Revelation of John 4

Tomia abama yadi subia Yaubada 'waineye.

Keliso yana vona tovetumaganavo 'adi 'aila'a 7 faifaidi i 'a'ava, mulieta a 'isalaka, abame tamu saiboda i sibaleniga a 'iseni. Bonanina bani'odi evulega butu'aina nagami a nogaiga, wata i voneku i vo, 'U mai 'waikuye, naninidi 'ako i na souyediga a na vemu.” I vona'a'avana nika mogitana 'Anu'anunu 'Atumaina i ageku. Abame tamu tomotoga a 'iseni 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i miamia. Tomotoganina 'aninamanamalina 'ana 'isa'isa bani'odi kilifou 'alo tamu kileu yamoyamoina 'ana wagava Kaneliani. 'Eba miabuinina 'waineye abavole i vetovoia 'ana 'isa'isa kileu 'ala'alawina 'ana wagava Emelodi. Tomotoganina lilivaneye, wata a 'isedi 'eba miabui 'ai'aiwabudi 24 i yatovivivili, 'eba miabuinidi 'waidie to'edakumetavo 'au'auveadi 24 i miabui, 'adi kaleko 'avu'avudi we'e 'unu'unudie kunabanaba golida i yatodi, i veveimea 'ana 'eba 'isa. 'Eba miabuinina 'wainega mageta i kikianamali, butu'aina a nogai bani'odi bona bwaikidi, wata bani'odi tomuyoana i dududuya. Wata 'eba miabuinina maiginega dukala i magemagetadi matatabuna 7, magetanidi taunidi 'asa'aiana Yaubada 'Anu'anununa 7. Wata i vagamaiga tamu nani a 'iseni 'wa da vo eyaga niwalova 'atumaiotogina, 'aninamanamalina kilifou bani'odi.

Wata 'eba miabui 'ai'aiwabuna lilivaneye nani ma yawaidi toketokedi 4 i tovififineni.
Naninidi tomogodi mata 'ana loi, tamu 'ana 'isa'isa sifu walawala'ai bwaikaotogina 'ana wagava laioni, tamu bulumakau 'ana 'isa'isa, tamu maigina 'wa da vo tomotoga maigina, wata tamu manubutu 'ana 'isa'isa, i yaveyavega. Naninidi 'aitamogana 'aitamogana fafedi 6, nagedie wata tabwadie mata 'ana loi. Lovana, 'aiata yadi folova lei, kebu i da veveawaiga i vo,

Magemagetana,

Yaubada bwaikaotogina, yana veimea toketokena,

Magemagetana.

Basenadi i miamia, 'asiau i miamia, wata boladiotoga i na miamia.”

Tutuya fuedi naninidi 4 yadi lei-subisubia 'wainega kumanina miamia-vagaina i miabui 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i awa'ai'aia, i veve'ililibu wata i vevekaiwa 'waineye. Tutuyanina i lei-subisubia wata to'edakumetavo 'au'auveadi 24 ma yadi ve'ililibu i be'ube'u kumanina miamia-vagaina yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna mataneye i subisubiai. Yadi vetoveimea 'ana 'eba 'isa kunabanaba i tawetawedi mataneye i leilei i vo,

11 'Omu yama Yaubada wata 'ama Toveimea,

Subia, ve'ililibu wata toketokena 'amu laubwaina 'u na veveluagadi, fai 'omu nani matatabuna 'u 'idewadi,

Taunimu yamu nuanua 'wainega i souyedi bega 'asiau ma yawaidi i 'eno'enovi.”

  • S2 Ais 6:1S3 Isi 1:28S6 Isi 1:5-10S8 Ais 6:2-3
  • S9-10 Dan 6:26
Copyright information for `YML