Philippians 1

Emavo, yau Faulo iada Timoti taiadi Iesu Keliso yana tofolovavo 'a vekaiwa 'waimie. 'Omi Yaubada yana tomotoga, 'wa miamiani 'atamana Filifai 'waineye 'wa miave'itubama Iesu Keliso taiadi, yami to'edakumetavo wata 'ami to'aivaitavo taiadi 'a kilukiluma 'waimie.

'A vevelu'ui faifaimi nuanuama Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie, wata nuanua bikadi mia 'atumaina taiadi i na velevelemi.

  • S1 Fol 16:1,12-40

Faulo yana vekaiwa wata yana velu'ui me Filifai faifaidi.

Tutuyanina a nuanuanimi a vevekaiwa yaku Yaubada 'waineye faifaimi, we'e tutuya 'aitamogana 'aitamogana a vevelu'uiga faifaimi, ma yaku sosoana. A sososoanaga fai 'aiatanina 'wa vetumagana Iesu Keliso 'waineye i maiga 'asiau 'wa 'i'ivaiseku Valana 'Atumaina 'ana folova 'waineye. A nuani mogitana Yaubada, kumanina basenadi tamu folova 'atumaina i velamuya 'waimie, i na 'i'idewami i na nagoga Iesu Keliso yana Vila-vaitugana 'ana 'Aiata 'waineye i na ve'a'avai.

Tutuya fuedi ma yaku nuakalikali a nuanuanimi. Bani'odi a na nuanuanimiga i lubwaineku fai 'omi 'wa 'i'ivaiseku folovanina Yaubada ma yana nuakalikali i velekuga 'waineye. 'Asiau a miamia vanuga 'eba yogona 'waineye 'wa 'i'ivaiseku, wata kebu a da lukuga yau Iesu Valana 'Atumaina 'ana tove'awa-mogitana wata 'ana tokiavefa'ala tomotoga 'waidie, bei wata 'wa 'ivaiseku. Yaubada 'aku to'aseta, Iesu Keliso i nuakalikaliemiga bani'odi, yau wata a nuakalikaliemi.

A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku yami nuakalikali tutuya fuedi i na vevebwaika, wata bani'odi 'aseta mogitana wata venua'ivina tonovina i na vebwaika i na nagoga bega 'ami fata sauluva 'atumai'avadi 'wa na vevenua'ivinedi. 'Ai'edi bani'odi 'wa na vevesauluvediga, 'aiatanina Keliso i na vilaiga 'waineye, kebu tamu yami sakonaga wata kebu tamu nani faifaina i na awavesakoyemi. 11 Wata a vevelu'ui faifaimi nuanuaku yami sauluva 'atumai'avadi, sauluvanidi ta na 'i'idewadi Iesu Keliso yana toketokena 'wainega bega Yaubada 'ana subia wata 'ana awave'ai'aiwabu i na veluagadi.

  • S6 Fil 2:13S9-10 Kolos 1:9-10S10 Fil 2:15-16

Yada mia fwayefwayeye, nani bwaikina Keliso.

12 Ekwavo, nuanuaku 'wa na 'asetai, vitanidi a veluagadiga kebu Iesu Valana 'Atumaina 'ana 'eba ve'etobodaga, we'e mogitana 'waidiega Valananina i vevebwaika tomotoga 'waidie. 13 Side bani'odi. Tolugaviavo taunidi toveimea bwaikina yana vanuga 'ana to'isave'avinavo wata tomotoga 'ifwaidi de'e bei, yaku luku vanuga 'eba yogona 'waineye lamuna i 'asetai fai a vetofolova Keliso faifaina begaidi. 14 Wata fai a miamia vanuga 'eba yogona 'waineye 'ada Toveimea Iesu 'ana tovetumaganavo sai'afo matatabudi yadi vetumagana i yatoi fa'alina 'waineye, bega ma yadi venuafoufa'ala i vevetoketoke Yaubada yana Vona i lalau'age kebu i da kolologa ve'isakololo 'waidie.

15 Mogitana, siwe 'ifwaidi i ve'unumagigieku wata i veve'ikwayekwayega nuanuadi 'adi wagava i na vebwaika bega Keliso faifaina i lalau'age. 16 We'e 'ifwaidi yadi nuanua 'atumaidi 'waidiega i vetolau'age, taunidi tonuakalikali fai i 'asetai de'e folovanina Yaubada i velekuga, yau Iesu Valana 'Atumaina 'ana tove'awa-mogitana. 17 We'e tove'unumagiginidi kebu mogitana taunidi i da tauyedi i na vetolu'ivona Keliso faifaina, we'e mogitana taunidi 'adi subia faifaina. Igodi nuanuadi 'aku vita de'e vanuga 'eba yogona nageneye i na 'imoso'ieni. 18 Kebu tamu ava'aiga, 'asa'aiana yau a sosoanamo fai 'eda'eda tulina tulina 'waidiega tomotoga Keliso valana i noganogai. I lalau'agega nuanua tonovina 'wainega 'alo 'adi subia faifaina siwe 'eba sosoana 'waikuye.

A sosoanaga fai a 'asetai yami velu'ui 'waidiega wata Iesu Keliso 'Anu'anununa yana 'aivaita 'wainega vanuga 'eba yogona 'wainega a na souyeku.
20 Nuanuaku bwaikina bega a nuani mogitana kebu tamu yaku sauluva sakoina faifaina a na bunumayaga. We'e mogitana 'asiau wata tutuya matatabuna a na vevenuafoufa'ala bega yaku sauluva matatabuna 'waidiega Keliso 'ana subia i na veluagai, 'ai'edi ma yawaiku a na miamiaga 'wainega, 'alo a na wafaga 'wainega. 21 Yaku mia fwayefwayeye nani bwaikina 'waikuye Keliso, we'e 'ai'edi a na wafaga, 'wainega nani 'atumaiotogina i na souyeni Keliso 'ana subia faifaina. 22 'Ai'edi ma yawaiku a na miamiaga, yaku folova Keliso faifaina ma vuagina. Bani'odi a na venua'ivinedi, i lubwaineku ma yawaiku a na miamia 'alo a na wafa? 23 Aigodi, nuanuananidi 'adi 'ailuga i veveyo'eyo'eyeku. Nuanuaku bwaikina a na wafa fwayafwaya a na 'iaweni, bega ma yawaiku Keliso taiadi 'a na miamia, bei a na miamiaga 'atumaiotogina 'waikuye, siwe nani bwaikaotogina taiadi ta na miamia a na 'i'ivaisemi. 25 Fai a nuani mogitana i lubwaineku taiadi ta na miamia a na 'i'ivaisemi, a 'asetai kebu i na luvewafaku, taiadi ta na miamia a na 'i'ivaisemi yami vetumagana Keliso 'waineye i na vevetoketoke wata yami sosoana faifaina i na vevebwaika. 26 Taiadi ta na miamiaga yami sosoana wata yami subia Iesu Keliso 'waineye i na vebwaika-'afo'afo faifaiku.

  • S12-13 2 Tim 2:9S19 2 Kol 1:10-11S20 1 Fit 4:16
  • S21 Gal 2:19-20S23-24 2 Kol 5:8

Ta na vetoketoke Keliso faifaina.

27 Ava'ai i na souyeniga 'waikuye nani siaina, we'e nani bwaikina ava'ai Keliso i voneyediga i lubwainemi yami sauluva taiadi i na vesala. Bani'odi 'wa na vevesauluvediga, 'ai'edi a na wai a na 'isemi, 'alo bola a na miamia vanuga 'eba yogona 'waineye, siwe a na 'asetami 'ami vebae 'aitamogana 'wainega 'wa na tovotovoi fa'alina wata yami nuanua 'aitamogana 'wainega matatabumi 'wa na vevetoketoke, nika tomotoga 'ifwaidi i na vetumagana Iesu Valana 'Atumaina 'waineye. 28 Wata nuanuaku valami a na nogai, 'omi kebu tamu sai'afo 'wa da kololo 'ami tovedumwe'ai'ai 'waidie, i vedumwe'ai'aiga fai 'wa vetumagana Iesu 'waineye. 'Ai'edi tutuya fuedi matadie 'wa na vevenuafoufa'alaga i na 'isemi i na 'asetai 'awaie Yaubada taunina yana toketokena 'wainega i na wafaotoga we'e 'omi 'ita'ita'i 'wa na veluagai. 29 Vona mogitana 'ita'ita'i 'wa na veluagai fai Yaubada ma yana nuakalikali i venua'ivinemi bega nani 'ailuga 'atumaidi 'wa na veluagadi. Tamu, 'wa vetumagana Keliso 'waineye, we'e wata tamu, i tauyemi faifaina veviga 'wa veveluagai. 30 Tutuya de'e 'omi ma fueda Keliso faifaina ta lulugavia vita ta veveluagadi. Basenadi bani'odi 'wa 'ise'iseku a lulugavia we'e tutuya de'e wata valaku 'wa noganogai bola a lulugavia vanuga 'eba yogona 'waineye.

  • S27 Efe 4:1S29 Fol 5:41S30 1 Tes 2:2
Copyright information for `YML