Revelation of John 19

Lei-subisubia Yaubada faifaina.

Vavine toalagogona, kumanina 'asa'aiana 'atamana Babiloni, yana be'u a 'iseni i 'a'ava, mulieta tamu bona a nogai. Bonanina a nogaiga 'wa da vo 'aila'a bwaikaotogina bonadi, i toke i vonavona abamega i vo,

Yaubada ta na subiai, taunina 'ada to'ita'ita'i, magemagetana wata toketokena.

Yana veimea tonovidi wata 'atumaidi 'waidiega vavine toalagogona vematavuloga i veleni. I veleniga fai tomia fwayafwaya nuadi i 'ewadi bega i sakosakona, wata Yaubada yana tomotoga fuedi i luvewafadi.”

Wata i toke i vona i vo,

Yaubada ta na subiai.

'Atamananina bwaikina lufwana i tovi-vagata kebu i na 'a'avaga.”

To'edakumetavo 'au'auveadi 24 wata nani ma yawaidi toketokedi 4 ma yadi ve'ililibu i be'u, Yaubada yana 'eba miabui 'waineye i miamiaga i subiai i vo, Vona mogitana, yada nuanua bani'odi, ta na subiai.”

Yaubada yana Sifi Siaina yana nagi 'ana sakali.

Wata tamu bona a nogai Yaubada yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'wainega i vonavona i vo,

'Omi Yaubada yana tofolovavo, tomotoga bwaikimi wata tomotoga-'avo'avovo, matatabumi 'wa veve'ililibuyeniga, yada Yaubada ta na subiai.”

Wata a nogai 'aila'a bwaikaotogina bonadi, 'wa da vo kuvakuvala butu'aina 'alo tomuyoana i da duduya, i vonavona i vo,

Yaubada toketokena ta na subiai fai taunina 'ada Toveimea wata yada Kini.

Ma yada sosoana yana toketokena ta na subisubiai fai yana Sifi Siaina yana nagi 'ana tutuya 'akonadi i souyeni, we'e vavinenina taiadi i na nagiga, taunina Iesu 'ana tovetumaganavo matatabudi, 'akonadi taunina i 'ivivigavuya.

Yaubada kaleko 'atumaina wata 'avu'avuna i veleni, vunavunagina wata 'aninamanamalina, 'wainega taunina i 'ivivigavuya.”

We'e kalekonina 'ana 'aseta Yaubada yana tomotoga yadi sauluva tonovidi.

Anelose wata i voneku i vo, Side vonanina 'u na kilumi 'u na vo, Egavo Yaubada i tayegidiga yana Sifi Siaina yana nagi 'ana sakali 'waineye 'eba sosoana 'waidie. Vona de'e Yaubada yana vona, vona mogitana.” 10 Yana vona a nogai nika ma yaku ve'ililibu a be'u mataneye siwe i voneku i vo, Kebu 'u na 'odu 'waikuye, 'ida 'ada 'ailuga wata emwavo yana vona tonovidi i nunuave'avinidi, matatabuda ta vetofolova Iesu faifaina. Yaubada 'aisena 'waineye 'u na 'odu'odu. Basenadi Yaubada yana Vona Tonovidi Iesu i sivemagesedi, we'e tutuya de'e 'Anu'anununa yana 'aivaita 'wainega yana tomotoga Vonanidi i lulu'ivoneyedi mali tomotoga 'waidie.”

  • S2 Ve 6:10S3 Ve 14:11S4 Ve 4:9-11S6 Ve 11:15-18, 14:2-3
  • S7 Ve 21:2,9 Efe 5:32S8 Ais 61:10S9 Luk 14:15S10 Ve 22:8-9

'Aisaya osi 'avu'avuna 'ana tomotoga.

11 Anelose i vona'a'ava, mulieta abama 'ana saiboda i sibaleni. A 'isanago osi 'avu'avuna a 'iseni kwavuneye tamu tomotoga a 'iseni 'ana wagava, YANA SAULUVA TONOVIDI MA 'ANA VETUMAGANA. Yana veimea tonovidi 'waidiega i lulugavia wata i luluvematavuloga. 12 Matana 'ai-'ala'alata bani'odi we'e 'unu'ununeye kunabanaba 'ai'aiwabudi fuedi, toveimea bwaikidi 'adi vaigavu. Tamu 'ana wagava i kilumiga tomogoneye kebu tamu aitoi i da 'isa'inanaiga, taunina 'aisena i 'asetai. 13 'Ana talauma i veageiga dayadayagina we'e wagava tamu 'ana 'eba 'ainana Yaubada yana Tokiavemageta. 14 Tokiavemagetanina taunina Keliso, i kumeta we'e Yaubada yana tolugaviavo 'aila'a bwaikina abamega osi 'avu'avudi kwavudie i dodoga mulineye i deli, ma 'adi kaleko 'avu'avudi wata vunavunagidi. 15 Kelisonina 'awaneye kefata kainumu nigonigona, 'wainega tomia fwayafwaya 'aila'a tulina tulina i na nikedi. Yana veimea fa'alina 'wainega i na veveimeyedi, wata Yaubada Bwaikaotogina yana nuasako bwaikina 'wainega i na vematavulogidi. 16 We'e 'ana talauma 'waineye wata 'ageneye tamu wagava i kilumi i vo,

KINI MATATABUDI 'AISENA YADI KINI, WATA

TOVEIMEA BWAIKIDI 'AISENA 'ADI TOVEIMEA.

17 Wata a 'isanago tamu anelose a 'iseni i tovotovoi inala 'waineye. I toke i vegole manuga matatabudi i yaveyavega 'waidie i vo, 'Wa va'auta Yaubada yana sakali bwaikina faifaina. 18 Sakalinina 'waineye tomotoga fuedi i wafaga tomogodi 'wa na 'anidi, kini, tolugaviavo ma yadi to'edakumetavo, osi wata 'adi tomotogavo, wata tomotoga 'ifwaidi, bwaikidi wata siaidi, tofolova-maimaiga wata yavuyavudi.”

19 I 'a'avana mulieta wata a 'isanago tomotoga sakoina 'aisaya kasikasisina bani'odi a 'iseni. Tomia fwayafwaya yadi toveimeavo bwaikidi i vonedi i va'auta yadi tolugaviavo taiadi, bega Keliso ma yana tolugaviavo taiadi i na vetalaga. 20 Keliso ma yana 'aila'avo i vetoketoke tomotoga kasikasisina wata yana tolu'ivona-vekavekali taiadi i 'ive'avinidi. Tolu'ivonanina kumanina 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'idewadi tomotoga kasikasisina 'ana wagavayega, bega tomotoga fuedi i vevekaliedi. Tomotoganidi i vekaliediga kumanidiavo tomotoga kasikasisina yana tugusa debadie wata 'ana kumaea 'waineye i 'odu'odu. I 'ive'avinidiga ma yawaidi i tawedi i obu muna bwaikina 'waineye. 21 We'e tomogonina osi kwavuneye i laka, 'awaneye kefata, yana kefatanina 'wainega 'ana gaviavo i luvewafadi, mulieta manuga fuedi i maia tomogodi i 'ani-wayogedi.

  • S12 Ve 1:14S13 Ion 1:1,14S15 Ve 1:16S16 Ve 17:14
  • S19 Same 2:2S20 Ve 13:11-17, 20:10S21 Ve 19:17-18
Copyright information for `YML