Revelation of John 12

Vavine wata wayo'o kasikasisina.

Wata a 'isanago abame tamu 'eba 'isa i souyeni nuaku i 'ewai. A 'iseni tamu vavine, 'adi kaleko mataududulina bani'odi inala, 'unu'unudie kunabanaba 'ubwana 12 taiadi, yadi veimea 'ana 'eba 'isa, wata weta'i tabwaneye i tovotovoi. A 'isedi sai'afoga i na venatuna bega i 'we'we'wela bwaikina fai i veveviga.

Wata abame tamu 'eba 'isa i souyeni. Tamu tomotoga a 'iseni bani'odi wayo'o yamoyamoina, bwaikina wata kasikasisina. 'Unu'ununa 7 'waidie kunabanaba 7 toveimea 'adi vaigavu, we'e alana 10 'edu'edudie. Giunega 'ubwana fuedi i sita'idi i obu fwayefwayeye. 'Ubwana vi'ai 'ailuga 'atumaidi i 'eno'enovi, vi'ai 'aitamogana i nikedi. Vavinenidi sai'afo i na venatunaga lilivadie wayo'onina i tovotovoi nuanuana natudi i na 'ani-matayo'oi. I venatuna kwamana iavetana i tubuga, kumanina ma yana toketokena tomotoga 'adi 'aila'a tulina tulina i na veveimeyedi. Wayo'onina igodi kwamananina i da ovai nika tamu tomotoga i sieloeloi i vagavaia i naweni Yaubada 'waineye, kumanina yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i miamia. Vavine i dega i nago sali'avu'avuye fai bei Yaubada yadi 'eba mia basenadi i 'idewai. Bei i na miamia i na 'i'isave'avinidi 'aiata 1,260 nagedie.

Vavinenidi i dega i nago, mulieta gavia i velamu abame. Tamu anelose bwaikina 'ana wagava Maikeli ma yana anelose, wata tomotoganina bani'odi wayo'o kasikasisina ma yana 'aila'a
'Ana mogitana wayo'o kasikasisina ma yana anelose.
taiadi i vetalaga.
Maikeli ma yana anelose i vetoketoke we'e wayo'onina ma yana 'aila'a Yaubada kebu i da tauyedi bega i na miamia abame, begaidi i sogiedi i obuma fwayefwayeye. Wayo'onina kumanina basenadi 'o'olo tuatuaina, 'ana wagava Diabolo 'alo Seitani, tomia fwayafwaya matatabudi i vevekaliedi.

10 A 'iseni i obu fwayefwayeye, nika bona bwaikina a nogai abamega i vonavona i vo,

'Asiau Yaubada nani matatabuna 'waidie i vetoketoke, i 'ita'ita'i, wata i veveimea. Yaubada 'ana Venua'ivina yana toketokena i veleni taiadi i veveimea. I vetoketokega fai Seitani i sogieni abamega. Kumanina i tovotovoi Yaubada mataneye lovana wata 'aiata edavo tovetumagana i vevevitadi sakona faifaidi.
11 Edavonidi Seitani 'waineye i vetoketoke Keliso dayaginega, taunina Yaubada yana Sifi Siaina, yawaina i tauyeni i wafa tomotoga faifaidi. Wata edavo i vetoketoke fai Yaubada yana Vona tonovina i lu'ivona tomotoga 'waidie, kebu yawaidi faifaidi i da nuanua, taunidi i tauyedi wafa 'waineye. 12 'Omi tomia abama 'wa na sosoana fai Yaubada i vetoketoke, we'e 'omi fwayafwaya wata eyaga 'adi tomia, nuakalikalimi vita 'wa na veluagadi fai Seitani i obuwa nuanuana vita bwaikina i na velemi. I nuasako-'afo'afo fai i 'asetai yana tutuya 'ale'usana.”

13 Tomotoganina wayo'o bani'odi i obuma fwayefwayeye i 'asetai Yaubada i vetoketoke begaidi vavine i sogiedi, kumanidi kwamana iavetana i venatuneni. 14 Igodi i da 'ive'avinidi siwe Yaubada manubutu bwaikina fafena 'adi 'ailuga vavine i veledi bega i dega i nago yadi 'eba mia nonogineye sali'avu'avu 'waineye, bei malamala 'aitonu wata sai'afo nagedie i na 'ita'ita'iedi wayo'o 'wainega wata i na 'i'isave'avinidi. 15 Wayo'o 'awana i o'ei ufa bwaikina i souyeni nuanuana vavine i na bewedi i na wafa. 16 Igodi i da luvewafadi siwe fwayafwaya vavine i 'ivaisedi i 'anifuai ufanina matatabuna i susula. 17 Wayo'onina i nuasako bwaikina vavine 'waidie bega i nago natudiavo 'ifwaidi taiadi i na vetalaga, kumanidiavo Yaubada yana Vona i vevematayakeyakediga wata Iesu faifaina i lulu'ivona. 18 Bega wayo'o i nago balebaleye bei i tovotovoi i lulukamata.

  • S7 Iud 1:9S9 Nag 3:1 Ve 20:2-3S10 Iob 1:9-11 Sek 3:1
  • S17 1 Fit 5:8
Copyright information for `YML