Philippians 4

Ma yami tokemaiga 'wa na tovoi fa'alina.

Ekwavo, a nuakalikaliemi bwaikina, nuanuaku taiadi ta da miamia. 'Omi yaku folova vuagina, faifaimi a sososoana wata a awa'ai'aimi. Ava'ai a voneyeniga de'e yaku leta 'waineye, nuanuaku bonaku 'wa na 'ewai bega 'wa na tovoi fa'alina yami mia 'ada Toveimea Iesu 'waineye faifaina.

We'e 'omi vevine 'ami 'ailuga Yodia wata Sinitiki a na vonemi. Fai 'omi 'ada Toveimea Iesu 'ana tovetumagana i lubwainemi kebu 'wa na veve'ikwayekwayega, nuanuaku yami nuanua 'aitamogana 'wainega 'wa na veiana. We'e 'omu 'aku 'au todumwebika Iesu yana folova 'waineye, nuanuaku vevinenidi 'u na 'ivaisedi i na veiana mogitana fai 'adi 'ailuga taiadi 'a toke 'a folova Iesu Valana 'Atumaina yana vebwaika faifaina. Vevinenidi, Kelemeniti wata 'ifwaidi 'aku to'aivaita Iesu faifaina, 'akonadi 'adi wagava i kilumidi i 'eno'enovi Mia-vagata 'ana Buki nageneye bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai Yaubada 'wainega.

Tutuya matatabuna 'wa na sososoana fai 'omi Toveimea Iesu yana tomotoga, wata a na luvaitugani, a na vo, 'Wa na sososoana.”

Nuanuaku yami sauluva i na bika bega tomotoga i na 'ise'iseni. 'Ada Toveimea Iesu sai'afoga i na le'wa.

Kebu tamu nani faifaina 'wa na venuafouviga, we'e mogitana nani matatabuna faifaidi 'wa na vevelu'ui. Ava'ai nuanuami yami nuanua 'wa na lu'ivoneyedi Yaubada 'waineye wata 'wa na vevekaiwa 'waineye. 'Ai'edi bani'odi 'wa na vevelu'uiga Yaubada nuanua bikana i na velemi bega yami nuanua wata nuami i na 'ita'ita'iedi nika kebu 'wa na venuafouviga. Mogitana nuanua bikana 'wa na veluagai fai 'omi 'wa miave'itubama Iesu Keliso taiadi, nuanuanina bikana faifaina tomotoga i nuanua-wayoga.

Ekwavo, sai'afoga a na 'ailove, siwe wata a na vonemi. Nuanuaku nani 'atumaiotogidi wata naninidi tomotoga i awave'atumaiediga nuamie 'wa na yatodi 'wa na nunuave'avinidi. Naninidi side. Naninidi mogitana, naninidi ma 'adi ve'ililibu, naninidi tonovidi, naninidi 'atumai'avadi Yaubada mataneye, naninidi 'eba nua'ewa, tomotoga yadi nuanua 'ana laubwaina. Naninidi nuanuaku 'wa na nunuave'avinidi. Ava'ai a vemiga wata 'waikuyega a sivedamanidi 'waimie yaku vonayega wata yaku sauluva 'waidiega, i lubwainemi 'wa na 'i'idewadi. 'Ai'edi bani'odi 'wa na vesauluvediga, Yaubada kumanina nuanua bikana wata mia 'atumaina 'adi to'anivelena, lilivamie i na miamia.

  • S1 1 Tes 2:19-20S3 Lom 10:20S5 Ibu 10:37 Iem 5:8-9
  • S6 Mad 6:25 1 Fit 5:7 Efe 6:18S7 Ion 14:27

Faulo i vekaiwa me Filifai 'waidie yadi 'aivaita faifaina.

10 Ekwavo, basenadi 'wa 'ivaiseku yami 'anivelena-maimaiga 'waidiega, we'e tutuya kamwaneye yami 'aivaita kebu a da veluagai. Kebu 'wa da venuafanikuga siwe fai kebu tamu 'eda i da 'eno'eno 'ana vetune faifaina. Tutuya de'e yami 'aivaita wata a veluagai bega ma yaku sosoana a vekaiwa bwaikina 'ada Toveimea 'waineye. 11 Kebu tamu nani 'waineye a da 'usa faifaina a da vonavona we'e ava'ai i sousouyedi 'waikuye, mia 'atumaina 'alo vitana 'akonadi a lutonovidi, ma yaku 'aseta a na sosoanamo. 12 Tutuya 'ifwaidi nani fuedi faifaidi a ve'ale'usa, we'e tutuya 'ifwaidi nani fueotogidi 'waikuye. Vona mogitana 'akonadi a lutonovidi bega ava'ai i na souyeniga 'waikuye kebu a na venuafouviga, ma yaku 'aseta. 'Ai'edi ma kamoaiku 'alo ma 'aku lase, wata yaku kukua fueotogidi 'alo kebu, siwe a na sosoanamo. 13 Keliso i kiavetoketokeku tutuya fuedi bega ava'ai i na souyediga 'waikuye 'aku fata.

14 Mogitana Keliso 'aku to'aivaita siwe fai vita 'waidie 'wa 'ivaisekuga a vekaiwa 'waimie. 15 'Omi me Filifai 'akonadi 'wa 'asetai nagami a wai Iesu Valana 'Atumaina a lau'age 'waimie 'wa 'ivaiseku. Tutuyanina yami 'awalawa Masidonia a 'iaweni 'omi Iesu yana 'Aila'animi 'aisemi 'wa 'ivaiseku yami 'anivelena-maimaiga 'wainega we'e tovetumagana 'adi 'aila'a 'ifwaidi kebu. 16 We'e tutuyanina a miamiaga 'atamana Tesalonaika 'waineye, tutuya fuedi 'wa 'i'ivaiseku 'aku 'isave'avina faifaina, a 'usaga 'wa 'ivaiseku. 17 Kebu nuanuaku yami nuakalikali a na 'ewaimo, siwe wata nuanuaku 'wa na 'a'anivelena-maimaiga bega 'awaie tutulina 'wa na veluagai Yaubada 'wainega. 18 Fai yami 'aivaita fuedi 'waikuye, yaku vekaiwa a kilukilumi de'e lubulubunina nageneye. Yami nuakalikalinidi 'wa vetunediga Efafilodaito i miedi 'aku fata yaku nuanua bani'odi, siwe wata bwaikaotogina 'wa vetunei. Mogitana yami 'aivaita 'waikuye 'wa da vo yami 'aisaya i da 'alavesigasigagai 'eba velomu 'wainega Yaubada faifaina, magaina 'iwanina i da yaogi, 'ana 'eba kiavesosoana wata nuanuana. 19 We'e yaku Yaubada yana 'ai'aiwabu magemagetadi fueotogidi bega 'ai'edi tamu nani 'waineye 'wa na 'usaga fueotogidi i na velemi. I na velemiga fai 'wa miave'itubama Iesu Keliso taiadi.

20 Yaubada Tamada ta na subisubiai, yana 'ai'aiwabu magemagetadi kebu i na 'a'avaga i na 'eno-vagata.

Vona mogitana yaku nuanua bani'odi.

  • S13 2 Kol 12:9-10S18 Efe 5:2S19 2 Kol 9:8

Faulo yana 'alanuai.

21 Yaku vekaiwa Yaubada yana tomotoga matatabumi 'waimie, 'omi 'wa miave'itubama Iesu Keliso 'waineye. Ekwavo tovetumagana taiadi 'a miamianiga wata i vekaiwa 'waimie. 22 Yaubada yana tomotoganidi de'e bei matatabudi i vekaiwa 'waimie, we'e mogitana tomotoganidi i folofolova me Loma yadi toveimea bwaikina Sisa yana vanuge, i vekaiwa.

23 A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina matatabumi 'waimie.

'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML