Revelation of John 6

Yogoyogonanidi 7 i kiadabadi.

1Leinidi i 'a'ava mulieta Yaubada yana Sifi Siaina a 'iseni yogoyogonanidi 'waidiega tamu i kiadabai nika nani ma yawaidi toketokedi 4 tamu iadi bonana a nogai. Bonananina bwaikina 'wa da vo tomuyoana i da duduya i voneku i vo, 'U mai.” 2A 'isanago 'aisaya osi 'avu'avuna a 'iseni, kwavuneye tamu tomogo ma yana tufu, 'unu'ununeye kunabanaba 'ai'aiwabuna i yatoi, toveimea 'adi vaigavu, i tauya i nunago i na vetalaga i na vetoketoke.

3Sifinina Siaina yogoyogonanidi 'ana veluga i kiadabai nika nani ma yawaina toketokena 'ana veluga bonana a nogai i vo, 'U mai.” 4A 'isanago tamu osi i souyeni siwe yamoyamoina. Osinina kwavuneye tamu tomotoga ma yana veimea bega tomotoga fuedi fwayefwayeye tauni'avadi i na vevetalaga wata tauni'avadi i na luluvewafadi. Kefata bwaikina i 'idewaiga kainumu 'wainega i veleni.

5I 'a'avana mulieta Sifinina Siaina yogoyogonanidi 'ana vetonu i kiadabai nika nani ma yawaina toketokena 'ana vetonu bonana a nogai i vo, 'U mai.” A 'isanago tamu osi 'wau'waugina i souyeni, kwavuneye tamu tomogo, kukua 'adi vita 'adi 'eba 'etowava nimaneye. 6Bona a nogai 'wa da vo tamu tomogo i da vegole, nani ma yawaidi toketokedi 4 'awasasadiega i vo,

Tomotoga fuedi i na folofolova, we'e 'aiata 'aitamogana 'ana tutula i na 'ewai, tutulanina matatabuna 'wainega 'ana fata 'ani'ani siaina i na kimwanei bani'odi 'uvi 'aitamogana 'alo tafioko 'aitonu. We'e welavi 'atumaidi kebu 'u na 'ivesakodi bega bunama wata oine i na 'eno'enovi.”

7I vona'a'ava, mulieta Sifinina Siaina yogoyogonanidi 'ana ve-4 i kiadabai, nika nani ma yawaina toketokena 'ana ve-4 bonana a nogai i vo, 'U mai.” 8A 'isanago tamu osi a 'iseni tomogona 'adalina, kwavuneye tamu tomogo 'ana wagava Wafa, we'e mulineye tamu osi 'ana tomotoga 'ana wagava Towafa-yadi-'eba-mia.
Me Guliki bonadi Edesi.
Tomotoganidi 'adi 'ailuga ma 'adi veimea i tauyedi 'adi fata tomia fwayafwaya fuedi i na luvewafadi. I na vo, 'A na nikedi side bani'odi, 'ifwaidi tauni'avadi i na vetalaga i na wafa, 'ifwaidi lokayega i na wafa, 'ifwaidi viga sakoidi 'waidiega i na wafa, we'e 'ifwaidi 'aisaya walawala'ai i na ovadi i na wafa.” Tomotoganidi i na wafaga side bani'odi 'adi 'aila'a. Tomia fwayafwaya matatabudi ta da 'idiaga 'aila'a 4, 'aila'a 'aitamogana bani'odi taunidi towafa.

  • S1 Ve 5:1S8 Isi 14:21S9 Ion 16:2S10 Ve 16:5-7
  • S11 Ve 3:4-5, 7:9,13-14
9To'ainikenidi 'adi 'ailuga i nagoi, mulieta Sifinina Siaina yogoyogonanidi 'ana ve-5 i kiadabai nika Yaubada yana 'eba velomu a 'iseni. 'Eba velomunina dibuneye Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivonavo 'anu'anunudi a 'isedi, kumanidiavo basenadi tosakona i luvewafadi yadi tokemaiga Iesu 'waineye faifaina. 10Towafanidi matatabudi i toke i vegole bonadi bwaikinega i vo, 'Ama Toveimea toketokemu wata magemagetamu, yamu sauluva matatabuna tonovidi. Ma'avia tomia fwayafwaya i na vonayavuga bega 'u na veimea tomotoganidi i luvewafamaga vematavuloga i na veluagai?” 11'Aitamogana 'aitamogana kaleko 'avu'avudi i veledina i vonedi i vo, Sai'afo 'wa na lulukamata, nagami emiavo taunidi Iesu yana tofolovavo 'ifwaidi i na luvewafadi, mulieta 'ami 'aila'anina nuanuaku i na veluagai nika bei vematavuloga i na souyeni.”

12I vona'a'ava, matakuye Sifinina Siaina yogoyogonanidi 'ana ve-6 i kiadabai nika yoyoyo bwaikina i yue. Inala i lu'waugi igovala bani'odi, weta'i vivivilina i yamota 'wa da vo dayaga. 13'Ubwana fuedi i avuta 'wa da vo kaukau bwaikina i da nunuga welavi ididi i da avuta. 14Abama ava'aiamo i nago 'wa da vo 'ile i da nunumi we'e 'oya wata imula matatabudi i feto wata i ve'ani'idi'idi.

15Tutuyanina naninidi i souyedi a 'isedi, tomia fwayafwaya yadi kini, toveimeavo, gavia 'ana to'edakumetavo, tove'ai'aiwabu, tovetoketoke, tofolova-maimaiga wata tomotoga yavuyavudi, matatabudi i dega i ve'alagivagiva vatu'aie wata ovuye. 16I vegolegole 'oya wata kileu 'waidie i vo, 'Wa 'anita'imi 'wa tavunima, nika kumanina 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i miamiaga kebu 'ana fata i na 'isema, wata yana Sifi Siaina yana nuasako kebu i na sousouyeni 'waimeye. 17'Wa na givema fai yadi 'aiata bwaikina 'akonadi i souyeni, ma yadi nuasako i na vematavulogima. Kebu tamu aitoi 'ana fata i na vetoketoke 'adi 'ailuga yadi nuasako 'waidiega.”

  • S12 Mad 24:19S15 Ais 2:19
Copyright information for `YML