Romans 10

'Ada 'ive'atumai Yaubada 'aiseotogina 'wainega.

Ekwavo, nuanuaku bwaikina yaku 'aila'a me Isileli 'ita'ita'i i na veluagai Yaubada 'wainega begaidi tutuya matatabuna a vevelu'ui faifaidi. A 'asetadi bega 'aku fata a na lu'ivona me Isileli i dumwebika Yaubada faifaina siwe ava'ai Yaubada nuanuana bavubavudi bega i folova-maimaiga. I bavuga fai kebu i da 'asetai Yaubada bani'odi i munegidi tomotoga i ve'atumai mataneye. Taunidi yadi nuanuayega i vo, Ve'etoboda 'a na vematayakeyakediga 'a na ve'atumai Yaubada mataneye.” Siwe kebu nuanuadi taunidi i na tauyedi Yaubada 'waineye bega i na 'ive'atumaidi. Ve'etoboda i maiaga Mosese 'wainega i 'eno'enovi nika Keliso i mai, ve'etobodanidi tutulidi, bega egavo ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi Keliso 'waineye Yaubada i na 'ive'atumaidi nika yadi sakona kebu.

  • S3 Lom 9:31-32

Tomotoga matatabudi 'adi fata 'ita'ita'i i na veluagai.

Me Isileli yadi 'aseta, 'ai'edi Yaubada yana ve'etoboda matatabuna i na vevematayakeyakedi i na 'ive'atumaidi mataneye. Basenadiotoga Mosese 'adi 'ive'atumainina faifaina i kilumi i vo,

'Ai'edi aitoi ve'etoboda matatabuna i na vematayakeyakedi, Mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

We'e vetumaganayega ta na ve'atumai Yaubada mataneye 'ana vona i vo,

Kebu taunimi yami nuanuayega 'wa na vo, Aitoi i na laka Keliso i na obuyedima abamega?”

Wata kebu 'wa na vo, Aitoi i na obu towafa yadi 'eba mia 'waineye Keliso i na voneni i na souyeni?”

Kebu bani'odi 'wa na voneyediga fai Keliso 'akonadi i obuma wata wafayega 'akonadi i tovoi.
We'e tamu vona Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Yaubada yana Vona lilivamie i 'eno'eno,

Nuamie 'wa nuanuanidi wata 'wa vonevoneyedi.”

Yaubada yana Vonanina 'waineye ta vetumaganaga, faifaina a lalau'age 'waimie.
'Ai'edi tomotoga matadie 'wa na vo, Iesu 'aku Toveimea, tauniku a tauyeku 'waineye,” wata 'wa na vetumagana Yaubada i sivetovoia wafayega, Yaubada i na 'ita'ita'iemi sakona 'waidiega. 10 I na 'ita'ita'iedaga fai ta vetumagana bega ta ve'atumai Yaubada mataneye we'e ta lu'ivonaga ta vo, Iesu 'ada Toveimea,” bega Yaubada i 'ita'ita'ieda. 11 Yada vetumagana Keliso 'waineye, faifaina tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

'Ai'edi aitoi i na vetumagana 'waineye kebu i na vetumagana-maimaiga, 'aivaita i na veluagai.”

12 Vonanina a voneyeniga tomotoga matatabuda faifaida, me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu me Diu, matatabuda 'ada vona fai matatabuda 'ada Toveimea 'aitamogana. Egavo ma yadi vetumagana i na velu'ui 'ada Toveimeanina 'waineye i na vevesauluva 'atumaiotogina 'waidie. 13 Fai wata tamu yana vona i vo,

Tomotoga matatabudi i na velu'uiga 'Auvea 'ada Toveimea 'waineye 'aivaita faifaina, 'ita'ita'i i na veluagai.”

14 Siwe 'ai'edi kebu i na vetumagana 'waineye, kebu 'adi fata i na velu'ui 'aivaita faifaina, wata 'ai'edi 'ada Toveimea Valana kebu i na nogaiga kebu 'adi fata i na vetumagana. Wata 'ai'edi kebu tamu aitoi Valanina i na lu'ivoneyeniga kebu 'adi fata i na nogaiga, wata 'ai'edi tovetune kebu, tolau'age kebu i na vetuneiga nika kebu 'ana fata tamu aitoi Iesu Valana i na lu'ageyeni. Siwe Yaubada 'akonadi tolau'age i vetunedi, yana Buki nageneye i vo,

Egavo Vala 'Atumaina i mieniga yadi mai nani 'atumaiotogina.”

16 Tomotoganidi Valanina Iesu faifaina i nogaiga, siwe kebu matatabudi i da ve'awamogitana. Aisea tobailanidi faifaidi i vona i vo,

'Auvea, valamu 'a lulu'ageyeni, siwe kebu fuedi i da ve'awamogitana.”

17 Bega tolau'age Keliso Valana i na lu'ageyeni, tomotoga i na nogai, nika 'ifwaidi i na vetumagana.

18 We'e me Isileli, Keliso Valana i nogai 'alo kebu?

Manava'a i nogai, i nogaiga faifaina basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

I lau'age-vuvua tomia fwayafwaya matatabuna 'waidie bonadi i nogai,

Fai mogitana bani'odi, tomotoga 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidie i 'aseta.”

19 We'e Valanina me Isileli i 'asetai 'alo kebu? E'e, i nogai wata i 'asetai, siwe fai kebu nuanuadi i na vetumagana, Yaubada taunina i sivemageseni mali tomotoga 'waidie bega taunidi yana tomotoga. Nuanuana me Isileli i na ve'unumagigi 'waidie bega 'ai'edi i da nuaviladi i da vetumagana 'waineye. Yaubada yana vona me Isileli faifaidi nagami Mosese i kilumi i vo,

'Omi me Isileli yami nuanua 'wa vo, Mali tomotoga nani-'avo'avovo, taunidi 'wava'wavadi.”

We'e yau a na vona tomotoganidi faifaidi a na vo, Taunidi yaku tomotoga.” Begaidi 'omi 'wa na nuasako 'wa na ve'unumagigiedi.”

Mulieta Aisea ma yana venuafoufa'ala Yaubada yana vona i lu'ivona me Isileli 'waidie i vo,

Egavo kebu i da lulualekuga 'akonadi i veluagaku,

Egavo kebu faifaiku i da nuanuaga, 'waidie tauniku a sivemageseku.”

21  We'e me Isileli-nidi faifaidi Yaubada i vo,

Tutuya matatabuna a lulukamata nuanuaku bwaikina i na maia 'waikuye.

Siwe taunidi tovemata'wana'wana, kebu nuanuadi a na veveimeyediga.”

  • S8 VeL 30:14S11 Ais 28:16S12 Kolos 3:11 Gal 3:28
  • S13 Ioe 2:32S15 Ais 52:7S16 Ais 53:1S18 Same 19:4
  • S19 VeL 32:21S20 Ais 65:1S21 Ais 65:2
Copyright information for `YML