Revelation of John 16

Yaubada yana nuasako ma 'aivoedi 7.

1Yaubada yana toketokena wata yana mageta vanuga 'eba velu'ui matatabuna i susuli i 'a'avana, mulieta bona bwaikina a nogai vanuga 'eba velu'uinina 'wainega i toke i vonavona anelose 7 'waidie i vo, 'Wa na nagoi nani sakoidi ma 'aivoedi 7 'wa na 'iveiwagedi bega Yaubada yana nuasako i na souyeni tomia fwayafwaya 'waidie.”

2Tamu anelose nani sakoina ma 'aivoena i 'iveiwageni fwayefwayeye bonu sakoiotogidi i souyedi tomotoga fuedi 'waidie i veveviga bwaikina, tomotoganidi kumanidiavo nimadie 'alo debadie tomotoga malavetayega 'ana tugusa, wata tomotoganidi 'ana kumaea 'waineye i 'odu'oduga 'waidie.

3I 'a'avana anelose 'ana veluga nani sakoina ma 'aivoena i 'iveiwageni eyage, eyaga matatabuna 'wa da vo tomotoga wafawafana dayagina ufaufana, begaidi 'aisaya eyage wata naninidi bei i 'eno'enoviga matatabudi i ve'alawafawafa.

4Anelose 'ana vetonu nani sakoina ma 'aivoena i 'iveiwageni ufa'ai wata ufa-luluvuala i vedayaga. 5Anelose tamu, ufa matatabuna 'adi to'isave'avina i vona i vo,

Yaubada 'omu magemagetamu 'omu basenadi wata 'asiau 'u miamia.

'U veimea tomia fwayafwaya vematavuloga i veluagai, veimeanina tonovina wata i lubwaineni bani'odi.

6Taunidi yamu tomotoga wata yamu tolu'ivonavo i nikedi i 'ivedayagidi we'e 'omu ufa i vedayaga to'ainikenidi 'u veledi i na yemu.

I lubwaineni yadi sakona 'ana tutula.”

7Wata tamu bona a nogai 'eba velomuyega i vonavona i vo,

'Auvea Yaubada toketokeotogimu, vona mogitana yamu veimea 'atumaidi wata tonovidi.”

8I vona'a'ava, mulieta anelose 'ana ve-4 nani sakoina ma 'aivoena i 'iveiwageni inala 'waineye, bega Yaubada inala yana toketokena i 'imoso'ieni tomotoga i 'alakualidi. 9Yauyautanina tomotoga i 'alaidiga i 'alavekamogaogalidi Yaubada i awavesakoyeni fai i 'asetai vitanidi i souyedi yana veimea 'wainega. I 'asetai 'adi vematavuloga siwe kebu i da vo, 'A na nuavilama Yaubada toketokena 'a na subiai.”

10Anelose 'ana ve-5 nani sakoina ma 'aivoena i 'iveiwageni tomotoga kasikasisina malavetayega yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye, nika yana 'eba veimea matatabuna i dudubali. Tomotoga maigidi i yuyudi fai veviga bwaikina i veluagai. 11Yaubada abame i awavesakoyeni yadi veviga wata yadi bonu sakoiotogidi faifaidi siwe wata kebu yadi sauluva sakoidi i da bailediga.

  • S1 Ve 16:17 Sef 3:8S2 Sou 9:10 Ve 13:11-17S3 Sou 7:17-21
  • S6 Ve 17:6, 18:24S7 Ve 19:2S9 Ve 9:20-21S10 Sou 10:22
12Anelose 'ana ve-6 nani sakoina ma 'aivoena i 'iveiwageni ufa bwaikina 'ana wagava Iufiletisi 'waineye i lala. I lalaga bega 'ana fata toveimea bwaikidi ma yadi tolugaviavo inala yana 'eba laka 'wainega i na maia. 13A 'isanago yaiaina sakoidi 'adi 'aitonu talatala bani'odi a 'isedi. Yaiaina tamu i souyeni malaveta 'ana tomotoga sakoina 'awanega, tamu, tolu'ivona-vekavekali
Tolu'ivona-vekavekali taunina tomotoga sakoina i souyeni fwayafwaya 'wainega.
'awanega, wata tamu i souyeni tomotoga kasikasisina 'awanega, kumanina wayo'o 'ana 'isa'isa bani'odi.
14Yaiainanidi 'adi 'aitonu i souyedi 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi toveimea bwaikidi matadie. Toveimeanidi 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega nuadi i 'ewadi bega i na va'auta 'Auvea taiadi i na vetalaga 'aiatanina Yaubada toketokena i venua'ivineniga 'waineye.

15Yau Iesu a na vonemi. 'Wa na 'isa'isa 'akonadi a viwai. Yaku wainina a na vaimwaimwamo a na souyeku kebu nuanuaku a na veyawailovogimi. Egavo i na 'isa'isa wata i na lulukamata 'eba sosoana 'waidie. I lubwainedi yadi sauluva 'atumaidi i na 'i'isave'avinidi 'wa da vo 'adi kaleko vunavunagidi i da si'i'idi bega kebu i na vekonekone wata i na bunumayaga tomotoga matadie.”

16We'e yaiainanidi toveimea bwaikidi i vonedi i va'auta tamu 'awalawa 'waineye me Diu bonadiega 'ana wagava Amagedoni.

17I va'autana mulieta anelose 'ana ve-7 nani sakoina ma 'aivoena i 'iveiwageni 'awasasa'aveye.
Me Diu yadi 'aseta, yaiaina yadi 'eba mia 'awasasa'aveye.
Bona bwaikina a nogai 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'wainega. 'Eba miabuinina abame, vanuga 'eba velu'ui nageneye, i vona i vo, 'Asa'aiana, 'akonadi i 'a'ava.”
18I vona'a'ava nika mageta i kikianamali, bona bwaikidi, tomuyoana i dududuya, wata yoyoyo bwaikaotogina i yue. Tomotoga 'ana 'idewavau 'wainega i maiga 'asiau kebu tamu yoyoyo bani'odi i da yue. 19'Atamana bwaikina i si'idi-tonuyeni wata 'atamana matatabudi 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidie i 'ivesakodi. Naninidi sakoidi 'atamana bwaikina Babiloni 'ana tomia i 'idewadiga Yaubada kebu nuana i da fani, ma yana nuasako bwaikina vita bwaikina i veledi, 'wa da vo yana oine toketokena 'wainega i da veyemudi bega i da nikedi. 20Imula matatabudi i savovola, 'oya i velaube'u. 21'Wei mwadodoudi bani'odi aisi, 'adi vita 'wa da vo maidoga 'aitamogana 'ana vita
'Ana mogitana 'ana vita bani'odi 50 kilogalamu.
i 'anita'idi tomotoga i nikedi. Vitanidi faifaidi tomotoga Yaubada i awavesakoyeni fai sakoiotogidi.

  • S13 Ve 13:11-15 Ve 19:20S14 1 Tim 4:1 Ve 19:19
  • S15 1 Tes 5:2 Ve 3:3 Luk 12:37-40S17 Ve 16:1S18 Ve 8:5
  • S19 Ve 14:8-10S21 Sou 9:24 Ve 16:9,11
Copyright information for `YML