Revelation of John 21

Abama wata fwayafwaya 'ivaudi.

Abama tuatuaina wata fwayafwaya tuatuaina eyaga taiadi i 'a'ava, mulieta a 'isanago abama wata fwayafwaya 'ivaudi a 'isedi. Wata Yaubada yana 'atamana magemagetana a 'iseni, taunina Ielusalema 'Ivauna i obuobuma abamega Yaubada 'wainega. 'Ana 'isa'isa 'atumaiotogina 'wa da vo vavine i da 'ivivigavuya bega yana lamoga taiadi i na veluaga nagi faifaina. Bona a nogai 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'wainega i toke i vonavona i vo,

Tutuya de'e i na nagoga Yaubada i na miamia tomotoga taiadi.

I na miave'itubama bega taunidi yana tomotoga.

Yaubada taunina 'adi 'weabu wata yadi Yaubada.

Taunina nuadi i na 'iveololodi nika kebu tamu tutuya i na 'we'welaga, wata bei kebu wafa, nuavita, 'alo veviga.

Naninidi sakoidi wata nani matatabudi fwayefwayeye nagami, i 'a'avaotoga.”

Tomotoganina 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i miamiaga i vona i vo, A na vonemu, nani matatabudi a 'i'ive'ivaudi.” Wata i vo, Ava'ai a vonevonemuga matatabuna 'u na kilumidi, fai vona mogitana wata vona tonovidi, tomotoga 'adi fata i na vetumagana vonanidi 'waidie.”

Wata i voneku i vo, Yaku nuanua matatabuna 'akonadi a ve'a'avadi. Yau kumaniku lamukwaikwaituna wata kaluna, kebu 'aku 'eba velamuga wata kebu 'aku 'eba ve'a'avaga. Egavo nuanuadi bwaikina mia 'ivauna wata 'atumaina bani'odi 'anigodi i lala, i lubwainedi i na maia 'waikuye ufa-luluvuala nonogina a na veledi i na yemu. Ufanina 'wainega mia 'ivauna wata 'atumaina i na veluagai, 'waidie i na 'eno-vagata. Egavo i na vetoketokega faifaiku, naninidi 'atumaidi a na veledi, we'e yau yadi Yaubada wata taunidi natukwavo. We'e egavo kebu i da vetoketoke faifaiku, bani'odi fwa'ofwa'o'odi, vona'awaufaufa 'adi togeu, egavo i veve'avula-'avo'avovo, toluvewafa, egavo nuanuadi sakona-vebogi, tolu'afo'a, tobalau, tobwalata, egavo i 'odu'odu yaubada-vekavekali 'waidie, wata tovekali matatabudi vita bwaikina i na veluagai. Vitanina i na tawedi muna bwaikina 'waineye, bei wafa 'ana veluga i na veluagai.”

  • S1 2 Fit 3:13S2 Ibu 11:16 Ve 3:12S4 Ve 7:17 1 Kol 15:24-26
  • S6 Ve 1:8, 22:13,17 Ais 55:1 Ion 7:37S7 Lom 8:14-17

'Atamana Ielusalema 'Ivauna.

Anelose 7, kumanidiavo nani sakoidi yadi 'aivoeyega i 'iveiwagediga fwayefwayeye, 'waidiega tamu i mai i voneku i vo, 'U mai ta na nago Yaubada yana Sifi Siaina yana vavine a na vemu.” 10 I vona'a'ava nika 'Anu'anunu 'Atumaina i ageku mogitana nika anelosenina i naweku tamu 'oya bwaikina tabwaneye. Bei Ielusalema 'Ivauna a 'iseni, 'atamananina magemagetana i obuobuma abamega Yaubada 'wainega. 11 'Atamananina i 'aninamanamali Yaubada yana mageta mataududulina 'wainega, 'ana 'isa'isa kileu 'atumaiotogina kilifou bani'odi, siwe 'ana tutula bwaikaotogina. 12 'Ana kali kileu 'waidiega i 'idewai bababana wata i laka manamanawena, 'ana 'eba luku matatabuna 12, 'waidie anelose 12 i tovotovoi i 'i'isave'avinidi. Saiboda 'aitamogana 'aitamogana 'waidie wata wagava 'aitamogana 'aitamogana i kilumidi, wagavanidi me Isileli wauma 12 'adi wagava. 13 Inala yana 'eba lakayega 'awa 'aitonu, wata yana 'eba inivayega 'aitonu, bolimanayega 'aitonu wata yavalatayega 'aitonu. 14 Kalinina 'ana bawe'unu kileu bababadi 12, 'waidie bei Yaubada yana Sifi Siaina yana tomata'aulelevo 12 'ama wagava i kilumidi.

  • S9-10 Ve 15:1, 21:2 Efe 5:27
15 Anelosenina i vonaga 'waikuye ma yana 'eba 'etowava golida wautogana bani'odi, 'eba 'etowavanina 'wainega 'atamana wata 'ana kali, 'ana saiboda taiadi i na 'etowavadi. 16 I 'etowavaiga, 'atamananina 'ana vemanawe, 'ana bababa, 'ana laka i vesala, me Guliki yadi 'etowava 12,000 sitedia.
'Ana vemanawe 2,800 kilomita bani'odi.
17 Wata 'ana kali 'ana laka i 'etowavai me Diu yama 'etowavayega 144 kiubiti.
'Ana vemanawe 64 mita bani'odi.
18 'Atamananina golida 'wainega i 'idewai, 'aninamanamalina kelasi bani'odi. 'Ana kali kileu 'atumaiotogidi 'waidiega i 'idewai, bani'odi kilifou. 19 'Ana bawe'unu i 'ivivigavuya kileu 'adi tutula bwaikidi 'waidiega, kileunidi 'adi wagava side.

Bawe'unu nagami Diasifa 'wainega i 'ivivigavuya, 'ana 'isa'isa kilifou bani'odi.

'Ana veluga Safaia, 'ala'alawina tailikelike bani'odi,

'ana vetonu Agate, 'ala'alawina mosomoso bani'odi,

'ana ve-4 Emelodi, 'ala'alawina siwe sai'afo wayana.

'Ana ve-5 Onikisi, yamoyamoina 'avu'avuna taiadi,

'ana ve-6 Kaneliani, yamoyamoina,

'ana ve-7 Kilisolaiti, 'ovu'ovuna,

'ana ve-8 Beleli, 'ala'alawina malaveta bani'odi,

'ana ve-9 Tofasi, 'ana 'ovu'ovu magemagetana,

'ana ve-10 Kalisedoni, 'ana 'ala'alawa magemagetana,

'ana ve-11 Tekoisi, bakabakana,

'ana ve-12 Ametisi, bakabakana siwe sai'afo magemagetana.

21 'Atamananina 'ana saiboda 12, saibodanidi 'aitamogana 'aitamogana 'waidie bida 'aitamogana 'aitamogana i yatodi, bidanidi 'aninamanamalidi wata 'adi tutula bwaikidi. 'Atamananina 'ana 'eda i 'idewai golida 'wainega, 'ana 'isa'isa 'atumaiotogina kelasi bani'odi.

22 'Atamananina nageneye vanuga 'eba velu'ui kebu a da 'iseniga, fai 'Auvea Yaubada toketokeotogina wata yana Sifi Siaina 'asa'aiana taunidi tomotoga yadi vanuga 'eba velu'ui. 23 Yaubada magetana 'atamananina i 'i'ivemagetai wata yana Sifi Siaina taunina 'asa'aiana 'atamananina 'ana mageta, bega inala kebu wata weta'i kebu. 24 Magetanina, wata tomia fwayafwaya matatabudi yadi mageta, 'waineye i na miamia wata yadi toveimeavo bwaikidi yadi 'ai'aiwabu i na mimaiedi 'atamananina 'waineye. 25 Tutuya matatabuna 'awa i sibala-vagasedi, kebu tamu tutuya i na sibodadi fai 'aiata luvedavedamanina. 26 Tomotoga 'aila'a tulina tulina ma yadi ve'ililibu yadi 'ai'aiwabu i na mimaiedi 'atamananina 'waineye. 27 Kebu tamu sai'afo ava'ai sakoina i na luku 'atamananina 'waineye, sauluva 'eba bunumayaga 'adi to'idewadewa wata tovekali kebu 'adi fata i na luku. Tomotoganidi 'adi wagava i kilumidiga Sifi Siaina yana buki nageneye bega yawai-vagata i veluagai, kumanidiavo 'aisedi 'adi fata i na luku Yaubada yana 'atamananina 'waineye.

  • S23 Ais 60:19-20 Ve 22:5S27 1 Kol 6:9-10 Ve 3:5, 13:8
Copyright information for `YML