Matthew 6

Iesu yana ve 'anivelena-maimaiga faifaina.

'Wa na 'i'isave'avinimi kebu tomotoga matadie 'wa na 'a'anivelena wekowekoma 'waidie 'ami subia faifaina. 'Ai'edi 'wa na 'a'anivelena tomotoga matadie, Tamami abame kebu 'ana tutula i na velemiga.

We'e mogitana i lubwainemi givagivayega 'wa na 'a'anivelena tomotoganidi nuanuadi 'aivaita 'waidie. Tovekali yadi 'anivelena ma 'ana evulega 'atamanafouye wata 'eba miava'auta nagedie, nuanuadi tomotoga fuedi i na 'isedi i na subiadi. Siwe a na vonemi, subianina 'asa'aiana 'adi tutulanina i 'e'ewa-vagaseni. We'e 'omi, givagivayega wekowekoma 'wa na 'i'ivaisedi siwe kebu emiavo 'waidie 'wa na lu'ivonaga. Ava'ai givagivayega 'wa 'i'idewadiga 'akonadi Tamami i 'isemi wata i na tutulimi.”

  • S1 Mad 23:5S2 Mad 25:37-40S4 Kolos 3:23-24

Iesu yana ve velu'ui faifaina.

Wata Iesu i vo, 'Ai'edi 'wa na velu'uiga kebu tovekali 'wa na saladiga. Nuanuadi bwaikina i na tovoi i na vevelu'ui 'atamanafouye wata 'eba miava'auta nagedie 'adi subia faifaina. Siwe a na vonemi, subianina 'asa'aiana 'adi tutula i 'e'ewa-vagaseni. We'e 'omi, 'wa na vevelu'uiga, 'wa na luku 'wa na saiboda mulieta 'wa na velu'ui Tamami 'waineye taunina to'isagiva. Yami sauluva givagivadi matatabuna i 'asetadi bega i na tutulimi.

Egavo i 'odu'odu yaubada-vekavekali 'waidie kebu 'wa na saladi yami velu'ui 'wa na lumanamanawedi. Yadi nuanua i vo 'ako, Yama velu'ui manamanawedi yama yaubadavo i na nogaidi.” We'e Tamami 'akonadi 'ami vita i 'asetadi mulieta faifaidi 'wa vevelu'ui. 'Wa na velu'uiga, side bani'odi 'wa na velu'uiedi. 'Wa na vo,

Tamama,

'U miamia abame,

'Omu magemagetamu,

Nuanuama tomotoga fuema 'a na ve'ililibuyemu.

10 Nuanuama 'u na veveimeyema,

Nuanuama tomia fwayafwaya yamu nuanua 'a na 'i'idewadi, bani'odi tomia abama yamu nuanua i 'i'idewadi.

11 Nuanuama 'ama'ama 'asiau 'u na velema.

12 Mali tomotoga i vesauluva sakoina 'waimeye 'a nuatavunidi,

'Omu wata bani'odi yama sakona 'u da nuatavunidi.

13 'Eba sailubu 'waidie kebu 'u na tauyema,

Siwe 'u na 'ita'ita'iema Seitani taunina Tosakona 'wainega.”

[Yamu veimea, yamu toketokena, wata yamu 'ai'aiwabu,

Kebu i na 'a'avaga, i na 'eno-vagata.

Vona mogitana, yama nuanua bani'odi.]

14 Side bani'odi 'wa na vevelu'uiedi, fai 'ai'edi mali tomotoga sakona i na 'idewai 'waimie 'wa na nuatavunidiga, wata Tamami abame yami sakona i na nuatavunidi. 15 We'e 'ai'edi kebu, wata kebu Tamami i na nuatavunimiga.”

  • S5 Luk 18:10-14S8 Mad 6:32S12 Mad 18:21-22
  • S13 Luk 22:40 Ion 17:15 2 Tes 3:3S15 Mak 11:25-26

Iesu yana ve ve'udigana faifaina.

16 Tutuyanina 'wa na ve'udigana 'ani bega yami velu'ui i na vetoketoke Yaubada 'waineye, kebu 'wa na vemaigisivilavila tovekali bani'odi. Nuanuadi maigidi i na lu'ufafedi bega mali tomotoga i na 'asetadi i veve'udigana nika i na subiadi. Siwe a na vonemi, subianina 'asa'aiana 'adi tutula i 'e'ewa-vagaseni. 17 We'e 'omi, 'wa na ve'udigana 'ani 'wa na velu'ui faifaina, maigimi 'wa na luvunagidi wata 'wa na veinata bega kebu tamu aitoi i na 'i'isa'inanamiga. Tamami, kumanina kebu 'wa da 'ise'iseniga i na 'asetami, fai yami sauluva givagivadi matatabuna i 'asetadi bega i na tutulimi.”

  • S16 Ais 58:5-9

Iesu yana ve abama 'ana ve'ai'aiwabu faifaina.

19 Wata Iesu i vonedi i vo, Side bei fwayefwayeye kebu kukua fuedi 'wa na luvea'wedi fai bola 'walu'walu i na 'ivesakodi wata i na lu'wanabudulidi 'alo tovainago vanuga i na baia i na luku i na vinagodi. 20 We'e mogitana i lubwainemi nani 'atumaidi 'wa na luvea'wedi abame, bei kebu tamu 'walu'walu 'alo i na lu'wanabudulidi 'alo wata tovainago i na vinagodi. 21 'Wa na nuani, ava'aibe bei yami 'ai'aiwabu i na 'eno'enoviga, bei tutuya fuedi yami nuanua i na nunago.

22 Side bani'odi. Matami bani'odi nuami 'ana mageta. 'Ai'edi nani 'atumaidi 'wa 'ise'isediga, nuami matatabuna magemagetadi, we'e 'ai'edi nani sakoidi 'wa na 'ise'isediga, nuami matatabuna i na dudubalidi. I na dudubaliga, kebu tamu sai'afo mageta, dudubala mogitana.

24 Kebu tamu aitoi 'ana fata i na vetofolova toveimea 'adi 'ailuga 'waidie fai bola tamu i na nuakalikalieni we'e tamu i na vedumwe'ai'aieni, wata, tamu i na ve'ililibuyeni we'e tamu i na awavesakoyeni. Kebu 'ami fata 'wa na vetofolova Yaubada wata kukua 'waidie.

  • S19 Iem 5:1-6 1 Tim 6:9-10S20 Luk 18:22 Kolos 3:1-2

Iesu i vonaga Tamada yana 'isave'avina ta na vetumaganenimo.

25 Fai kebu 'ami fata 'wa na vetofolova Yaubada wata kukua 'waidie, begaidi a na vonemi. Kebu 'wa na venuafouviga 'ami'ami wata alu'ai yami mia fwayefwayeye faifaina wata kaleko tomogomi faifaidi. 'Wa da nuani, ava'ai naniga bwaikina, 'ami'ami 'alo yami mia? Wata talauma 'alo tomogomi? A na vonemi, yami mia wata tomogomi nani bwaikidi. 26 'Wa na nuanidi manuga. Kebu i da bakubakulaga, kebu i da 'a'aile'waga, wata kebu yadi bubuwakaga, siwe Tamami abame i 'i'isave'avinidi. Ava'ai naniga bwaikina? Manuga 'alo 'omi? 27 Begaidi kebu tamu nani faifaina 'wa na venuafouviga. Kebu tamu aitoi 'ana fata yana mia fwayefwayeye i na kiavemanawei yana venuafouviga 'wainega.

28 Awale talauma faifaina 'wa vevenuafouviga? 'Wa na nuani makavuvula yadi tabo. Kebu i da folofolova wata kebu 'adi kaleko i da 'i'idewadi siwe ma 'adi vaigavu 'atumaidi. 29 A na vonemi. Kini Solomoni tomogo 'ai'aiwabuna 'ana vaigavu 'atumaidi, we'e makavuvula 'atumaiotogidi. 30 Mosomoso matatabuna nani-'avo'avovo, 'asiau ta 'ise'isedi we'e 'awa'awai i na tunudi i na 'alaidi siwe Yaubada i veve'wesenidi. We'e 'omi tamu nani bwaikina mataneye, mogitana ma 'ami nuanuana i veve'wesenimi. Awale yami vetumagana Yaubada 'waineye mweadi? 31 Begaidi kebu nuafoumi i na veviga 'wa na vo, Ava'ai 'ani'aniga 'a na 'ani, ava'ai alu'aiga 'a na yemu, 'alo wata ava'ai 'wainega tomogoma 'a na talaumadi? 32 Yaubada 'ana tobavu naninidi nuanuadi bwaikina faifaidi i vevenuafouviga. We'e 'omi naninidi nuanuami, Tamami abame 'akonadi yami nuanua i 'asetadi. 33 We'e 'wa vevenuafouviga 'asa'aiadi, i lubwainemi nagami taunimi 'wa na tauyemi Yaubada i na veveimeyemi wata yana nuanua tonovidi 'wa na 'i'idewadi, mulieta naninidi matatabuna i na velevelemi. 34 Begaidi kebu ma yami venuafouviga 'wa na vo, 'Awa'awai ava'ai vitaga i na souyedi?” fai 'aiatanina 'waineye wata Yaubada i na 'ivaisemi. Kebu 'asiau 'ana vita wata 'awa'awai 'ana vita taiadi 'wa na nualuvetubamidi.

  • S25 Fil 4:6 Ibu 13:5 1 Fit 5:7S26 Luk 12:6-7
  • S29 1 Kin 10:23S33 Same 37:4,25 Luk 18:29-30
Copyright information for `YML