Revelation of John 18

Yaubada me Babiloni i leodi.

Vavine a 'iseni 'ana 'aseta kumanina 'atamana Babiloni, mulieta wata a 'isanago tamu anelose a 'iseni abamega i obuobuma. Basenadi Yaubada veimea bwaikina i veleni bega i 'awaiaia fwayafwaya matatabuna i magetai. I toke i vegole ava'ai 'awaie i na souyeniga faifaina i vo,

Babiloni 'atamana bwaikina i da kuali i kuali.

Nani sakoidi i luvili bani'odi yaiaina, yalua maigikolokololodi wata manuga sakoidi.

I kualiga fai fwayafwaya 'ana toveimea bwaikidi yadi tomotoga fuedi taiadi nuadi i 'ewadi i nagoi 'waineye, i vevesauluva sakoina wata yaubada-vekavekali 'waidie i 'odu'odu, 'wa da vo bani'odi vavine ufa toketokena i da veledi taiadi i da sakona.

We'e fwayafwaya 'ana nuanua 'waineye bwaikina nuanuana kukua fuedi, begaidi tomotoga fuedi yadi kukua i vevekimwaneyedi 'waineye bega mani bwaikina i veveluagadi.”

Wata tamu bona a nogai abamega i vonavona 'atamananina faifaina i vo,

Yaku tomotoga, 'wa na souyemi 'atamananina 'wainega, vavinenina 'wa na baileni kebu 'wa na sakosakona taunina bani'odi.

Kebu nuanuaku 'ana vematavulogayega 'omi wata a na luvematavulogimi.

Mogitana vematavuloga i na veluagai fai yana sakona fueotogidi i 'udili i laka abame, Yaubada i nuanuanidi.”

Wata yana anelose i vona i vo,

'Atamana Babiloni vavine toalagogona bani'odi i vesauluva-sakoina yaku tomotoga 'waidie, 'omi wata bani'odi 'wa na vesauluva sakoina 'waineye.

Sakona 'aitamogana 'aitamogana i 'idewadiga, wata 'omi 'wa na tutula 'ailuga 'ailuga.

Nani sakoidi bani'odi ufa toketokena ma vedina i 'idewai yaku tomotoga faifaidi, 'omi wata bani'odi vedi 'ailuga 'wa na 'idewadi 'wa na veleni i na yemu, 'ana vematavuloga.

Yana 'ai'aiwabu faifaidi ma yana vebaisa taunina i awa'ai'aia, 'omi vita wata nuavita 'wa na veleni yana 'ai'aiwabunidi bwaikidi 'adi fata bani'odi.

I lubwaineni vitanidi i na veluagadi fai tutuya fuedi taunina i awa'ai'aia i vo, Yau kwini toketokeku, kebu vita wata nuavita a na veluagadiga 'wabu'wabulavo i veveluagadiga bani'odi.”

Yana vonanina faifaina vita fuedi i na veluagadi 'aiata 'aitamogana nageneye, bani'odi viga sakoina, vemogai wata loka.

'Auvea Yaubada toketokeotogina, i na veimea vematavuloga i na veluagai 'ai i na 'ala'a'avai.”

Fwayafwaya 'ana toveimea bwaikidi, kumanidiavo vavinenina taiadi i sakosakona wata i sosoana-'avo'avovo yana 'ai'aiwabu faifaidi, lufwana i na 'iseni, faifaina nuadi i na vita i na 'we'wela. 10 'Ana vematavuloga faifaina i na kololo 'ani'ie i na tovoi bega i na vona i na vo,

Ieu, nuakalikalina 'atamana bwaikina wata toketokena.

'Atamana Babiloni tutuya 'ale'usaotogina nageneye vematavuloga i veluagai i 'a'ava-matayo'o.”

  • S4 2 Kol 6:17S6 2 Tes 1:6S8 Ve 11:17-18S9-10 Ve 19:2-3
11 Tomotoganidi yadi kukua i vevekimwaneyedi bega mani bwaikina i veveluagadi wata i na nuavita i na 'we'wela i na vo, 'Atamananina bwaikina 'akonadi i 'a'ava. Kebu tamu aitoi yada kukua i na kimwanedi bola ta na vewekowekoma. 12 Yada kukuanidi bani'odi golida, siliba, kileu wata bida 'adi tutula bwaikidi, kaleko 'avu'avudi, bakabakadi, wata yamoyamoidi 'ai'aiwabu faifaidi, welavi magaidi 'atumaidi, tomotoga 'adi dabidabi 'adi tutula bwaikidi bani'odi kavi, kofa, kainumu, kilifou wata 'aisaya bwaikidi aladi. 13 Wata yada kukua 'ifwaidi bani'odi kavu, naia, vane, bunama magaidi 'atumaidi, oine, falawa, witi, bulumakau, sifi, osi ma yadi waka fwayafwaya, wata tomotoga ta vevekimwaneyedi bega tomotoganidi i na vetofolova-maimaiga mali tomotoga faifaidi.” 14 Wata tovekimwanenidi 'ani'ieyega i na vonamo vavinenina 'waineye i na vo, Kukuanidi basenadi yamu nuanua bwaikina 'akonadi i 'a'ava, yamu 'ai'aiwabu, 'amu vaigavu wata 'amu subia matatabuna i 'a'avaotoga, kebu 'ana fata wata 'u na veluaga-vaituganidi.” 15 Tomotoganidi kukua i vekimwaneyedi 'atamana Babiloni 'waineye bega mani bwaikina i veluagadi, 'ana vematavuloga faifaina i na kololo 'ani'ie i na tovoi bega i na 'we'wela i na vo,

Ieu, nuakalikalina 'atamana bwaikina.

Taunina i 'i'ivivigavuya kaleko 'avu'avudiega, bakabakadiega, yamoyamoidiega, golida 'wainega, kileu wata bida 'adi tutula bwaikidi 'waidiega.

17 Tutuya 'ale'usana yana 'ai'aiwabunidi matatabuna i 'a'ava-matayo'o.”

Wata toniwaka matatabudi, waka 'ana tofolovavo wata tomotoga i dodoga wakanidi 'waidie toyaubani taiadi 'ani'ieyega lufwana i na 'iseni ma yadi nuavita i na 'we'wela i na vo, No'o 'atamananina bwaikina, kebu tamu 'atamana bani'odiga.”
19 Taunidi fwayafwayayega i na ivudi, i na vemogai wata i na tainuanuai i na vo,

Ieu nuakalikalina, 'atamananina vita bwaikina i veluagai.

Toniwaka matatabudi 'atamananina 'wainega 'ai'aiwabu bwaikina i veveluagadi, siwe i simatayo'oimo yana 'ai'aiwabu i 'a'ava i sako-vagata.

20 We'e 'omi tomia abama 'wa na sosoana vematavuloga i veleniga faifaina.

'Omi Yaubada yana tomotoga, yana tomata'aulelevo wata yana tolu'ivonavo, 'wa na sosoana fai 'atamananina 'wainega vita 'wa veluagai siwe 'akonadi Yaubada vematavuloga i veleni 'ami vita 'adi tutula.”

21 I 'a'avana mulieta tamu anelose toketokena kileu bwaikaotogina i silakai i toke i taweni malaveseye i vona i vo,

De'e kileunina a taweniga kebu 'wa da 'ise'iseni, wata bani'odi Babiloni 'atamana bwaikina i na toke i na leodi i na 'a'ava, kebu wata tamu aitoi i na 'ise'iseniga.

22 'Atamananina yana sosoana i na 'a'ava kebu wata tamu ava'ai bonana ta na noganogai bani'odi lauinava gitayega, 'umo wata evulega.

Wata tofolova kebu tamu ava'ai i na 'idewaiga nageneye, wata kebu 'ana fata sakoli butu'aidi ta na noganogaidi.

23 Kebu tamu mageta bei ta na 'ise'iseni, wata nagi 'ana bonabonana i na 'a'ava.

Vona mogitana 'atamananina 'ana tovekimwane matatabudi i 'edakumetaotoga tomia fwayafwaya matatabudi 'waidiega, wata 'afo'a 'wainega tomotoga fuedi i vekaliedi, siwe 'akonadi toketokenanidi matatabuna i 'a'ava.

24 'Atamananina Babiloni vematavuloga i veluagai fai basenadi bei Yaubada yana tomotoga wata yana tolu'ivonavo i luvewafadi. Vona mogitana, tomotoga matatabudi i tokemaiga Yaubada faifaina i wafa 'atamana fuedi 'waidie siwe dayagidi 'wa da vo i da iloilolo 'atamananina 'waineye.”

  • S20 Ve 19:1-2
Copyright information for `YML