Romans 1

Ekwavo, yau Faulo, Iesu Keliso yana tofolova, a vekaiwa 'waimie. Basenadi Yaubada i venua'ivineku veimea i veleku a vetomata'aulele Valana 'Atumaina faifaina. Valanina 'Atumaina faifaina basenadiotoga i vona'awaufaufa, yana tolu'ivonavo i kilumi yana Buki nageneye. Valanina Natuna faifaina, taunina 'ada Toveimea Iesu Keliso i vetomotogaotoga i tubuga Kini Devida 'ana wauma 'wainega. Tutuyanina i wafaga, Yaubada i sivetovoia bega yana tovi-vaitugana 'wainega i veda taunina mogitana Yaubada Natuna wata 'anu'anunu magemagetana ma yana toketokena. Yaubada yana veimea 'wainega, Kelisonina ma yana nuakalikali i tauyema 'a vetomata'aulele faifaina, bega yama folova 'wainega tomotoga 'aila'a tulina tulina 'waidiega 'ifwaidi i na vetumagana 'waineye wata i na vematayakeyakeni nika 'ana wagava i na vebwaika. 'Omi tovetumagananimi Loma 'waineye taunidi ma fuemie Yaubada i venua'ivinemi bega 'omi Iesu Keliso yana tomotoga.

Bega a kilukiluma 'omi 'wa miamianiga Loma 'waimie, 'aila'animi Yaubada i nuakalikaliemi wata i venua'ivinemi bega 'omi yana tomotoga mogitana.

A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku Tamada Yaubada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie wata nuanua bikadi mia 'atumaina taiadi i na velevelemi.

  • S1 Gal 1:15S3-4 2 Tim 2:8S5 Gal 2:7

Faulo nuanuana tovetumagana Loma 'waineye i na fogedi.

Nagami faifaimi a vekaiwa Yaubada 'waineye Iesu Keliso 'ana wagavayega, fai 'wa vetumaganaga Iesu Keliso 'waineye bega tomotoga fuedi 'awalawa matatabuna 'waidiega valami i 'asetai. Yaubada i 'asetaku mogitana tutuya fuedi yaku velu'ui 'waidie a nuanuanimi. Yaubadanina 'waineye tauniku a tauyeku mogitana a vetofolova bega Natuna Valana a lulu'ageyeni. Wata a vevelu'ui nuanuaku 'ai'edi tutuya de'e 'waineye Yaubada nuanuana, i na tauyeku 'aku fata a na wai 'waimie. 11 Nuanuaku bwaikina a na wai a na 'isemi bega tamu nuakalikali 'wa na veluagai 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, nuakalikalinina yami vetumagana i na kiavetoketokei. 12 Yaku nuanuananina side bani'odi, yada vetumagananidi 'waidiega ta na ve'ivaivaita.

13 Ekwavo, nuanuaku 'wa na 'asetai tutuya fuedi igodi a da viwai nika nani 'ifwaidi i velubodebodeku. Nuanuaku a da folofolova 'awasasamie bega yaku folovanina 'wainega vuaga a da 'iseni 'ifwaidi i da vetumagana Iesu Keliso 'waineye, bani'odi basenadi a folova mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie nika i vetumagana.

14 Fai folovanina Yaubada i veleku, i lubwaineku a na lalau'age tomotoga matatabuna 'waidie Iesu Keliso faifaina. Vona mogitana, 'atamana bwaikidi 'adi tomia wata kweda 'adi tomia 'waidie, taunidi ma yadi 'aseta wata taunidi kebu i da sikulu, matatabudi 'waidie a na lalau'age. 15 Wata bani'odi i lubwaineku nuanuaku bwaikina Iesu Valana 'Atumaina 'omi wata 'wa miamianiga Loma, 'waimie a na lau'age.

Keliso Valana 'Atumaina toketokena.

16 Valananina 'Atumaina faifaina kebu a da ve'awamayamayaga, fai kebu nani mweanaga. Valanina Keliso faifaina Yaubada yana 'eda'eda toketokena, egavo i na vetumaganeni i na 'ita'ita'iedi sakona 'waidiega. 'Ima me Diu nagami Valanina 'a nogai, mulieta mali tomotoga taunidi kebu Diu. 17 Keliso Valananina 'wainega Yaubada i veveda taunina tomotoga i 'ive'atumaida yada sauluva i tonova mataneye, siwe vetumagana'ava 'wainega. Avinodi 'ida tosakona, fai ma yada vetumagana taunida ta tauyeda Keliso 'waineye bega Yaubada i awave'atumaieda. 'Ada 'ive'atumai Yaubada mataneye faifaina basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

Egavo yadi vetumagana 'wainega yadi sauluva i na tonova Yaubada mataneye,

Mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

  • S8 1 Tes 1:8S9 Efe 1:16S10 Lom 15:23-24
  • S16 1 Kol 1:18,24S17 Lom 3:22 Aba 2:4

Tomotoga matatabuda ta sakona Yaubada mataneye.”

18 Yaubada abame yana nuasako tosakona faifaidi 'akonadi i veda. Fai tomia fwayafwaya fuedi Yaubada i vevedumwe'ai'aieni wata sakona tulina tulina i 'i'idewadi 'adi vematavuloga i na veluagai 'wainega. Yadi sakonanidi 'waidiega Yaubada yana nuanua tonovidi i tatalabodedi tomotoga 'ifwaidi 'waidiega. 19 Yaubada vematavuloga i veleveledi fai ava'ai nuanuana tomotoga i na 'asetaiga taunina faifaina mageseye, kebu i da givediga, taunina i sivemagesedi. 20 I sivemagesediga yana 'idewadewa 'waidiega fai fwayafwaya 'ana 'idewavau 'wainega i maiga 'asiau Yaubada yana toketokena i 'eno-vagata wata yana sauluva magemagetadi tomotoga i 'asetadi. Kebu 'adi fata Yaubada i na 'isaotogi siwe 'ana 'idewadewa i da 'isedina nika i da 'asetai taunina mogitana Yaubada toketokena bega kebu 'adi fata i na bavuseba i na vo, 'Ima bavubavuma bega 'a sakosakona.”

21 Vona mogitana Yaubada i 'asetai, i lubwainedi i da subisubiai wata i da vevekaiwa yadi Yaubada 'waineye, siwe fai i baila bega nuadi 'anigaugaudi, nua'avadi wata nuadi dududubalidi. 22 Yadi vona 'adi nogaya 'wa da vo 'ase'asetadi, we'e mogitana kebu ma yadi 'asetaga. 23 Yaubada Miamia-vagaina wata Magemagetana i da subisubiaiga i baileni, taunidi 'adi 'idewadewa 'waidie i 'odu'odu. Yadi 'eba 'odunidi kumaea, 'adi 'isa'isa tomotoga siwe kebu i na mia-vagata, manuga, 'aisaya wata 'aisaya daledaledi.

24 Fai tomotoga i baila Yaubada, nani-'avo'avovo 'waidie i 'odu'odu, begaidi Yaubada i baila i tauyedi bega ava'ai sauluvaga sakoidi nuanuadi i 'i'idewadi. Sauluvanidi bunu 'ana nuanua 'eba bunumayaga, tauni'avadi tomogodiega i sakosakona. 25 Yaubada 'ana 'aseta i baila, ma'itufa taunidi i tauyedi nani-vekavekali 'waidie. Yaubada 'ana 'idewadewa 'waidie i 'odu'odu we'e mogitana i lubwaineda tomotoga matatabuda Yaubada 'ada to'idewadewa ta na subisubiai kebu ta na 'ailove. Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

26 Fai tomotoga nuanuadi sakona, Yaubada i baila i tauyedi bunu 'ana nuanua 'eba bunumayaga 'waidie. Wata vevine bani'odi, sauluvanidi i lubwainediga i baila, vevine'ava i lu'avo'avovo. 27 Wata bani'odi iaveta nagi i baila, nuanuaotogidi iaveta'ava i na lulu'avo'avovo. Iaveta'avadi i sakosakona 'eba bunumayaga bwaikaotogina, begaidi vematavuloga i veveluagai tomogodi wata nuadi 'waidie. Vematavuloganina i lubwainedi, yadi sauluva sakoidi 'adi tutula.

28 Wata fai Yaubada 'ana 'aseta mogitana 'waidie i venani-'avo'avovo kebu nuanuadi faifaina i na nuanua, bega Yaubada i tauyedi nua'anigaugau 'waineye kebu 'adi fata i na venua'ivina-'atumai. Nuadi i lulugaugaudiga, sauluvanidi kebu i da lubwainediga i 'i'idewadi. 29 Sakona tulina tulina nuadi i 'ewadi, bani'odi kukua 'adi nuanua 'waidie i vebwaika, bunu 'ana nuanua sakoidi nuadi i 'ewai, i veve'unumagigi, i luluvewafa, i veveta'ata'ala, i vevekali, wata i totolive'eda nuanuadi vita i na veveluagadi. Wata i vevebonaivo, i awavesako, Yaubada i vevedumwe'ai'aieni, i manimanini-'avo'avovo, i nunualaka, wata taunidi i awa'ai'aidi. Tutuya fuedi nani sakoidi 'adi nuanua 'waidie i vevebwaika, tamadiavo wata inadiavo yadi veimea kebu nuanuadi, yadi nuanua 'oka'okadi, yadi vona'awaufaufa i geugeudi, kebu i da nunuakalikali wata kebu i da 'i'isanuakalikali. 32 Yaubada yana veimea i 'eno'eno, tomotoga bani'odi i na vesauluvediga i lubwainedi i na wafaotoga. Veimeanina i 'asetai siwe wata i 'i'idewadi. Mogitana i sakona siwe yadi sakona i vebwaika-'afo'afo, fai mali tomotoga bani'odi i na sakosakonaga i na 'isedi i na awave'atumaiedi.

  • S18 Kolos 3:5-6S19-20 Same 19:1S21 Efe 4:17-18
  • S23 Same 106:20S27 Vei 18:22
Copyright information for `YML