waineye, nuanuana Iesu i na be'u sakona 'waineye bega i silubuya i vo, 'Ai'edi 'omu mogitana Yaubada Natuna, 'u na vona de'e kileunidi i na ve'ani'ani.” Iesu Seitani yana vona i tutuli i vo, Kebu. Basenadi i kilumi Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Tomotoga yadi mia 'ana 'atumaina wata yawaidi kebu 'ani'ani'ava 'wainega i da veveluagadi.

We'e mogitana Yaubada yana Vona i voneyediga, 'waidiega tomotoga yadi mia 'ana 'atumaina wata yawaidi i na veluagadi.”

I 'a'avana wata Seitani Iesu i vagavaia i naweni Ielusalema, vanuga 'eba velu'ui tabwaotogineye i lakaveni. Bei wata i voneni i vo, 'Ai'edi mogitana 'omu Yaubada Natuna de'e bega 'u na souga, veviga kebu 'u na veluagai fai Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Yau Yaubada yaku anelose a na vonedi i na 'i'isave'avinimu,

Nimadiega i na 'i'ivaisemu bega kebu tamu sai'afo 'agemu 'u na nikeyedi.”

Iesu Seitani yana vona i tutuli i vo, Kebu, fai wata Yaubada yana Buki nageneye i vo,

'Ai'edi taunimi 'wa na tauyemi 'eba ilagi 'waidie, kebu i da lubwaineni 'wa na taidaida Yaubada 'waineye 'aivaita faifaina.”

Bega wata Seitani Iesu i vagavaia i naweni i lakaveni 'oya manamanaweotogina tabwaneye 'eba veimea wata 'ai'aiwabu matatabuna fwayafwaya 'waineye i veni. I veni i 'a'avana i voneni i vo, 'Ai'edi ma yamu subia 'u na 'odu 'waikuye, de'e 'eba veimeanidi wata 'ai'aiwabunidi matatabuna a na velemu, fai yau yaku 'eba veimea.” 10 Seitani i vonavonaga nika Iesu i vo, Seitani 'asa'aiana 'u 'ailove 'u nago. We'e Yaubada yana Buki nageneye i vonaga i vo,

Yami 'Auvea Yaubada 'waineye 'wa na 'odu'odu,

'Aiseotogina faifaina 'wa na folofolova.”

11 Seitani i tauya i nunago, anelose i souyeni Iesu i 'ivaiseni.

  • S1 Ibu 2:18, 4:15S4 VeL 8:3S6 Same 91:11,12S7 VeL 6:16S10 VeL 6:13S11 Ibu 1:14

Iesu yana folova i velamu Galili 'waineye.

12 Tutuyanina Iesu vala i nogai Ioni 'akonadi vanuga 'eba yogona 'waineye i yatoi, Kini Elodi i lumataniga faifaina, bega i tovoi i nago 'awalawa Galili. 13 Iesu yana 'atamana Nasaledi, siwe i nagoga kebu bei i da miaga, i nagoga 'atamana Kafaneomi bei i miabui. 'Atamananina Kafaneomi Lavu Galili lilivaneye, 'awalawa Sebuloni wata Nafitalai nagedie. 14 'Awalawanidi nagedie i nagoga, fai basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona Aisea i vona-vagata bega 'ana mogitana 'akonadi i souyeni i vo,

15 'Awalawa Sebuloni wata Nafitalai, balabala weyaginega, Ufa Iolidani vi'ainega, wata Lavu Galili 'ununa bei mali tomotoga taunidi kebu Diu yadi 'awalawa. 16 Tomotoga 'awalawanidi 'waidie i miamianiga nuadi kebu magemagetadiga 'wa da vo dudubala 'ana tomia,

Siwe mageta bwaikina i na 'iseni.

Fwayafwaya 'ana nuanua nuadi i 'ewadi bega 'anu'anunudi wafawafadi,

Siwe magetanina nuadi i na kiavemagetadi.”

17 Tutuyanina Iesu i vilai i mai Galili i miamia bei yana lau'age i velamu i vo, Yami sakona 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi, sai'afoga Yaubada Yana veimea i na souyeni 'waimie.”

  • S15-16 Ais 9:1-2

Toyaubani 'adi 4 Iesu i goledi.

18 Tamu 'aiata Iesu i balabalaga Lavu Galili balebaleamo tomotoga 'adi 'ailuga i 'isedi, Saimoni tamu 'ana wagava Fita wata taina Anidulu, vuatayega igana i 'ona'onadi fai taunidi toyaubani. 19 Iesu i vonedi i vo, We'e yaubaninina 'wa baileni, 'wa na maia 'wa na vetovetutuyama 'waikuye, yau yaubani tamu a na vemi bega tomotoga 'wa na 'ona'onadi 'wa na mimaiedi Yaubada 'waineye.” 20 Nika Saimoni wata Anidulu vualalalakana i 'iawedi Iesu i yogo'waili.

21 Sai'afo i vaganago wata Sebedi ma natunavo i 'isedi, Iemesa wata Ioni yadi wakeye yadi vuata i agiagilidi. Ma taina Iesu i vonedi i vo, 'Wa maia,” nika tamadi ma wakana i 'iaweni Iesu taiadi i nagoi.

Iesu i ve, i lau'age wata i 'ive'atumai.

23 Iesu toyaubani i goledi i 'a'avana i nago 'awalawa Galili matatabuna 'waineye, yadi 'eba miava'auta 'waidie i veve, i lalau'age wata i 'i'ive'atumai. I ve 'eba miava'auta 'waidie, i lau'age Vala 'Atumaina Yaubada i na veimeyedaga faifaina, wata i 'ive'atumai, tomotoga 'adi viga tulina tulina 'waidie. 24 We'e 'awalawa Silia matatabuna Iesu valana i nogai bega yadi toviga 'adi viga tulina tulina i miedi 'waineye. 'Ifwaidi tomotoga i veveviga bwaikina, 'ifwaidi yaiaina sakoidi i agedi, 'ifwaidi viga tamu 'wainega i alala wata 'ifwaidi bwalobwalokodi, matatabudi Iesu i 'ive'atumaidi. 25 Tomotoga 'aila'a bwaikina i va'auta Iesu 'waineye Galiliega, 'atamana 10 wagava luvetubama Dekafolisi, Ielusalemega, Iudiayega wata Ufa Iolidani vi'ainega i damanama.

Copyright information for `YML