Revelation of John 1

Vonanidi buki de'e nageneye Yaubada yana 'anivelena Iesu Keliso 'waineye bega ava'ai sai'afoga i na souyediga, i sivemagesedi Yaubada yana tofolovavo 'waideye. Keliso yana anelose abamega i vetunei yau Ioni yana tofolova 'waikuye bega naninidi i veku. Nani matatabuna a 'isediga a vonevonemi. De'e a lulu'ivonaga valanina i mai Yaubada 'wainega wata vonanidi tonovidi Iesu Keliso i lu'ivoneyedi 'waikuye. Fai naninidi sai'afoga i na souyedi, egavo de'e Yaubada yana lu'ivonanina i na lu'iawawaiga i na sosoana, we'e egavo vonanidi i na nogaidi i na vematayakeyakediga wata ma yadi sosoana.

Ioni yana vona nuakalikali tovetumagana 'waidie.

Yau Ioni a vekaiwa 'omi tovetumagana 'wa miamiani 'atamana 7 'waidie, 'awalawa Eisia nageneye. Nuanuaku Yaubada, 'Anu'anununa wata Iesu Keliso, ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie wata nuanua bikana mia 'atumaina taiadi i na velevelemi. Yaubadanina miamia-vagaina, 'asiau i miamia, basenadi i miamia wata boladiotoga i na miamia. Yaubada 'Anu'anununa 7 i miamiani yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna mataneye, we'e Iesu Keliso taunina tolu'ivona tonovina ma 'ana vetumagana wata Yaubada Natuna, kumanina nagami i tovoi wafayega, toveimea fwayefwayeye taunina 'adi Toveimea bwaikaotogina.

Iesu Keliso ta na subisubiai fai i nuakalikalieda, yana wafa 'wainega i yavuda yada sakona 'waidiega, wata i silakaida bega yana 'Eba Veimea nageneye ta miamia wata ta vevetofolova yana Yaubada 'alo Tamana faifaina, 'asa'aiana 'ida yana tovelomu. Mogitana Iesu Keliso ta na subisubiai fai taunina magemagetana wata toketokeotogina, kebu i na 'a'avaga i na mia-vagata. Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

'Wa 'isanawe sino waowa 'wainega i mimai. Tomotoga matatabudi i na 'iseni, 'ana to'ailovena taiadi. 'Awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'ana tomia i na 'iseni i na mimai, taunidi faifaidi i na vemogai.

Ava'ai a voneyeniga, vona mogitana yaku nuanua bani'odi.

Yaubada 'ada Toveimea toketokeotogina, 'asiau i miamia basenadi i miamia wata boladiotoga i na miamia. I vonaga i vo, Yau kumaniku lamukwaikwaituna wata kaluna, kebu 'aku 'eba velamuga wata kebu 'aku 'eba ve'a'avaga.”

  • S4-6 Ve 4:5, 17:14 Kolos 1:17-18 1 Ion 1:7 1 Fit 2:9 Ve 20:6
  • S7 Mad 24:30 Ion 19:34,37 Fol 1:11

Keliso i souyeni Ioni 'waineye.

Yau tatami Ioni, ma fuedeye vita ta veveluagadi Iesu faifaina, fueda yana 'Eba Veimea nageneye ta miamiani, wata yana 'aivaita 'wainega ta totokemaigeda. Yaubada yana Vona a lulu'ageyeni wata Iesu faifaina a lulu'ivona begaidi i 'ive'aviniku i mieku imule yadi vanuga 'eba yogona 'waineye 'ana wagava Fatimo. 10 Tafaloloye, 'aiatanina 'Auvea yana 'Aiata, 'waineye 'Anu'anununa mogitana i ageku begaidi tamu bona mulikuye a nogai bani'odi evulega butu'aina bwaikina. 11 Bonananina i voneku i vo, Ava'ai 'u na 'iseniga 'u na kiluma i na nago tovetumagana 'adi 'aila'avo i miamiani 'atamana 7 'waidie i na 'iseni. 'Atamananidi side 'adi wagava. Efeso, Simena, Feligamo, Taiatala, Sadisi, Filadofia, Lodisia.”

12 A sivilaku a na 'iseni aitoi kumanaga i vonavona, nika a 'iseni mageta 'adi 'eba yato golida matatabuna 7. 13 Kamwadie tamu tomogo a 'iseni 'ana 'isa'isa kumanina i vetomotogaotoga, 'ana talauma manamanawena i obu 'ageneye i le'wa, we'e bulava golida 'afauneamo. 14 Nava'auna 'ana lau'avu i kumeta bani'odi labia fwa'ena 'alo bunebune founa, matana 'aninamanamalidi bani'odi 'ai-'ala'alata. 15 'Agena wata 'aninamanamalidi bani'odi tamu kainumu i luyauyauta 'ai-'ala'alata nageneye, bonana 'ana nogaya bani'odi kuvakuvala butu'aina. 16 'Ana 'atagie 'ubwana 7 we'e 'awaneye kefata kainumu ma vi'avi'aina nigonigona. Maigina mataududulina 'wa da vo inala i da vulaoga.

17 Tutuyanina a 'iseni a be'u 'ageneye 'wa da vo a da wafa. 'Ana 'atagi i yatoi tomogokuye i voneku i vo, Kebu 'u na kolologa. Yau 'eba velamu wata 'eba ve'a'ava. 18 Yau kumaniku tomia-vagata. Basenadi a wafa siwe a yawasa, tutuya matatabuna kebu a na 'a'avaga a na mia-vagata. Wafa wata wafawafadi yadi 'eba mia, yau 'adi Toveimea.

19 Faifainanina nuanuaku naninidi 'u 'ise'isediga faifaidi 'u na kiluma. Naninidi 'akonadi i souyediga wata naninidi 'awaie i na souyedi. 20 'Ubwananidi 7 'aku 'atagie, wata mageta 'adi 'eba yato golida 7 'adi nuanua givagivadi. 'Adi nuanua side bani'odi. 'Ubwananidi 7 taunidi Yaubada yana anelose 7, tovetumaganavo i miamiani 'atamana 7 'waidie 'adi to'isave'avina, we'e mageta 'adi 'eba yatonidi 7 taunidi tovetumaganavonidi 'adi 'aila'a 7.”

  • S13-15 Dan 7:13-14, 10:6S14-15 Ve 2:18S16 Ibu 4:12 Ve 19:15,21
Copyright information for `YML