Matthew 7

Iesu yana ve 'amalakibu wata awavesako faifaidi.

1Wata Iesu i vonedi i vo, Kebu mali tomotoga 'wa na 'amalakibuyedi i na nunago wata Yaubada i na 'amalakibuyemi. 2Mali tomotoga 'wa na awavesakoyediga wata 'ami awavesako 'wa na veluagai yami awavesakonina 'ana 'isa'isa bani'odi.

3Awale iamu mataneye fwayafwaya nani siaina 'u 'iseni faifaina 'u vonavona, we'e kebu 'u da nuaniga 'omu 'ibwalobwalo'u bwaikina matamuye? 4Kebu 'ana nogaya 'atumaina 'u vo, Iaku, nuanuaku matamu i lufwaluya a na 'ewai,” we'e, 'omu taunimu matamuye 'ibwalobwalo'u bwaikina. 5'Omu tovekali, 'u awavesako siwe wata sauluvanidi 'u 'i'idewadi. Nagami taunimu matamuyega 'ibwalobwalo'u 'u na 'ewai bega 'u na 'isadewa nika 'ana fata fwayafwaya nani siaina 'u na 'ewai iamu matanega.

6'Ai'edi nani 'atumaidi 'ou'ou ta na veledi, bola i na 'ivekokovidi wata i na ovada, wata bani'odi Yaubada yana Vona 'Atumaina kebu 'wa na 'aniveleneni 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidie bola vita i na velemi. We'e 'ami fwasalu 'wa na tawediga bawe 'waidie bola i na vatuveyokeyokedi, wata bani'odi Yaubada yana nani 'atumaidi kebu 'wa na 'anivelenedi 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidie fai 'waidie i na venani-'avo'avovo.

Iesu yana ve velu'ui toketokena faifaina.

7'Wa na vevelu'ui bega Yaubada i na velemi, 'wa na lalaualaga 'wa na veluagai, 'wa na velutolitoliga i na nogayemi saiboda i na sibaleni. 8Vona mogitana, egavo i na vevelu'ui Yaubada i na veledi, egavo i lalaualaga i na veluagai, egavo i na velutolitoliga i na nogayedi saiboda i na sibaleni.

9'Ifwaimi ma natumiavo, kebu 'ana fata natumiavo 'ani'ani i na velu'uiemi we'e kileu 'wa na veledi, 'alo igana we'e dinigala 'wa na veledi. 11'Omi tosakona siwe tutuya fuedi ava'ai natumiavo nuanuadi nani 'atumaidi 'wa veleveledi. 'Omi yami nuakalikali natumiavo 'waidie sai'afo bwaikina, we'e Tamada abame yana nuakalikali bwaikaotogina 'waimie, 'ai'edi 'wa na velu'uieni nani 'atumaidi i na velemi.

12Ava'ai nuanuami mali tomotoga i na 'i'idewai 'waimie 'omi wata bani'odi 'wa na vesauluvedi. Vona de'e 'aitamogana Yaubada yana veimea matatabuna i mai Mosese 'wainega wata yana tolu'ivonavo yadi vona 'adi 'aseta mogitana.”

  • S7 Mak 11:24 Ion 14:13-14S8 Iem 1:5 1 Ion 5:14-15S11 Iem 1:17S12 Luk 6:31 Lom 13:8-10

Iesu yana ve 'eda 'ailuga faifaidi.

13Wata Iesu i vonedi i vo, 'Edanina i nago abame siaina wata 'ana 'awa welilina begaidi kebu tomotoga fuedi beidimo i da luku mia-vagata i da veluagai. We'e 'edanina i nago 'ai-'ala'alase bwaikina wata 'ana 'awa bababana, beidimo tomotoga fuedi i lukuluku. Begaidi i lubwainemi 'wa na luku 'awa welilineamo.

  • S14 Ion 10:9 Fol 14:22

Iesu i matakia tolu'ivona-vekavekali faifaidi.

15'Wa na 'isa'isa i na nunago tolu'ivona-vekavekali i na vekaliemi. 'Awasasamie bani'odi emiavo wata 'wa da vo 'aisaya tauvanuga we'e mogitana 'aisaya kasikasisidi bani'odi. 16Vuagidi 'waidiega 'wa na 'isa'inanadi tomotoga 'atumaidi 'alo sakoidi. 'Adi 'isa'isa side bani'odi. Kebu 'ana fata kalibo ta na kadia ulaulawa 'wainega wata kebu 'ana fata 'ala'ai vuagina ta na kadia 'uwe 'wainega. 17'Ai'edi welavi 'atumaina wata vuagina 'atumaina, we'e welavi sakoina wata vuagina sakoina. 18Kebu 'ana fata welavi 'atumaina we'e vuagina sakoina, wata kebu 'ana fata welavi sakoina we'e vuagina 'atumaina. 19We'e welavinidi kebu i da vuavuaga-'atumai matatabuna i na talagidi i na valo'udi i na 'alaidi. 20Begaidi 'ami fata tolu'ivonanidi 'wa na 'asetadi yadi sauluva 'waidiega.

  • S15 Fol 20:29 2 Fit 2:1S16 Iem 3:13S19 Ion 15:6

Tovematayakayaka 'aisedi i na luku abame.

21Wata kebu 'wa na vo 'ako, Tomotoganidi i ve'awa-'Auvea 'waikuye matatabudi i na luku abame, Yaubada yana 'Eba Veimea 'waineye. Kebu, we'e mogitana egavo Tamaku abame yana nuanua i na vevematayakeyakedi, taunidi i na luku. 22'Awaie Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye fuedi i na mai 'waikuye i na vo, 'Auvea, 'Auvea, 'amu wagavayega Yaubada yana Vona 'a lu'ivona mali tomotoga 'waidie, wata 'amu wagavayega 'a vona yaiaina i 'awa'a'idi we'e 'ifwaidi tomotoga matadie 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi 'a 'idewadi.” 23Siwe yau a na vo, 'Omi tosakona, 'wa vaganago, kebu tamu sai'afo a da 'aseta-tonovimi.”

  • S21 Luk 6:46 Iem 1:22,25S23 2 Tim 2:19

To'aiyogona vanuga 'adi 'ailuga.

24Wata Iesu i vonedi i vo, Vonanidi 'akonadi a veifufuyediga egavo i na nogaidi i na vematayakeyakediga taunidi bani'odi to'aiyogona vanuga ma yana 'aseta. To'aiyogonanina nagami kabutu'u 'atumaina i venua'ivineni, 'ogola fa'alidi i 'ewadi wata ovu manamanawedi i aladi bega yana vanuga matatabuna i yogoni. 25Tutuyanina 'wei i 'wei, weyagata i obu, kaukau bwaikina i nunuga vanuganina kebu i da 'etofoia fai vanuga fa'alina i yogoni 'ogola 'atumaidi 'waidiega. 26We'e egavo yaku vona i na nogaidi siwe kebu i na vematayakeyakediga taunidi bani'odi tamu to'aiyogona sakoina. To'aiyogonanina kabutu'u sakoina i venua'ivineni nidule i 'aiyogona. 27Tutuyanina 'wei i 'wei, weyagata i obu, kaukau bwaikina i nunuga vanuganina i 'etofoia. I foiaga matatabuna i 'ivesakoi.”

28Tutuyanina Iesu yana venidi i ve'a'avadi, 'aila'a bwaikina nuadi i voganidi fai ma yana veimea i veve 'waidie, kebu bani'odi yadi ve'etoboda 'adi tovevo.

  • S28-29 Luk 4:32 Ion 7:46
Copyright information for `YML