Revelation of John 11

Yaubada yana tolu'ivonavo 'adi 'ailuga.

Mulieta 'eba 'etowava bani'odi wautogana i veleku i voneku i vo, 'U na tovoi 'u na nago Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui wata 'eba velomu 'u na 'etowavadi. I na 'a'avana, tomotoganidi nageneye i subisubiaga 'u na lu'iawawadi. Vanuganina kalikalina, inagena tanotanoga kebu 'u na 'etowavaiga fai Yaubada i tauyeni mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie. 'Atamananina Magemagetana 'waineye tomotoganidi i na veveimea wata nani fuedi i na 'i'ivesakoidi weta'i 42 nagedie. Yaku tolu'ivonavo 'adi 'ailuga veimea a na veledi a na vetunedi Yaubada yana Vona i na lalau'age weta'inidi 42 nagedie 'alo 'aiata 1,260. 'Adi kaleko sakoidi niula 'adi baiki bani'odi, tomotoga yadi 'eba 'isa i nunuavita faifaidi.”

Tolu'ivonanidi 'adi 'ailuga bani'odi welavi Olive 'ailuga, wata bani'odi mageta 'eba yato 'ailuga i tovotovoi 'Auvea mataneye, kumanina tomia fwayafwaya 'adi Toveimea. 'Ai'edi egavo i na vo, Tolu'ivonanidi 'a na nikedi,” vita i na veluagadi fai tolu'ivonanidi 'awadiega 'ai 'ala'alaidi i na souyedi 'adi gaviavo i na 'alaidi i na wafa. Ma yadi veimea weta'inidi 42 nagedie Yaubada yana Vona i na lalau'age, i na vona 'wei i na tova. Wata 'adi fata i na veimea ufa i na vedayaga wata 'ai'edi nuanuadi tutuya fuedi viga sakoidi tulidi tulidi i na sousouyedi tomia fwayafwaya 'waidie.

Tutuyanina yadi lau'age i na 'a'ava, Vatu'ai Manamanawena 'wainega tamu tomotoga 'aisaya kasikasisina bani'odi i na souyeni, i na vetoketoke 'waidie i na luvewafadi. Tomogodi 'atamane i na 'eno'eno, 'atamananina 'ana wagava Ielusalema, bei basenadi 'adi Toveimea tomotoga i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye. 'Atamananina faifaina 'ana 'eba ve'ifiofio Sodoma 'alo Itifita, i awatalatutulediga fai Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai fuedi bei i miamiani. Towafanidi kebu tamu aitoi i na tauyedi i na tavunidi i na 'eno'enovi bega tomotoga fuedi 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega, mali bonana 'waidiega, tomotoga tulina tulina 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega i na mimaia 'aiata 'aitonu wata sai'afo nagedie i na 'ise'isedi. 10 Tolu'ivonanidi 'adi 'ailuga yadi wafa faifaina tomia fwayafwaya i na sosoana, i na sakasakali wata i na ve'i'une'une. I na sosoanaga fai tolu'ivonanidi ma yawaidie vita fuedi tomia fwayafwaya i veleveledi.

11  Yau naninidi a 'ise'isedi 'wa da vo bani'odi a da 'enoneganega. Tomotoganidi towafa, a 'ise'isedi 'aiata 'aitonu wata sai'afo 'atamane i 'eno'enovi, mulieta Yaubada yawaina i sivedamani 'waidie nika i yawasa. Tomotoga matatabudi i 'isedi i tovoiga, i kololo bwaikina. 12 Tolu'ivonanidi 'adi 'ailuga i yawasana tamu bona i nogai i toke i vegole abamega i vo, 'Wa lakama.” 'Adi gaviavo i 'isa'isa 'adi 'ailuga i lakalaka waowa 'waineamo i luku abame.

13 I luku abame nika yoyoyo bwaikina i toke i yue tomotoga 7,000 i wafa. 'Atamananina nageneye tutu'ai 10, yoyoyo i yuega 9 'atumaidi, 'aitamogana 'wainega vanuga i 'anigeudi. Tomotoganidi ma yawaidi i miamianiga i 'iseni i kololo bwaikina begaidi Yaubada abame i subisubiai yana toketokena faifaina.

  • S2 Luk 21:24 Ve 13:5S4 Sek 4:11,14S7 Ve 13:1S12 2 Kin 2:11

Anelose 'ana ve-7 yana evulega i yuvei.

14 Vita bwaikina 'ana veluga a 'iseni i 'a'ava, 'ana vetonu sai'afoga i na souyeni fai anelose 'ana ve-7 yana evulega i na yuvei. I yuvei i 'a'avana abamega bona bwaikidi a nogaidi i vonavona i vo,

Tutuya de'e i velamu i na nagoga 'Auvea Yaubada wata 'ana Venua'ivina Keliso fwayafwaya wata 'ana tomotoga taiadi i na veveimeyedi, yadi veimeanina kebu i na 'a'ava, i na 'eno-vagata.”

16 I vona'a'ava, nika to'edakumeta 'au'auveadi 24, kumanidiavo Yaubada mataneye 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waidie i miamiani, ma yadi ve'ililibu i lumata'afufu Yaubada i subiai i vo,

17 Yama 'Auvea Yaubada Toketokeotogimu, basenadiotoga wata 'asiau 'u miamia.

'A vekaiwa bwaikina 'waimuye fai yamu toketokena 'wainega 'u velamu tomia fwayafwaya 'u na veveimeyedi.

18 Basenadi tomia fwayafwaya 'awalawa tulina tulina 'waidie i nuasako 'waimuye, siwe tutuya de'e yamu nuasako i na souyeni 'waidie, towafa 'u na veimeyedi 'adi tutula 'u na veledi.

We'e yamu tofolovavo, yamu tolu'ivonavo, yamu tomotoga bwaikidi wata siaidi, matatabudi i veve'ililibuyemuga tutula 'atumaidi 'u na veledi.

Wata tutuya de'e 'waineye fwayafwaya 'ana to'ivesako 'u na leodi.”

19 Wata a 'isanago abame, matakuye Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui 'ana saiboda i sibaleni, nageneye tamu didiwaka a 'iseni. Didiwakanina nageneye Yaubada yana Veakutagona tomotoga 'waidie 'ana buki i 'eno'eno. Bola a 'i'isanago nika tomuyoana i kikianamali wata i dududuya, butu'ai bwaikidi a nogaidi, yoyoyo i yue wata 'wei mwadodoudi bani'odi aisi i avuta.

  • S14-15 Ve 9:12S15 1 Kol 15:24-25 Ve 19:6 Dan 7:13-14
  • S16 Ve 4:4,9-10S17-18 Ve 1:8, 20:11-13 2 Kol 5:10
Copyright information for `YML