Revelation of John 22

Tamu ufa mia 'atumaina wata miamia-vagaina faifaina.

1Wata anelose tamu ufa i veku, matana lumasi'ataotogina i sousouyeni Yaubada wata yana Sifi Siaina yadi 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'wainega. Ufanina 'wainega tomotoga mia 'atumaina wata miamia-vagaina i veveluagai, i sousouyeni 'atamana 'ana 'eda kamwaneamo i ivoivo. Ufanina dolena ma vi'ainana Welavi Yawai i veve'alatovoi, weta'i 'aitamogana 'aitamogana i vuavuaga, malamala 'aitamogana 'aitamogana nagedie. Egavo vuagidi i na 'anidiga mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, we'e lukudi tomotoga 'adi 'aila'a tulina tulina yadi mulamula, 'adi 'eba 'ive'atumai faifaina. 3Kebu tamu nani Yaubada i da 'alatabutabuya 'atamananina nageneye.

'Atamananina nageneye Yaubada wata yana Sifi Siaina yadi 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i miabui i miamia, we'e yana tofolovavo ma yadi subia i na 'odu'odu 'waineye.
4Debadie Yaubada 'ana wagava i kilumidi, wata maigina i na 'ise'iseni. 5'Auvea Yaubada taunina yadi mageta nonogina, bega lovana kebu, wata inala yana mageta 'alo dukala faifaidi kebu i na nuanua. Tomotoganidi 'atamananina nageneye Yaubada taiadi i na veveimea-vagata.

  • S1-2 Nag 2:9S3 Ve 7:15S4 Mad 5:8 Ve 14:1S5 Ve 21:23,25

Iesu yana mai faifaina.

6Wata anelose i voneku i vo, Vonanidi 'akonadi 'u kilumidiga vona mogitana i na souyedi. 'Amu fata 'u na vetumagana 'waidie. Basenadi 'Auvea Yaubada 'Anu'anununa yana tolu'ivonavo i agedi bega yana vona i lulu'ivoneyedi. Wata bani'odi 'asiau yana anelose i vetunei abamega bega naninidi sai'afoga i na souyediga i sivemagesedi yana tofolovavo 'waidie.”

7We'e Iesu i vonavona i vo, A na vonemi. Yau sai'afoga a na wai. Vonanidi a voneyediga buki de'e nageneye a vona-vagata 'awaie i na souyedi, begaidi egavo i na lu'iawawadi i na vematayakeyakedi 'eba sosoana 'waidie.”

8We'e yau Ioni naninidi matatabuna a 'isedi wata a nogaidi, i 'a'avana ma yaku ve'ililibu a be'u a lumata'afufu anelose 'ageneye, kumanina naninidi matatabuna i veku, igodi a da subiai. 9Siwe i talabodeku i vo, Kebu 'u na 'odu 'waikuye. 'Ida 'ada 'ailuga, emwavo Yaubada yana tolu'ivonavo, wata tomotoganidi buki de'e yana vona i vevematayakeyakediga, matatabuda Yaubada yana tofolovavo. Yaubada 'aisena 'waineye 'u na 'odu'odu.”

10Wata i voneku i vo, Vonanidi faifaidi Yaubada i vona-vagata de'e buki nagenega kebu 'u na givediga. Naninidi sai'afoga i na souyedi bega 'u na lulu'ivona. 11Fai Iesu i na souye-matayo'oyeni egavo 'asiau i vevekali, tutuyanina 'waineye wata i na vevekali. Egavo 'asiau i sakosakona, tutuyanina 'waineye wata i na sakosakona. We'e egavo 'asiau yadi sauluva 'atumaidi, tutuyanina 'waineye wata i na vevesauluva 'atumaidi. Egavo 'asiau yadi sauluva magemagetadi, tutuyanina 'waineye yadi sauluva magemagetadi Yaubada mataneye.”

12Wata Iesu i vo, A na vonemi, sai'afoga a na wai. Tutula a na viwedi, tomotoga 'aitamogana 'aitamogana 'adi tutula a na veledi yadi folova 'adi 'isa'isa bani'odi. 13Yau kumaniku lamukwaikwaituna wata kaluna, kebu 'aku 'eba velamuga wata kebu 'aku 'eba ve'a'avaga.

14Egavo Iesu yana wafa 'wainega i ve'atumaiotoga, 'wa da vo 'adi kaleko i da lekolekoadi dayaginega, 'eba sosoana 'waidie bega 'adi fata i na luku Yaubada yana 'atamana 'waineye, wata Yaubada i tauyedi 'adi fata Welavi Yawai vuagina i na 'ania. 15We'e 'atamananina tanotanoge tosakona fuedi, bani'odi tobalau, tolu'afo'a, tobwalata, tove'avula-'avo'avovo, toluvewafa, egavo i 'odu'odu yaubada-vekavekali 'waidie, wata tomotoga 'ifwaidi i vevekaliga yadi sauluvayega 'alo yadi vonayega.

16Yau Iesu yaku anelose a vetunei naninidi i lu'ivoneyedi 'omi tovetumaganavo 'waimie 'wa miamiani 'awalawa tulina tulina 'waidie. We'e yau Kini Devida 'ana wauma 'wainega a tubuga wata yau Kumauloku magemagetaku.”

17'Anu'anunu 'Atumaina wata Yaubada yana Sifi Siaina yana vavine i vonavona i vo, 'Wa maia.” Vonanina de'e egavo i na nogaiga i lubwainedi wata i na vo, 'Wa maia.”

Egavo nuanuadi bwaikina mia 'ivauna wata 'atumaina bani'odi 'anigodi i lala, i lubwainedi i na maia ufa nonogina i na yemu, ufanina 'wainega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

  • S7 Ve 1:3S12 2 Kol 5:10S13 Ve 1:8, 21:6S14 Ve 22:1-2
  • S15 Ve 21:27S16 Lom 1:3-4 Ve 1:1S17 Ve 21:6 Ais 55:1

Ioni yana vona 'eba ve'a'ava.

18Yau Ioni a na vonemi. De'e vonanidi 'akonadi a lu'ivoneyediga Yaubada yana Vona i vona-vagata ava'ai sai'afoga i na souyedi faifaidi. Begaidi a velu'ase'asemi, 'ai'edi aitoi yana nuanuayega vonanidi i na 'imoso'iedi, wata Yaubada 'ana vematavuloga i na 'imoso'iedi viganidi sakoidi a lu'ivoneyediga de'e buki nageneye, 'waidiega. 19Wata bani'odi 'ai'edi aitoi Yaubada yana Vona 'ifwaidi de'e bukinina nageneye i na ve'o'oleniga, wata 'ana 'anivelena Welavi Yawai vuagina Yaubada i na ve'o'oleni, we'e yana 'eba mia 'atamananina magemagetana a voneyeniga de'e buki nageneye wata i na ve'o'oleni.

20Yaku vona de'e buki nageneye Iesu i ve'awamogitanedi i vo, 'Asa'aiana bani'odi mogitana. Sai'afoga a na wai.”

Toveimea Iesu, 'u mimaiga 'ima wata yama nuanua.

21Nuanuaku 'ada Toveimea Iesu ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'omi Yaubada yana tomotoga matatabumi 'waimie.

  • S18 Ve 4:2 Ve 15:1S19 Ve 22:2S20 Ve 3:11 1 Kol 16:22
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Ioni.

Copyright information for `YML