Revelation of John 7

Me Isileli 'ifwaidi tugusa i na 'ewadi Yaubada 'wainega.

1Yaubada yana nuasako i souyeni a 'iseni mulieta anelose 4 a 'isedi fwayafwaya i tovififineni kaukau matatabudi i tatalabodedi bega kebu i na nunuga eyage wata fwayefwayeye wata welavi lukudi kebu i na feto. 2Wata tamu anelose a 'iseni inala yana 'eba lakayega i souyeni, nimaneye Yaubada Miamia-vagaina yana tugusa yana tomotoga faifaidi. I toke i vegole anelosenidi 4 'waidie, kumanidiavo Yaubada toketokena i veledi bega fwayafwaya wata eyaga i na 'ivesakodi. 3I vegole 'waidie i vo, Fwayafwaya, eyaga wata welavi kebu 'wa na 'ivesakodiga, 'wa na lulukamata nagami yada Yaubada yana tofolovavo 'adi tugusa 'a na yatodi debadie.” 4Tugusa i yatodi i 'a'ava mulieta i voneku 'adi 'aivia tomotoga 'waidie Yaubada yana tugusa i yatodi debadie. Me Isileli tomotoga wauma 'aitamogana 'aitamogana tugusa i 'ewadiga, 'adi luvetubama 144,000.

Iuda 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Lubeni 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Gada 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Asa 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Nafitalai 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Manasa 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Simioni 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Livai 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Isaka 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Sebuloni 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Iosefa 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Beniamina 'ana wauma 'wainega tomotoga 12,000 'waidie tugusa i yatodi.

Side waumanidi 'waidiega me Isileli matatabudi 144,000 'waidie Yaubada yana tugusa i yatodi.

  • S3 Isi 9:4 Ve 9:4

'Aila'a fueotogidi Yaubada i subisubiai.

9Me Isileli 'adi tugusa i yatodi i 'a'avana, nika wata a 'isedi 'aila'a fueotogidi, lu'iawawa-wayoga. Tomotoganidi i maia 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega, mali bonana 'waidiega, tomotoga tulidi tulidi, 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega. Matatabudi 'adi kaleko vunavunagidi wata 'avu'avudi i ve'wesenedi wata nimadie saisai lukudi, i tovotovoi Yaubada yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna wata yana Sifi Siaina matadie. 10Tomotoganidi i toke i vegole i vo,

Yaubada, kumanina 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i miamiaga, wata yana Sifi Siaina 'akonadi i 'ita'ita'ieda sakona 'waidiega.”

11Anelose matatabudi, to'edakumeta 'au'auveadi, wata nani ma yawaidi toketokedi 4, 'eba miabuinina 'ai'aiwabuna i tovififineni. Matatabudi i lumata'afufu Yaubada mataneye i subisubiai i vo,

Vona mogitana yada nuanua side bani'odi.

Yaubada i lubwaineni subia, 'ai'aiwabu, 'aseta, vekaiwa, ve'ililibu, veimea wata toketokena i na veveluagadi,

Kebu i na 'a'ava, i na 'eno-vagata.

'Asa'aiana yada nuanua bani'odi.”

13Tamu to'edakumeta 'au'auveana i velutolieku i vo, Kumanidiavo 'adi kaleko vunavunagidi wata 'avu'avudi 'u da 'asetadi egavo wata ava'aiega i maia?” 14Bonana a tutuli a vo, 'Auvea, yau kebu a da 'asetadiga, 'u da voneku.” Wata i voneku i vo,

Tomotoganidi i maia vita bwaikidi i souyediga fwayefwayeye, 'waidiega. Iesu yana wafa 'wainega i ve'atumaiotoga 'wa da vo 'adi kaleko Sifi Siaina dayaginega i da lekoadi bega i da vevunavunaga, faifainanina abame 'aiata wata lovana Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui nageneye, Yaubada mataneye i tovotovoi i folofolova faifaina. Kumanina 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye i miamiaga, taunina yana toketokena 'wainega i na 'i'ita'ita'iedi.
16Kebu tamu tutuya wata i na lase 'alo 'anigodi i na lala, inala 'alo yauyauta bwaikina 'waidiega kebu i na veviga. 17Kebu tamu sai'afo vita i na veluagai fai Sifinina Siaina, kumanina 'eba miabui 'ai'aiwabuna kamwaneye i miamiaga, i na 'i'isave'avinidi bani'odi to'isave'avina sifi yana 'aisaya i 'i'isave'avinidi. I na nunawedi ufa luluvuala 'waidie, ufanina 'wainega mia 'atumaina wata 'ivauna i sousouyeni, wata Yaubada nuadi i na 'iveololodi nika kebu tamu tutuya i na 'we'welaga.

  • S9 Ve 5:9S13 Ve 7:9S14 Mad 24:21S15 Ais 49:10
  • S17 Ve 21:4 Same 23:2 Ais 25:8
Copyright information for `YML