Revelation of John 13

'Aisaya kasikasisina malavetayega.

1Tomotoga wayo'o bani'odi i tovi-vagata i tovotovoi a 'i'isanago nika tamu tomotoga a 'iseni 'aisaya kasikasisina bani'odi, malavetayega i lakama. A 'iseniga 'unu'ununa 7, alana 'edu'edudie 10, we'e alanidi 'aitamogana 'aitamogana 'waidie kunabanaba toveimea 'adi vaigavu. 'Unu'ununidi 'aitamogana 'aitamogana 'waidie wagava sakoidi i kilumidi, wagavanidi Yaubada i awavesakoyeni. 2Tomotoganina 'ana 'isa'isa sifu walawala'ai kasikasisina 'ana wagava lefadi, 'agena 'wa da vo tamu 'aisaya sakoina 'ana wagava bea, we'e 'awana bwaikina laioni 'awana bani'odi. Tomotoga bani'odi wayo'o yana toketokena, yana veimea wata yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna i 'anivelenedi tomotoganina malavetayega 'waineye. 3We'e tamu 'unu'ununa 'waineye bwaya a 'iseni 'wa da vo basenadi i da wafa wata i da yawasa. Tomia fwayafwaya matatabuna nuadi i voganidi yana yawasa-vaitugana faifaina begaidi yana nuanua i vematayakeyakedi. 4Wata tomotoga fuedi ma yadi subia i 'odu'odu wayo'o 'waineye fai yana veimea i 'aniveleneni tomotoganina malavetayega 'waineye. Siwe wata tomotoganina malavetayega 'waineye i 'odu'odu i vonavona i vo, Tomogo de'e toketokeotogina, kebu tamu aitoi 'ana fata taiadi i na vetalaga bega i na vetoketoke.”

5Weta'i 42 nagedie tomotoganina ma yana veimea taunina i awa'ai'aia we'e Yaubada 'waineye i awadamana siwe Yaubada kebu i da talabodeniga i tauyeni. 6Nuanuana Yaubada i na uvi'agali bega ma yana nuasako i vovona-awadamana Yaubada 'waineye, yana 'eba mia faifaina i vona, wata tomotoganidi taiadi i miamianiga abame, 'waidie i vovona-awadamana. 7Yaubada i tauyeni Iesu yana tomotoga taiadi i vetalaga 'waidie i vetoketoke, wata ma yana veimea tomotoga i miamiani 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidie, bonadi tulina tulina, i veveimeyedi. 8Tomotoga fuedi i na 'odu'odu tomotoganina malavetayega 'waineye, we'e Iesu yana tomotoga mogitana i na baila. Basenadi Yaubada fwayafwaya kebu i da 'idewaiga, Iesu yana tomotoganidi 'adi wagava i kilumidi yana buki 'waineye bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, we'e kumanidiavo i na 'odu'oduga 'adi wagava kebu i da kilumidiga. Bukinina Yaubada yana Sifi Siaina yana buki, kumanina basenadi tomotoga i luvewafai.

9Ekwavo a na vonemi, nuami i na 'ivina-'atumai bega de'e vonanina 'wa na 'asetai. 10'Ai'edi aitoi Yaubada i na tauyeni bega i na luku vanuga 'eba yogona 'waineye Keliso faifaina, mogitana i na luku, wata 'ai'edi aitoi Yaubada i na tauyeni bega Keliso faifaina i na luvewafai kefatayega, mogitana i na wafa. Begaidi 'omi Iesu yana tomotoga, 'wa na tokemaigemi, ma yami vetumagana 'wa na tovotovoi fa'alina vitanidi 'waidie.

  • S1 Ve 17:3,7,12S7 Ve 11:7S8 Ve 3:5S10 Ve 14:12

'Aisaya kasikasisina fwayafwayayega.

11Wata a 'isanago nika tamu tomotoga a 'iseni fwayafwayayega i souyeni 'aisaya kasikasisina bani'odi. 'Edu'eduneye alana 'ailuga siaidi bani'odi sifi natudi alana, we'e bonana kasikasisina wayo'o bani'odi. 12Tomotoganina malavetayega 'aisaya kasikasisina bani'odi, kumanina basenadi i wafa wata i yawasa, yana veimea matatabuna i 'anivelenedi tomotoga fwayafwayayega 'waineye i vo, Nuanuaku 'u na veimea bega tomia fwayafwaya matatabudi i na 'odu'odu 'waikuye.” 13Tomotoganina fwayafwayayega 'eba nua'ewa wata 'eba nuavogana i 'idewadi tomotoga matadie, wata i vona 'ai-'ala'alata i obuma abamega. 14Tomotoga fwayafwayayega tugusanidi toketokedi i 'idewadi tomotoga malavetayega 'ana wagavayega, naninidi 'waidiega tomia fwayafwaya i vekaliedi. Wata tomotoga i vonedi i vo, Kumaea 'wa na 'idewai tomotoga malavetayega 'ana 'isa'isa bani'odi, kumanina basenadi i wafa i yawasa, ma yami ve'ililibu 'waineye 'wa na 'odu'odu.” 15Kumaeanina i 'idewa'a'avaina tomotoganina fwayafwayayega ma yana veimea i vona nika kumaea yawaina i souyeni. Kumaeanina 'ana fata i na welava, we'e egavo i baila, kebu nuanuadi i na 'odu'odu 'waineye i luvewafadi. 16Tomotoganina fwayafwayayega tomotoga matatabudi i lukakadedi 'adi tugusa i na 'ewadi, i na yatodi 'adi 'atagie 'alo debadie, tomotoga bwaikidi wata tomotoga siaidi, 'ai'aiwabu wata wekowekoma, tofolova-maimaiga wata 'adi toveimeavo, matatabudi tugusa i 'ewa. 17'Ai'edi egavo kebu ma 'adi tugusaga kebu 'adi fata kukua wata 'ani'ani i na kimwane 'alo i na vekimwane. Tugusanina tomotoga 'aisaya kasikasisina bani'odi 'ana wagava 'alo 'ana wagava 'ana naba.

18Ekwavo, ma yami 'aseta 'wa na venua'ivina. Tomotoganina 'aisaya kasikasisina bani'odi, 'ana wagava 'ana naba fio bani'odi, side nabanina 666. Egavo ma yadi 'aseta 'adi fata fionina i na nua'ivineni nika wagavaotoga i na veluagai, wagavanina 'aisayanina 'ana wagava siwe 'ana nogaya 'wa da vo tamu tomogo 'ana wagava.

  • S13-14 Mad 24:24S17 Ve 14:9-11
Copyright information for `YML