Philippians 3

Ta ve'atumai Yaubada mataneye yada vetumagana 'wainega.

Ekwavo, sai'afoga a na 'ailove, siwe nuanuaku wata a na vonemi. 'Wa na sososoana fai 'omi Toveimea Iesu yana tomotoga. Ava'ai basenadi a kiluma a voneyediga 'waimie, wata a na luvaituganidi. Yaku luvaitugana faifaina kebu a na 'abiawaga, 'ami 'aivaita nika kebu 'wa na be'uga.

Tomotoga 'ifwaidi i vonevonemi i vo, 'Ai'edi nuanuami 'wa na luku Yaubada yana 'Aila'a nageneye, yana tugusa nagami bunumi 'wa na bobodi.” Tomotoganidi bani'odi i vonevoneyediga taunidi tosakona. 'Ou'ou kasikasisidi tomotoga tomogodi i 'u'utadabadi, wata tosakonanidi bani'odi, nuanuadi tomogomi i na 'ivekokovidi. Taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi 'ou'ounidi 'waidiega. Fai bunudi i bobodi yadi nuanua igodina taunidi Yaubada yana 'Aila'a, we'e mogitana 'ida tovetumagana yana 'Aila'a fai Yaubada yana tugusa mogitana 'waideye i 'eno'enovi. Tugusanidi side bani'odi, taunida ta tauyeda Yaubada 'waineye bega yada sauluva sakoidi i bobodi ma'itufa ta subisubiai 'Anu'anununa 'wainega. Ta sososoana fai ta miave'itubama Iesu Keliso taiadi, we'e tugusanidi tomogoda 'waidie faifaidi 'ida kebu ta da vetumaganaga.

'Ai'edi nuanuaku, veimeanidi tomogoda faifaidi 'waidie a da vetumagana, siwe a baila, kebu nuanuaku yaku vetumagana a na yatoi tomogoku 'waineye. 'Ai'edi aitoi i na vo, Yau a ve'atumai Yaubada mataneye fai veimea tomogoda wata yada sauluva faifaidi, matatabuna a vematayakeyakedi,” we'e yau Faulo 'ako mogitana a da ve'atumaiotoga. Fai side bani'odi. A tubugana 'aiata 'ana ve-8 'waineye Yaubada yana tugusa a 'ewai bunuku i boboi. Yau tomogo Isileli mogitana, Beniamina 'ana wauma 'wainega, tubukwavo matatabudi tomotoga Ibeliu, bega yau wata bani'odi. Yau nagami totafalolo Falisi, 'aila'anina veimea bwaikidi wata siaidi matatabuna 'a vematayakeyakedi. Fai bavubavuku igodi a vo, A na toke a na folova Yaubada faifaina, Iesu yana 'Aila'a vita a na veledi.” Veimeanidi Mosese 'wainega, matatabuna a vematayakeyakedi bega kebu tamu aitoi 'ana fata i na awavesakoyeku yaku sauluva faifaina, we'e mogitana yaku sauluva tonoviotogina.

  • S1 Fil 4:4S3 Lom 2:28-29S5 Luk 1:59 2 Kol 11:22
  • S6 Fol 8:3

Keliso 'aiseotogina bwaikina.

Yaku sauluvanidi a vo 'ako, 'Atumaidi, yaku 'ai'aiwabu,” we'e 'asiau matakuye nani-'avo'avovo fai Keliso 'wainega a ve'atumaiotoga. Naninidi kebu 'aisedi i da venani-'avo'avovoga 'waikuye, wata nani matatabuna taiadi. We'e nani 'aitamogana bwaikaotogina 'waikuye, 'aku Toveimea Iesu Keliso 'ana 'aseta wata 'ana veiana. Kelisonina faifaina yaku sauluva tuatuaidi matatabuna a bailedi, 'waikuye bani'odi yogo, ma'itufa Keliso a vagavaia taiadi 'a miave'itubama. Basenadi yaku nuanua a vo, Yaku 'atumaina a veluagai me Diu yama veimea 'adi vematayakayaka 'waidiega,” we'e 'asiau yaku 'atumaina a veluagaiga fai a vetumagana Keliso 'waineye. Mogitana yada vetumagana 'wainega Yaubada i 'ive'atumaida. 10 Yaku nuanua matatabuna, nuanuaku Keliso a na 'asetai taiadi 'a na veiana. Taunina ma yana toketokena i tovoi wafayega, nuanuaku yana toketokenanina 'wainega a na vetoketoke, we'e vita fuedi i veluagadiga, nuanuaku wata bani'odi vitanidi a na veluagadi faifaina, i na nagoga a na wafa, i wafaga bani'odi. 11 Bani'odi a na vevesauluvediga a nuani mogitana Yaubada wafayega i na sivetovoiku.

  • S7 Mad 13:46S8-9 Lom 3:21-22S10 Lom 6:3-5
  • S11 1 Kol 15:23

Ta na vetafewa tutula ta na 'ewai.

12 Kebu a na vo, Yaku sauluva 'akonadi Iesu Keliso yana sauluva i salaotogi,” wata kebu a na vo, Yau 'akonadi a ve'atumaiotoga.” Basenadi Iesu Keliso i 'ewaku, 'waineye a nago bega tutula a na veluagai, begaidi 'asiau a vevetafewa tutulanina 'ana 'ewa faifaina. 13 Ekwavo, we'e mogitana yau a 'asetai bola kebu tutula a da veluagaiga. Yau bani'odi tove'ililide. 'Ai'edi i na lilidega, kebu nani 'ifwaidi mulineye faifaidi i na nuanua, i na lilidemo 'eba 'ailove 'ana tugusa faifaina i na vetafewa. We'e yau, yaku sauluva tuatuaidi kebu faifaidi a da nuanua siwe nani 'aitamogana matakuye faifaina a vevetafewa. 14 Bega a lililidemo tonovina, nuanuaku 'eba ve'a'ava 'waineye a na le'wa, tutula a na 'ewai. Tutulanina mia 'atumaina wata miamia-vagaina abame, faifaina Yaubada i goleku fai Iesu Keliso i 'ita'ita'ieku.

15 'Ida matatabuda yada mia Keliso 'waineye 'akonadi ta kumaga, i lubwaineda yada nuanua 'aitamogana ava'ai a veifufuyediga 'waidie. We'e 'ai'edi 'ifwaimi yami nuanua tulina, wata Yaubada nuanua tonovina i na velemi nuami i na magetadi. 16 Siwe nani bwaikina, 'asetanina 'akonadi ta veluagai Keliso faifaina kebu ta na baileni, yada 'asetanina ta na 'i'imoso'ieni nika yada sauluva i na tonova-'afo'afo.

17 Ekwavo, nuanuaku matatabumi yaku sauluva 'wa na vevetutuyamedi. 'Ima yami tovevo sauluva 'atumaina 'a vemi, bega egavo i vetutuyamemaga yami 'eba 'isa, wata bani'odi 'wa na munega. 18 Ava'ai a na voneyeniga 'waimie, basenadi a vonevonemi siwe 'asiau a nuavita ma matageuku vonanina a na luvaitugani. Tovetumaganavo fuedi yadi sauluva 'waidiega Keliso i vegavieni, yana wafa 'ai lagalagana 'waineye nani-'avo'avovo 'waidie. 19 Taunidi i tauyedi bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie 'wa da vo yadi yaubada. Yadi sauluvanidi faifaidi taunidi i awa'ai'aidi, we'e mogitana i lubwainedi i da bunumayaga. Fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie i vebwaika, 'aisena faifaina i nuanua, begaidi i na wafaotoga 'ai-'ala'alase. 20 We'e 'ida, abama 'ana tomotoga mogitana, ma yada sosoana 'ada To'ita'ita'i ta lulukamaseni i na mai abamega, To'ita'ita'inina Iesu Keliso taunina 'ada Toveimea. 21 Tutuyanina i na maiga tomogoda mweadi wata 'a'a'avidi i na siviladi i na vetuli bega tomogoda taunina tomogona magemagetana wata miamia-vagaina bani'odi. Naninina i na 'idewaiga yana toketokena 'wainega, toketokenanina 'wainega nani matatabuna i veveimeyedi.

  • S12 1 Tim 6:12,19S14 1 Kol 9:24S15 1 Kol 2:6
  • S17 1 Tes 1:7S19 Lom 16:18S20 Efe 2:6,19S21 1 Kol 15:28
Copyright information for `YML