Revelation of John 14

Tomotoganidi 'ita'ita'i 'akonadi i veluagai yadi lei.

1Wata a 'isanago, Yaubada yana Sifi Siaina a 'iseni tomotoga 144,000 taiadi i tovotovoi 'Oya Saioni tabwaneye. Tomotoganidi debadie Sifinina 'ana wagava wata Tamana 'ana wagava i kilumidi. 2Bona bwaikina a nogai abamega kuvakuvala 'alo tomuyoana butu'aina bani'odi. Bonanina 'ana nogaya wata bani'odi 'aila'a bwaikina yadi gita i lalauinava. 3Tomotoganidi 144,000 i tovoi maigidi i nago 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye, nani ma yawaidi toketokedi 4 wata to'edakumeta 'au'auveadi 'waidie, tamu lei 'ivauna 'ana nogaya 'atumaina i leieni. Leinina kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'asetai, 'aisedi tomotoga 144,000 i 'asetai. Kumanidiavo 'akonadi Yaubada i tuveobudi i maia fwayafwaya 'ana sakona 'wainega. 4Tomotoganidi yadi sauluva 'atumai'avadi Yaubada mataneye, kebu i da baileni bega i da 'odu'odu yaubada-vekavekali 'waidie, yadi sauluvanina 'wa da vo tomotoga yadi vevinevo kebu i da bailedi bega i da ve'avula-'avo'avovo. Ava'aibe bei Yaubada yana Sifi Siaina i nunagoga, tomotoganidi i yoyogo'wai'waili. Tomia fwayafwaya 'waidiega tomotoganidi Yaubada i tuveobudi bani'odi 'ayavau, Yaubada wata yana Sifi Siaina 'adi 'anivelena. Kebu tamu tutuya 'awadiega vekali i da souyedi wata kebu tamu 'adi awavesako.

  • S1 Ve 3:12S2 Ve 1:15S3 Ve 7:4S4 Iem 1:18

Anelose 'adi 'aitonu.

6Wata a 'isanago tamu anelose a 'iseni Iesu Valana 'Atumaina wata Miamia-vagaina, tabwaneamo i yavegeni i mimaieni. I yavegeni i mimaieniga tomia fwayafwaya matatabudi 'waidie i na lu'ivoneyeni. Tomotoganidi 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidie, bonadi wata 'adi 'aila'a tulina tulina. 7Anelosenina i toke i vegole i vo, Yaubada toketokena 'wa na kololoyeni wata 'wa na subisubiai, fai yana tutuya 'akonadi i souyeni bega tomotoga i na veimeyedi vematavuloga i na veluagai. I lubwainemi 'wa na 'odu'odu 'waineye, taunina abama, fwayafwaya, eyaga wata ufa-luluvuala 'adi to'idewadewa.”

8Wata tamu anelose 'ana veluga i mai i vegole i vo, Babiloni 'atamana bwaikina i da kuali i kuali. 'Atamananina 'ana sauluva sakoidi wata bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidiega tomotoga 'adi 'aila'a tulina tulina nuadi i 'ewadi i yo'edi i luku. I lukuga i sakona bani'odi tamu vavine nuanuadi tamu tomogo, nagami oine toketokena i na veyemuya mulieta nuana i na lugaugauya nika taiadi i na sakona.”

9Wata tamu anelose 'ana vetonu i mai i toke i vegole i vo, 'Ai'edi egavo i na 'odu'odu tomotoga malavetayega 'alo 'ana kumaea 'waidie wata 'adi tugusa debadie 'alo nimadie, Yaubada yana nuasako bwaikina i na veluagai. 10Yana nuasakonina kebu sidibidibiga, nuasako mogitana tomotoganidi i 'odu'oduga i na veluagai, 'wa da vo bani'odi Yaubada yana oine toketokena ma vedina tosakonanidi i da veyemudi i da nikedi. Tomotoganidi i 'odu'oduga veviga bwaikina i na veluagai manufagila wata 'ai-'ala'alata nagedie anelose magemagetadi wata Yaubada yana Sifi Siaina matadie. 11'Ainina 'wainega veviga i veveluagai lufwana i tovi-vagata, bega egavo tomotoga malavetayega wata 'ana kumaea 'waidie i 'odu'oduga, wata 'ana wagava 'ana tugusa 'waidie, kebu tamu sai'afo 'aivaita i na veluagai, lovana wata 'aiata bei i na veveviga.”

12Ekwavo, 'omi Yaubada yana tomotoga, yana Vona 'wa vevematayakeyakedi wata yami vetumagana 'wa yato-vagaseni Iesu 'waineye. Mogitana veviganidi i na souyedi siwe i lubwainemi ma yami tokemaiga 'wa na tovoi fa'alina naninidi sakoidi 'waidiega.

13Anelosenidi yadi vona i 'a'ava, mulieta abamega tamu bona a nogai i vonavona i vo, Side bani'odi 'u na kilumedi 'u na vo, Tutuya de'e i na nagoga egavo i na folofolova 'Auvea faifaina i na wafaga 'eba sosoana 'waidie.” 'Anu'anunu 'Atumaina wata yana nuanua bani'odi i vesala i vo, Vona mogitana, i na sosoanaga, folova vitadi 'waidiega i na veawai fai abame tomotoga fuedi yadi folovanidi i na 'asetadi wata 'adi tutula i na veluagadi Yaubada 'wainega.”

  • S8 Ve 18:2-3S9-10 Ve 13:11-17, 19:20, 20:10,15, 21:8
  • S12 Ve 13:10S13 Ibu 4:10

Anelose tomia fwayafwaya i nawedi Yaubada 'waineye.

14Wata a 'isanago waowa 'avu'avuna a 'iseni. Waowanina tabwaneye tamu tomotoga i miabui 'ana 'isa'isa kumanina i vetomotogaotoga,
Tomotoganina 'asa'aiana Iesu Keliso.
'unu'ununeye toveimea 'adi vaigavu golida, we'e nimaneye 'ilama lu'obwana wata nigonigona.
15Abame tamu anelose i souyeni vanuga 'eba velu'ui 'wainega i toke i vegole tomotoganina waowa tabwaneye i miabuiga 'waineye i vo, Yamu 'ilamanina lu'obwana 'wainega nani fuedi fwayefwayeye 'akonadi i kumaga 'u na kinidabadi fai 'ana tutuya i souyeni.” 16Tomotoganina waowa tabwaneye i miabuiga i mai tomotoga fuedi i vagavaidi 'wa da vo bani'odi i da kumaga yana 'ilamayega i da kinidabadi.

17Wata abame tamu anelose a 'iseni vanuga 'eba velu'ui 'wainega i souyeni, taunina wata ma yana 'ilama lu'obwana wata nigonigona.

18Wata tamu anelose a 'iseni 'eba velomu 'wainega i souyeni, kumanina 'eba velomunina 'ana 'ai-'ala'alata 'ana to'isave'avina. I toke i vegole tomotoganina ma yana 'ilama nigonigona 'waineye i vo, Fwayefwayeye kalefa 'akonadi i kumaga, 'u na kinikadidi oine faifaina.” 19Bega tomotoganina ma yana 'ilama kalefa i kinikadidi i 'ewadi i nawedi 'eba vatanitani nageneye i vedodogidi. 'Eba vatanitaninina vona-awatabai Yaubada yana nuasako faifaina, tomia fwayafwaya i na vematavulogidi. 20'Eba vatanitaninina 'atamana bwaikina lilivaneye bei kalefa i vatanitanidi nika dayaga i sousouyeni 'wa da vo ufa nununagona, i taina i nago manamanaweotogina me Guliki yadi 'etowava 1,600 sitedia,
'Ana vemanawe bani'odi 300 kilomita.
'ana veawana igodi ta simwanuda.

  • S14 Dan 3:17 Ve 1:13S15,18 Mad 13:36-40S19 Ve 19:15
Copyright information for `YML