Matthew 8

Iesu tomogo waiwaiseselina i 'ive'atumaia.

1Iesu yana ve i 'a'avana, 'oyayega i obuma wata 'aila'a bwaikina mulineye i nagoi. 2We'e tamu tomogo waiwaiseselina i mai ma yana ve'ililibu i 'odu Iesu mataneye i vo, 'Auvea, 'ai'edi nuanuamu 'amu fata 'u na 'ive'atumaiku.” 3Iesu toviganina i 'abitonovi i vo, Fai bani'odi, nuanuaku, 'u ve'atumai.” Nika tomogonina i ve'atumai 'ana viga i 'a'ava. 4Bega Iesu i voneni i vo, Kebu tamu aitoi 'waineye 'u na lu'ivonaga, nuanuaku tonovimu 'u na nago tovelomu 'waineye, nagami i na 'isemu. 'Aisaya 'u na veleni i na kabuni Yaubada 'waineye faifaimu, bani'odi basenadiotoga Mosese i voneyeniga Yaubada yana Buki 'waineye towaiwaisesela i ve'atumaiga faifaina. Tovelomunina i na 'isemu i na ve'awamogitana 'akonadi 'u ve'atumai wata bani'odi mali tomotoga i na 'asetai.”

  • S4 Vei 14:1-4 Mak 7:36

Tolugavia i velu'ui Iesu 'waineye 'aivaita faifaina.

5Iesu i nago 'atamana Kafaneomi, bei tamu Loma tolugavia bwaikina i veluagai, tolugavianina i velu'ui Iesu 'waineye 'aivaita faifaina. 6I vo, 'Auvea, yaku tofolova i miamia vanuge, 'asa'aiana 'ivie i 'eno'enomo i veveviga bwaikina.” 7Iesu i vo, Ta na nago a na 'ive'atumaia.” 8Siwe tolugavianina Iesu yana vona i tutuli i vo, Kebu, 'Auvea, yau tomogo siaiku, 'ai'edi 'u na luku yaku vanuge, kebu 'ana 'isa 'atumainaga. 'U na vonamo we'e yaku tofolova i na ve'atumai. 9A 'asetamu ma yamu veimea bega 'amu fata 'u na 'ive'atumaia. Yau wata ma yaku veimea yaku tolugavia 'waidie 'aku fata a na vo, 'U nago,” nika i na nago, wata a na vo, 'U mai,” nika i na mai, wata yaku tofolova a na voneni a na vo, Side 'u 'idewai,” nika i na 'idewai. Wata yau bani'odi, yaku to'edakumetavo yadi veimea a vevematayakeyakedi. 'Omu wata ma yamu veimea 'u na vonamo nika viga i na 'a'ava.”

10Tutuyanina Iesu i nogai yana vonanina, nuana i vogani 'aila'a i vonedi i vo, De'e Loma 'ana tomotoga siwe yana vetumagana kasikasisina, we'e 'omi me Isileli Yaubada yana tomotoga, siwe kebu bani'odi vetumagananina a da veluagai 'waimie. 11A na vonemi, 'awaie tomotoga fuedi i na va'auta 'awalawa tulina tulina 'waidiega i na luku abame Yaubada yana 'Eba Veimea 'waineye bega Ebelamo, Aisake, wata Iakobo taiadi i na 'aniluvetubama. 12We'e taunidi igodi i vo, 'Ima Yaubada natunavo,” i na tawedi tanotanoge dudubala 'waineye, bei i na 'we'we'wela wata maigidi i na yuyuyudi fai veviga bwaikina.”

13Mulieta Iesu i vona tolugavianina 'waineye i vo, 'U na nago yamu vanuge, naninina faifaina 'u vetumagana, mogitana i na souyeni 'u na 'iseni.” Iesu i vona'a'ava nika 'awasasanina nageneye tofolovanina i ve'atumai.

  • S10 Mad 15:28S11 Luk 13:28-29S12 Mad 25:30

Toviga fuedi Iesu i 'ive'atumaidi.

14Tamu tutuya Iesu i nago Fita yana vanuge. Bei Fita yana vavine inadi i 'isedi 'ivie i 'eno'eno tomogodi i luyauyauta. 15Iesu nimadie i 'abi, yauyautanina i 'awalililia i tovoi Iesu 'ana'ana i 'idewadewa.

16I lavia tomotoga ediavo yaiaina i agediga i miedi Iesu 'waineye. Iesu i vona yaiaina i 'awa'a'idi wata toviga matatabuna i 'ive'atumaidi. 17Yana 'ive'atumai toviga 'waidie Aisea yana vona 'ana mogitana i souyeni. Taunina tamu Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivona basenadiotoga i kilumi i vo,

Taunina 'aiseotogina 'ada viga i 'ewadi wata yada veviga i 'ewayavuledi.”

  • S17 Ais 53:4

Tomotoga 'ifwaidi nuanuadi igodi Iesu 'waineye i na vetovetutuyama.

18Iesu lilivaneye 'aila'a bwaikina i 'isedi i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, Ta na nagoi no'o bega lavu vi'ainega.” 19Nika bei tamu me Diu yadi ve'etoboda 'ana tove i mai Iesu 'waineye i vo, Tove, yau 'akonadi a tauyeku 'waimuye 'ai'edi ava'aibe 'u na nunagoga yau taiadi.” 20Iesu tomogonina yana vona i tutuli i vo, 'U na nuani 'ou'ou walawala'ai ma 'adi ovu, manuga ma 'adi giuva, we'e yau a vetomotogaotoga, kebu yaku vanuga bei a na 'eno 'alo a na veawai. 'Ai'edi 'omu yau taiadi ta na nagoga vita 'u na veluagadi.”

21Wata tamu tomogo, taunina tovetutuyama i mai i vona Iesu 'waineye i vo, 'Auvea taiadi ta da nago, siwe nuanuaku a na miamia nagami tamaku a na tavunina mulieta a na mai a na vetutuyamemu. 22Siwe Iesu i vo, 'Asiauna ta na nago we'e 'u baileni, egavo kebu nuanuadi i na vetutuyameku, taunidi 'anu'anunudi wafawafadi, yami towafa i na vevetavuna.”

  • S20 2 Kol 8:9

Iesu yagina bwaikina i 'iveniwalovi.

23Iesu yana tovetutuyamavo taiadi i dodoga wakeye i tauya. 24I nunagoi nika kaukau bwaikina i nunuga yagina waka i ludododogi, we'e Iesu i 'eno'eno. 25Iesu yana tovetutuyamavo i luvagovagoni i vo, 'U 'ita'ita'ieda 'Auvea, sai'afoga ta na wafa.” 26Iesu i 'isa i vonedi i vo, Awale 'wa kololo? 'Omi yami vetumagana mweadi.” Bega i tovoi kaukau wata yagina i talabodedi nika yagina wata kaukau i 'awatagonidi i niwalova bwaikina. 27We'e yana tovetutuyamavo matatabudi nuadi i voganidi i vo, Ava'ai tomogoga de'e? Nani matatabuna wata yagina kaukau taiadi bonana i vematayakeyakeni.”

  • S26 Mad 14:31 Same 89:9

Tomotoga 'ailuga yaiaina i agediga Iesu i 'ive'atumaidi.

28Iesu ma enavo i damana lavu vi'ainega 'awalawa Gegesa. Bei tomotoga 'adi 'ailuga i veluagadi taumatayega i mimai. Basenadi yaiaina i agedi bega toketokedi, faifainanina tomotoga matatabudi i kololoyedi 'edanina 'waineamo kebu i da nunagoi. 29Tutuyanina Iesu i 'iseni i vebwaubwau i vo, 'Omu Yaubada Natuna, ava'ai 'u na vaima? Vematavuloga 'ana tutuya bola, we'e voke 'u mai 'ama vematavuloga faifaina.”

30Sai'afo lilivadie bawe fatala bwaikina i luluduaduala bega yaiainanidi tomotoga 'waidie i velu'ui Iesu 'waineye i vo, 'Ai'edi nuanuamu 'u na vona 'a na 'awa'a'imaga, 'u na tauyema no'o bawenidi 'a na agedi.” 32Iesu i vonedi i vo, 'Asa'aiana 'wa souyemi 'wa nagoi.” Iesu yana voneye yaiainanidi i 'awa'a'idi i nagoi bawe i agedina fatala matatabuna i dega, 'oyeamo i obu i sou lavuye i ve'alamonumonu.

33We'e bawe 'adi to'isave'avinavo i 'iseni i dega i nagoi 'atamane, bei nani matatabuna i veifufuyedi wata Iesu tomotoganidi i 'ive'atumaidiga faifaina i veifufu. 34'Atamananina 'ana tomotoga i nogai bega i nagoi Iesu 'waineye, i 'iseni wata i veugeugeni kebu i na miamia yadi 'awalaweye.

  • S29 Luk 4:34,41 Kolos 2:15
Copyright information for `YML