Philippians 2

Ta na nuaobu.

1'Omi Keliso taiadi 'wa miave'itubama begaidi 'wa vevetoketoke wata yana nuakalikaliega nuami i 'iveololodi. 'Anu'anunu 'Atumaina i agemi i labilabinimi wata ma emiavo 'wa veve'isanuakalikali bega 'wa ve'ivaivaita. 2Fai 'aivaitanidi 'wa veluagadiga, nuanuaku yami nuanua 'aitamogana, 'wa na vevenuakalikali wata 'ami vebae i na vesala. 'Ai'edi bani'odi 'wa na vevesauluvediga, yaku sosoana 'waimie i na vebwaika-'afo'afo. 3Yami sauluva matatabuna 'waidie kebu 'aisemi faifaimi 'wa na nuanua wata kebu taunimi 'wa na awa'ai'aimiga 'ami subia faifaina. We'e mogitana i lubwainemi ma yami nuaobu 'wa na vo, Taunidi bwaikidi, we'e 'ima sai'afo.” 4Kebu 'aisemi yami nuanua faifaidi 'wa na nuanua, siwe wata tomotoga 'ifwaidi yadi nuanua faifaidi 'wa na nuanua.

  • S3 Lom 12:10,16S4 1 Kol 10:24,33

Keliso taunina i kiaobuyeni we'e Yaubada i kialakai.

5I lubwainemi yami nuanua tomotoga 'ifwaidi faifaidi i na vesala Keliso yana nuanua bani'odi. Keliso yana nuanuanidi side bani'odi.

6Iesu Keliso tutuya matatabuna mogitana bani'odi Yaubada,

Yana vebwaika wata Yaubada yana vebwaika taiadi i vesala, siwe kebu nuanuana i na luve'ove'o'oleni.

7Kebu 'aisena i da tovoieni, siwe taunina yana 'ai'aiwabu wata yana vebwaika i bailedi, bega taunina tofolova bani'odi.

I vetomotogaotoga 'ida tomia fwayafwaya bani'odi.

8Taunina i kiaobuyeni, Yaubada yana nuanua

i vematayakeyakeni bega i wafa, yana wafanina 'ai lagalagana 'waineye 'eba bunumayaga.

9Fai bani'odi taunina i kiaobuyeni i wafaga, bega Yaubada i kialakai abame i vebwaika-'afo'afo,

Yana vebwaikanina wata 'ana wagava i veleniga bwaikaotogina kebu tamu aitoi bani'odiga.

10Bega Iesu 'ana ve'ililibu faifaina

Nani matatabuna tomotoga taiadi abame, fwayefwayeye, wata towafa yadi 'eba mia 'waineye,

Ma yadi ve'ililibu i na 'odu'odu 'waineye.

11Matatabudi i na lulu'ivona Iesu Keliso taunina

Toveimea Bwaikaotogina,

Yadi ve'ililibunina 'wainega, Yaubada Tamada 'ana subia i na veluagai.

  • S6 Ion 1:1-2S7 2 Kol 8:9S8 Ibu 5:8; 12:2
  • S9 Efe 1:20-21 Ibu 1:3-4S10 Lom 14:11S11 Lom 10:9

'Ida tomotoga yadi 'eba 'isa.

12Ekwavo, a nuakalikaliemi. Keliso Yaubada yana nuanua i vematayakeyakediga, nuanuaku 'omi wata bani'odi. Basenadi taiadi ta miamiaga 'wa vevematayakeyakeku, we'e tutuya de'e a 'iawemiga, mogitana i lubwainemi yaku vona 'wa na vematayakeyakedi. Ma yami tokemaiga wata ma yami kololo 'wa na folofolova bega 'ita'ita'i 'wa veluagaiga vuagina tomotoga i na 'iseni. 13I lubwainemi bani'odi 'wa na vevesauluvedi fai wata Yaubada tutuya fuedi yami nuanua i sisiviladi bega nuanuami taunimi 'wa na tauyemi 'waineye wata 'ami fata yana nuanua 'atumaidi 'wa na vevematayakeyakedi.

14Ava'ai 'wa na 'idewadiga, tutuya matatabuna kebu 'wa na vebonavoluvoluga wata kebu 'wa na ve'ikwayekwayega, nika yami sauluva tonovidi, kebu tamu aitoi i na vevitami sakona faifaina. Bani'odi 'wa na vesauluvediga, 'omi Yaubada natunavo 'atumai'avami, tomotoga yadi sauluva 'oka'okadi wata sakoidi 'awasasadie. Abama i magemagetaiga 'ubwana yadi magetayega, wata 'omi bani'odi tomotoganidi yadi nuanua dududubalidi 'wa na kiavemagetadi yami sauluva magemagetadi 'waidiega. 16Mia 'ivauna wata 'atumaina valana 'wa na lulu'ivoneyeni 'waidie, bega 'wainega nuadi i na magetadi. Bani'odi 'wa na vevesauluvediga, tutuyanina Keliso i na vila-vaituganiga ma yaku sosoana a na awa'ai'aiku faifaimi. A na vo, De'e tomotoganidi yaku folova wata yaku tokemaiga vuagina, kebu a da folova-maimaiga.”

17Yami folova wata yami vetumagana 'asa'aiana yami 'anivelena-maimaiga Yaubada 'waineye, we'e yau a tauyeku wafa 'waineye Iesu faifaina, 'asa'aiana yaku 'anivelena-maimaiga bega 'ai'edi a na wafaga, yami 'anivelenanina a na 'imoso'ieni. 'Ai'edi mogitana a na wafa, yau a na sosoana wata yaku sosoanayega ma fueda ta na sosoana. 18Wata bani'odi i lubwainemi 'wa na sosoana faifaiku, yami sosoanayega ma fueda ta na sosoana.

  • S13 1 Tes 2:13

Faulo i veifufu Timoti wata Efafilodaito faifaidi.

19A nuani mogitana 'ai'edi 'ada Toveimea Iesu nuanuana, Timoti a na vetunei i na wai 'waimie, siwe kebu tutuya manamanawenaga, sai'afo. Bola i na vilai i na mai valami i na lu'ivoneyeni 'waikuye nika a na sosoana faifaimi. 20'Waikuye kebu tamu aitoi Timoti bani'odiga, 'aiseotogina tutuya fuedi ma yana nuakalikali faifaimi i nuanua. 21We'e 'ifwaidi tomotoga taunidi yadi nuanua 'aisedi faifaidi i nuanua, we'e naninidi Iesu Keliso faifaina, kebu faifaidi i da nuanuaga. 22'Omi 'akonadi 'wa 'asetai Timoti yana sauluva 'atumaidi i veveda, fai 'wa da vo bani'odi kwamana tamana i da 'i'ivaiseni, we'e Timoti yau i 'i'ivaiseku Iesu Valana 'Atumaina faifaina taiadi 'a folofolova. 23Mogitana taunina 'aku to'aivaita begaidi nuanuaku a na vetunei i na wai 'waimie, siwe nagami gabemani yadi veimea a na 'asetai vanuga 'eba yogona 'waineye a miamiaga faifaina, mulieta i na wai. 24Wata a nuani mogitana 'ai'edi 'ada Toveimea Iesu nuanuana, sai'afoga tauniotogiku a na wai.

25We'e a nuani i lubwaineku nagami iada Efafilodaito a voneni i na vilai i na wai. Basenadi 'wa vetunei i mai 'waikuye faifaimi i vetomata'aulele 'aku to'aivaita, bega taiadi 'a folofolova wata 'a lulugavia Iesu Keliso faifaina. 26Nuanuana bwaikina wata i na wai 'waimie wata i nuavita faifaimi fai valana 'wa nogai i viga, kebu nuanuana 'wa na vevenuafouviga faifaina, i na wai 'wa na 'iseniga nuafoumi i na vatu. 27Mogitana i viga, sai'afoga i da 'iaweda, siwe Yaubada i 'isanuakalikalieni, kebu 'aisenaga, yau wata i 'isanuakalikalieku bega yaku nuavita vanuga 'eba yogona 'waineye kebu i da 'ivebwaika-'afo'afoi. 28Fai 'wa nunuavitaga faifaina, nuanuaku bwaikina a na vetunei i na wai 'wa na 'iseni nika wata 'wa na sosoana, we'e yau yaku nuavita faifaimi i na 'a'ava. 29Tutuyanina i na le'waga, 'wa na sosoaneni fai taunina iami, ma fuemie Keliso yana 'Aila'a. Yawaina i tauyeni, sai'afoga i da 'iaweda Keliso yana folova faifaina. 'Omi nuanuami 'wa da 'aivaitaga, nika fai 'ani'ie 'asa'aiana Efafilodaito 'akonadi i 'ivaiseku. Taunina 'wa na ve'ililibuyeni wata 'ifwaidi tomotoga yadi sauluva taunina bani'odi 'wa na ve'ililibuyedi.

  • S21 2 Tim 4:9-10S25 Fil 4:18
Copyright information for `YML