Matthew 9

Tomogo bwalobwalokona Iesu i 'ive'atumaia.

Me Gegesa Iesu i veugeugeni begaidi Iesu ma enavo i dodoga wakeye i viladi i damana Kafaneomi, taunina yana 'atamane. We'e tomotoga 'ifwaidi iadi tamu i vebwalokoga ma 'evo'evona i evai i mieni bega Iesu i na 'ive'atumaia. Iesu i 'isedi i 'asetai ma yadi vetumagana bega tomogonina i voneni i vo, Natuku, kebu 'u na kolologa, yamu sakona 'akonadi a nuatavunidi.”

We'e 'ifwaidi ve'etoboda 'adi tovevo yadi nuanua i vo, De'e tomogo awale Yaubada i vona-uvi'agali, Yaubada 'aiseotogina 'ana fata sakona i na nuatavunidi.” Iesu yadi nuanua i 'asetadi bega i vonedi i vo, Awale nuanua sakoidi nuamie i 'eno'enovi? Yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea fwayefwayeye bega 'aku fata tomotoga yadi sakona a na nuatavunidi. Tomotoga 'adi 'ive'atumai vitana fai 'ai'edi a na vona siwe kebu i na ve'atumaiga, 'wa na 'asetai a vekali, kebu ma yaku veimea a vona-'avo'avovo. Siwe toviga de'e a na 'ive'atumaia 'wa na 'iseni bega 'wa na 'asetai kebu a da vona-'avo'avovo 'aku fata sakona a na nuatavunidi.” Bega Iesu tomogo bwalobwalokona i voneni i vo, 'U tovoi, 'amu 'evo'evo 'u evai 'u nago yamu vanuge.” Iesu yana voneye tomogonina i tovoi i nago yana vanuge. Tutuyanina 'aila'a i 'iseni i kololo i 'asetai Yaubada toketokena begaidi i subiai i vo, Vona mogitana, Yaubada veimea bwaikina i 'aniveleneni tomotoga 'waideye bani'odi sakona 'ana nuatavuna.”

  • S2 Luk 7:48-49S6 Ion 17:2, 5:8

Iesu Madiu i goleni, 'waineye i na vetovetutuyama.

Bei tomogo i 'ive'atumaiaga Iesu i 'iaweni, i nunagoga nika takesi 'ana tolaugogona 'ana wagava Madiu
Tomogonina buki de'e 'ana tokiluma.
i 'iseni yana 'eba folova 'waineye i miamia. Bega i voneni i vo, 'U mai taiadi ta na nago yaku tovetutuyama,” nika Madiu i tovoi Iesu taiadi i nago.

10 Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i 'ani'ani Madiu yana vanuge nika takesi 'ana tolaugogona fuedi wata 'ifwaidi tosakona i mai ma fuedie i 'ani'ani. 11 We'e 'ifwaidi me Diu totafalolo Falisi i 'isedi i nagoi Iesu yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, Ava'ai faifaina yami Tove tolaugogona vivinagodi wata 'ifwaidi tosakona taiadi i 'ani'ani?” 12 Iesu yadi vona i nogai i vona-awatabai 'waidie i vo, Egavo 'atumaidi kebu nuanuadi viga 'adi to'ive'atumai, 'aisedi toviga mogitana. 13 We'e 'omi 'wa na nagoi tamu Yaubada yana Vona yana Buki nageneye 'wa na 'iseni 'ana 'aseta 'wa na venua'ivineni. Vonanina side bani'odi,

'Aisaya 'wa nikenikedi 'wa vevelomuyediga 'waikuye, kebu nuanuaku.

Nuanuaku tomotoga 'wa na 'i'isanuakalikaliedi.”

Yau a maiga kebu taunidi i awave'atumaiediga faifaidi, a mai wata tosakona a na 'ita'ita'iedi.”

  • S11 Luk 15:2, 19:7S13 Mad 12:7 1 Tim 1:15

Velutoli ve'udigana 'ana 'aseta faifaina.

14 Mulieta Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo i maia Iesu 'waineye i velutolieni i vo, 'Ima wata totafalolo Falisi tutuya fuedi 'a veve'udigana 'ani bega yama velu'ui i na vetoketoke Yaubada 'waineye, we'e yamu tovetutuyamavo awale kebu i da ve'udiganaga?” 15 Iesu yadi vona i tutuli, taunina faifaina i vona-awatabai i vo, Tonagi yana sosoana 'waineye kebu tamu aitoi 'ana fata enavo i na talabodedi bega 'ani'ani i na baileni. We'e tamu 'aiata tomotoga 'ifwaidi i na maia tonaginina i na 'ive'avini i na naweni i lubwainedi enavonidi ma yadi nuavita i na ve'udigana.”

16 Wata Iesu i awatalatutula 'waidie yana ve sauluva 'ivauna faifaina wata me Diu yadi sauluva tuatuaina 'adi luwanawana faifaidi i vo, Kaleko tuatuaina i na 'anilabu'i we'e 'ivaunega ta na bwadia kebu i da lubwaineniga. Fai bola ta na lekoai bwadi 'ivauna i na vesiai bega i na vefato'ai'ai tuatuaina i na 'ivesakoi.” 17 Wata bani'odi oine 'ana 'eba iwaga 'aisaya bunudiega faifaina Iesu i vona i vo, 'Ai'edi oine 'ivauna 'eba iwaga tuatuaina 'waineye i na iwagi i na yuvefuai, i na iwaga 'ana ve'amubwadodo fai totolina wata 'eba iwaga 'akonadi i sako. We'e 'ai'edi oine 'ivauna wata 'eba iwaga 'ivauna nika bikabikana i na lubwaineni kebu i na yuvefuai 'ailugana 'atumaidi.”

  • S14 Luk 18:11-12S15 Ion 3:29S16-17 1 Kol 10:21 2 Kol 6:16

To'edakumeta natuna vevinena wata tamu vavine Iesu i 'abitonoviga ifufudi.

18 Tutuyanina Iesu i veve tomotoga 'waidie, nika tamu me Diu yadi to'edakumeta i le'wa. I mai ma yana ve'ililibu Iesu mataneye i 'odu i voneni i vo, Natuku vevinena 'asiauotoga yawaina i 'a'ava, nuanuaku ta na nago nimamu 'u na yatoi 'waineye i na yawasa.” 19 Iesu i nogai, bega i tovoi i nunagoga yana tovetutuyamavo wata mulineye i nagoi.

20 I nunagoiga, tamu vavine wata mulidie i nago. Vavinenidi vevine 'adi viga i 'ewadi, malamala 12 nagedie kebu i da 'a'ailove viganina i 'eno'eno. Yadi nuanua 'waineye i vo, 'Ai'edi 'ana kaleko'ava 'a na 'abitonovimo 'a 'asetai 'a na ve'atumai.” Bega i vaganago Iesu muliotogineye 'ana kaleko mataifwana i 'abitonovi, nika i sivilai i 'isedi i vonedi i vo, Natuku, kebu 'wa na kolologa, yami vetumagana 'waikuye i 'ive'atumaimi.” Iesu yana voneye nika i ve'atumai.

23 We'e Iesu i nago i luku to'edakumetanina yana vanuge. Tomotoga fuedi i 'isedi bonadi bwaikina i vevemogai we'e 'ifwaidi i 'umo'umo yadi sauluva bani'odi. 24 Bega Iesu i vonedi i vo, Matatabumi 'wa souyemi, de'e kwamana vevinena kebu i da wafaga, i 'eno'enomo.” 'Aila'a i 'asetai kwamananina mogitana i wafa begaidi Iesu i sidibidibieni. 25 Siwe tutuyanina tomotoga i yavula Iesu i luku kwamananina yana tutudaba 'waineye, nimaneye i 'abi nika i tovoi. 26 Tovemogainidi i 'iseni, i nagoi kwamana yana yawasa-vaitugana i veifufuyeni yadi 'awalawanina nageneye bega tomotoga matatabudi i 'aseta.

  • S20 Mad 14:36S22 Mak 10:52 Luk 17:19S24 Ion 11:11

Iesu tomatasako 'adi 'ailuga i 'ive'atumaidi.

27 Bei kwamana i 'ive'atumaiaga Iesu i 'iaweni i nunagoga tomatasako 'adi 'ailuga mulineye i nagoi i vevegolegole i vo, 'Omu Yaubada 'ana Venua'ivina, Kini Devida tubuna, 'u da 'isanuakalikaliema.” 28 Iesu i mai i luku vanuge nika wata 'adi 'ailuga i mai i luku 'waineye bega Iesu i velutoliedi i vo, 'Wa vetumaganekuna a na 'ive'atumaimi 'alo kebu?” 29 Tomatasakonidi i vo, E'e 'Auvea,” bega Iesu matadi i 'abitonovidina i vonedi i vo, Yami vetumagana 'wainega matami i na ve'atumai,” nika i 'isadewa. Iesu i toke i vonedi i vo, Matami a 'ive'atumaidiga kebu tamu aitoi 'wa na voneniga.” 31 Siwe i tauya i nagoi i lu'ivo'ivona yadi 'awalawanina matatabuna nageneye.

  • S27 Mad 1:1S29 Mad 8:13, 15:28

Tomogo 'awana 'ebo'ebona Iesu i 'ive'atumaia.

32 Tomotoganidi matadi i sakoga i tauya i nunagoi, tomotoga 'ifwaidi tamu iadi i mieni, tomogonina basenadi yaiaina i agei 'awana i ve'ebo'ebo bega kebu 'ana fata i na welava. 33 Iesu i vona yaiaina i 'awa'a'ia nika tomogo i welava. Tomotoga i 'iseni, nuadi i voganidi i vo, Kebu tamu tutuya nani de'e bani'odi ta da 'iseniga yada 'awalawa de'e Isileli nageneye.” 34 We'e totafalolo Falisi i vo, Kebu, we'e yaiaina yadi to'edakumeta Seitani i agei yana toketokena i veleni bega i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi.”

  • S32-33 Mad 12:22S34 Mad 12:24 Mak 3:22

Iesu tomotoga i 'isanuakalikaliedi.

35 Iesu i lauvivila i nago 'atamana bwaikidi wata siaidi 'waidie i veve 'eba miava'auta nagedie wata Vala 'Atumaina Yaubada nuanuana tomotoga i na veimeyedi yana 'Aila'a nageneye faifaina i lalau'age, we'e tomotoga fuedi, 'adi viga tulina tulina i 'ive'atumaidi. 36 'Aila'a i 'isedi nuana i vita faifaidi fai 'adi vita fuedi, kebu i da 'asetadi bani'odi i na munega 'alo ava'aiega 'aivaita i na veluagai. Taunidi bani'odi 'aisaya sifi kebu 'adi to'isave'avinaga i veyogo-'avo'avovo. 37 Fai bani'odi i 'isediga yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Akonadi tomotoga fuedi i lalauala nuanuadi yadi mia i na ve'atumai, bega i na vetumaganeku i na luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye, siwe 'omi tofolova kebu fuemiga bega yaku vona 'wa na lu'ivoneyeni. 38 Begaidi Yaubada taunina bani'odi tonibakula 'waineye 'wa na velu'ui bega tofolova fuedi i na vetunedi i na 'ivaisemi 'wa da vo vuaganidi 'wa na mimaiedi Yaubada yana bubuwaka 'waineye.”

  • S36 Mad 14:14 Mak 6:34S37 Luk 10:2 Ion 4:35
Copyright information for `YML