Revelation of John 5

Iesu taunina 'asa'aiana Yaubada yana Sifi Siaina.

Yadi lei i 'a'ava, mulieta kumanina i miabui 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye 'ana 'atagie tamu lubulubu nunumina a 'iseni. Lubulubunina ma vi'avi'aina i kilumi, i nunumina i 'iyogoyogoni matatabuna 7, siwe veve'etobodana. Tamu anelose toketokena a 'iseni i toke i vegole i vo, Aitoi ma yana veimea bega 'ana fata yogoyogonanidi i na yavudi lubulubu i na siyawayawagi i na lu'iawawai?” 'Ana yavu wata 'ana lu'iawawa faifaidi i lauala siwe kebu tamu aitoi i da veluagai abame, fwayefwayeye wata towafa 'waidiega. Begaidi a nuavita bwaikina a 'we'wela fai kebu tamu aitoi ma yana veimea bega 'ana fata i na yavuya wata i na lu'iawawai. A 'we'we'wela nika tamu to'edakumeta 'au'auveana i voneku i vo, 'U ve'wada 'u 'isanago. Tamu Kini Devida tubuna bwaikina, Iuda 'ana wauma 'wainega i vetoketoke. Taunina toketokeotogina bani'odi sifu walawala'ai bwaikaotogina 'ana wagava laioni, ma yana veimea bega 'ana fata yogoyogonanidi 7 i na kiadabadi wata i na siyawayawagi.”

Tomogonina toketokena a 'isadabeni nika Yaubada yana Sifi Siaina
Yaubada yana Sifi Siaina 'asa'aiana taunina Iesu.
a 'iseni i tovotovoi Yaubada yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna kamwaneye, we'e nani ma yawaidi toketokedi 4, to'edakumetavo 'au'auveadi 24 taiadi i tovififineni. Sifinina Siaina ma 'ana bwaya, 'ana 'isa'isa basenadi i wafa siwe i tovoi-vaitugana. 'Edu'eduneye alana 7,
Ala 'adi nuanua veimea wata toketokena.
we'e matana 7, matananidi 'asa'aiana Yaubada 'Anu'anununa 7 kumanidiavo i vetunedi 'awalawa matatabuna 'waidie.
Sifinina Siaina i nago lubulubunina i 'ewai Yaubada 'ana 'atagiega nika bei nani ma yawaidi toketokedi 4 wata to'edakumeta 'au'auveadi 24 taiadi ma yadi ve'ililibu i be'u mataneye. 'Aitamogana 'aitamogana ma yadi 'eba lauinava gita wata 'aivoe 'atumaidi nimadie, golida 'wainega i 'idewadi. 'Aivoenidi nagedie tamu vane i veadagidi i na kabuniga magaina 'atumaina, 'ana 'aseta Iesu yana tomotoga yadi velu'ui Yaubada 'waineye. Tamu lei 'ivauna i leieni Keliso 'waineye i vo,

Vona mogitana 'omu ma yamu veimea, bega lubulubu nunumina 'u 'ewai,

'Ana yogoyogona 'u na kiadabadi.

I lubwainemu, fai i luvewafamu bega dayagimu 'wainega tomotoga fuedi 'u tuveobudi Yaubada faifaina.

Tomotoganidi i maia 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega, mali bonana 'waidiega, tomotoga tulidi tulidi, 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega.

10 Tomotoganidi 'u tuveobudiga, i luku Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye i na vetofolova faifaina 'asa'aiana yana tovelomu, bega tomia fwayafwaya i na veimeyedi.”

  • S6 Sek 4:10 Ion 1:29S8 Ve 8:3-4, 15:2 Same 141:2S9 Same 98:1
  • S10 Ais 61:6 Ve 20:6, 22:5 1 Fit 2:9

Tomotoga matatabudi Iesu i subiai.

11 Leinina i 'a'ava, wata a 'isadaba nika anelose a 'isedi, 'adi 'aila'a fueotogidi kebu tamu aitoi 'ana fata i na lu'iawawadi. Yaubada yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna, nani ma yawaidi toketokedi 4, to'edakumeta 'au'auveadi 24, matatabudi nageneye, we'e anelosenidi fueotogidi i tovififinedi. 12 Bonadi bwaikinega a nogai i leilei i vo,

Yaubada yana Sifi Siaina i wafa,

Veimea, 'ai'aiwabu, 'aseta wata toketokena 'ana laubwaina i na veveluagadi.

I lubwaineda ta na veve'ililibuyeni, ta na awa'ai'aia wata ta na subisubiai.”

13 Anelose fueotogidi abame i lei'a'ava, nika wata Yaubada 'ana 'idewadewa matatabudi i velamu i lei. 'Ana 'idewadewanidi abame i miamiani, fwayefwayeye, towafa yadi 'eba mia 'waineye, eyage, wata 'awalawa matatabuna 'waidie, i leilei i vo,

Taunina yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i miamiaga, wata yana Sifi Siaina taiadi, i lubwainedi subia, ve'ililibu, 'ai'aiwabu wata toketokena i na veveluagadi.

Kebu i na 'a'ava, i na 'eno-vagata.”

14 I lei'a'ava, mulieta nani ma yawaidi toketokedi 4 bonadi i tutuli i vo, Vona mogitana, 'ima wata yama nuanua bani'odi,” we'e to'edakumeta 'au'auveadi ma yadi ve'ililibu i be'u matadie i subiadi.

  • S11 Dan 7:9-10
Copyright information for `YML