Romans 11

Yaubada taunina yana tomotoga me Isileli i 'i'isanuakalikaliedi.

1Yau a vonavona me Isileli Yaubada i vedumwe'ai'aieniga faifaina, bega 'wa da nuani? Taunina yana tomotoga i awa'idi'idiedi 'alo nuanuana? A nuani nuanuana, kebu i da awa'idi'idiediga. Yau wata bani'odi tomotoga Isileli, yau tamu Ebelamo tubuna, we'e aisena Beniamina 'ana wauma 'wainega a souyeku, siwe Yaubada kebu i da awa'idi'idieku. 2Yana tomotoganidi me Isileli basenadiotoga Yaubada i venua'ivinediga kebu i da awa'idi'idiediga. 'Wa na nuani, Ilaitia ifufuna Yaubada yana Buki nageneye. Ilaitia me Isileli i awavesakoyedi Yaubada mataneye i vo,

'Auvea, me Isileli yamu tolu'ivonavo i luvewafadi, yamu 'eba velomu i talageugeudi, yau 'aiseku 'amu tonuakalikali a miamia, nuanuadi wata yau i na nikeku a na wafa.”

4Siwe Yaubada Ilaitia bonana i tutuli i vo,

'Omu kebu 'aisemuga, yaku tomotoga 7,000 i miamiani, we'e kumaea tomotoga 'ifwaidi igodi yadi yaubada 'ana wagava Beli 'waineye kebu i da 'odu'oduga.”

5'Asiau wata bani'odi, me Isileli matatabudi kebu Yaubada i da baileni, Yaubada ma yana nuakalikali 'ifwaidi i venua'ivinedi 'ita'ita'i i veveluagai. 6I vevenua'ivinediga, kebu yadi sauluva 'atumaidi faifaidi, we'e mogitana yana 'isanuakalikali 'wainega i venua'ivinedi. 'Ai'edi Yaubada tomotoga yadi sauluva 'atumaidi i da 'isedi bega tomotoganidi i da venua'ivinedi, 'ako yana 'isanuakalikali 'wa da vo tutula yadi sauluva 'atumaidi faifaidi, bega kebu 'isanuakalikali mogitana.

7Ava'ai a voneyeniga 'ana nuanua side bani'odi. Me Isileli i vetafewa igodi nuanuadi i da ve'atumai Yaubada mataneye siwe i vetafewa-wayoga. Tomotoga kebu fuediga Yaubada i venua'ivinedi i ve'atumai mataneye, we'e me Isileli 'ifwaidi i baila yadi venuafoufa'ala Yaubada i 'ivebwaika'a'avadi. 8Yadi bailanina faifaina basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

Yaubada nuadi i kiavegaugaudi bega kebu 'adi fata i na 'asetai wata i na venua'ivina-'atumai.

Tanigadi wata matadi i 'ibodadi, tutuyanina 'wainega i maiga 'asiau kebu i da 'isa'inanaiga wata i da nogaya'inanai.”

9Wata bani'odi Kini Devida me Isileli i tolive'ededi i vo,

Yadi sakali 'waidie i sosoana-'avo'avovo 'adi'adi bwaikina faifaina, tutuyanina 'waineye nuanuaku Yaubada i da tayaidi i da be'u vita i da veluagai, 'adi vematavuloga i da veledi.

10Nuanuaku matadi i da 'ibodadi bega kebu 'adi fata i na 'isadewa wata vita fuedi i da veleveledi 'wa da vo tutuya fuedi venuana i da akuve'obwa'obwadi.”

  • S1 Fil 3:5S3 1 Kin 19:10,14S4 1 Kin 19:18S8 VeL 29:4S9 Same 69:22-23

Tomotoganidi kebu me Isileli 'ita'ita'i i veluagai.

11Tutuyanina me Isileli Iesu Keliso i baileni i tayaidi i be'u. 'Wa da nuani, i be'u-vagata bega Yaubada i baila-vagasedi? Kebu'a'avaotoga, siwe fai i sakona ma'itufa mali tomotoga taunidi kebu me Isileli 'ita'ita'i i veluagai bega me Isileli i na ve'unumagigi 'waidie. I na ve'unumagigiediga bega 'ai'edi i da nuaviladi i da vetumagana Iesu 'waineye. 12Fai me Isileli i sakona Iesu Keliso i baileni, tomia fwayafwaya matatabuda Yaubada yana nuakalikali bwaikina ta veluagai. Fai me Isileli yana nuakalikalinina kebu i da veluagaiga mali tomotoga taunidi kebu Isileli 'ai'aiwabu 'atumaidi Yaubada i veledi. Me Isileli yadi bailanina faifaina bega mali tomotoga nuakalikali bwaikina ta veluagai, siwe 'awaie tutuyanina me Isileli i na nuaviladi i na vetumagana Keliso 'waineye mogitana ma fueda 'ada nuakalikali wata yada 'ai'aiwabu 'atumaiotogidi ta na veluagadi Yaubada 'wainega.

13'Omi 'wa miamiani Loma, 'ifwaimi kebu me Diu, bega tutuya de'e 'waimie a na veifufu. 'Akonadi 'wa 'asetai Yaubada i venua'ivineku a vetomata'aulele 'omi kebu me Diu faifaimi. Yaku folovanina a awa'ai'aia yaku 'aila'a me Diu matadie bega 'ai'edi i na ve'unumagigiemi 'ita'ita'i 'wa veluagaiga faifaina, 'ifwaidi i da nuaviladi Iesu Keliso 'waineye nika ma fuemie 'ita'ita'i 'wa na veveluagai. 15Tutuyanina Yaubada me Diu i mia'ubuidi ma'itufa tomia fwayafwaya 'ifwaidi i veianedi. Siwe 'awaie me Diu i na nuaviladi, Yaubada nuanuana i na nagoi 'waineye mia 'ivauna wata 'atumaina i na veluagai. Yadi mianina 'wa da vo towafa i da yawasa.

16Tamu 'eba 'isa side bani'odi. 'Ai'edi 'ayavau 'wa na 'aile'wa 'ani'ani 'ifwaidi 'wa na 'anivelenedi Yaubada 'waineye, siwe 'asa'aiana 'ani'ani matatabuna 'akonadi 'wa 'anivelenedi. Wata bani'odi 'ai'edi tamu yami welavi 'walamina 'wa na 'aniveleneni Yaubada 'waineye, siwe 'asa'aiana tolobwana wata didina 'akonadi 'wa 'anivelenedi, welavinina matatabuna Yaubada yana welavi. Wata bani'odi basenadiotoga Ebelamo wata me Diu 'ifwaidi i vetumagana Yaubada 'waineye, faifaidi Yaubada i vo, Taunidi yaku tomotoga,” siwe 'asa'aiana 'akonadi me Diu matatabudi Yaubada yana tomotoga.

17Me Diu bani'odi welavi 'ana wagava Olive i tabotabo bakule, we'e 'omi mali tomotoga kebu Diu bani'odi welavi Olive-walawala'ai. Welavinina bakule didina 'ifwaidi Yaubada i baidi i yatodi, mulieta welavi wala'aiega i ilidi i miedi i sifwasedi i baidiga 'waidie. Ufana i 'ivebikadi i luvedavedamanidi nika welavi 'aitamogana. Me Diu i vetumagana Yaubada 'waineye bani'odi welavi bakule ma 'walamina, we'e 'omi mali tomotoga kebu Diu bani'odi welavi wala'aiega ililina i sifwasedi yana welavi 'waineye. Welavi bakulayega ufaninega welavi wala'aiega i 'iveyauyauvi, wata bani'odi 'omi mali tomotoga kebu Diu, 'wa vevetoketokega me Diu 'adi nuakalikali 'wainega. 18Begaidi kebu i da lubwainemi me Diu, kumanidiavo Yaubada i baidiga 'wa na awavesakoyedi. Fai yami toketokena 'wa veveluagai me Diu 'walamidiega we'e 'omi 'wa fwatafwatamo, bega kebu 'wa na awa'ai'aimiga.

19Voke 'ifwaimi 'wa na vo, Mogitana 'a vetoketoke 'waidiega, Yaubada me Diu i baidi bega 'awasasanina i velema. 20'Wa vonaga, mogitana, fai kebu i da vetumagana begaidi i baidi, we'e 'omi 'wa vetumaganaga ma'itufa 'awasasanina 'waineye 'wa miamia. Siwe kebu taunimi 'wa na awa'ai'aimi, i lubwainemi 'wa na kololo. 21Me Diu Yaubada yana welavi didina mogitana, siwe i sakona kebu i da ve'ise'isediga i baidi. We'e 'omi, fai wala'aiega, 'wa na sakonaga, mogitana i na baimi.

22Fai Yaubada bani'odi i na munegida ta 'asetai yana nuakalikali bwaikaotogina wata yana veimea toketokena. Egavo i be'u sakona 'waineye i vematavulogidi, we'e 'omi i nuakalikaliemi. 'Ai'edi yami vetumagana 'wa na yato-vagaseni 'waineye tutuya fuedi i na nuakalikaliemi, 'ai'edi kebu, 'omi wata i na baimi. 23We'e me Isileli, 'ai'edi i na nuaviladi ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi Yaubada 'waineye, i na sifwatagi-vaituganidi. Yaubada 'ana fataotoga me Isileli-nidi i na veviladi 'adi 'ivie.

24Ava'ai a voneyeniga side bani'odi. 'Omi mali tomotoga kebu Diu bani'odi welavi wala'aiega ilina Yaubada i ilimi i sifwasemi welavi bakule 'waineye 'wa luvedavedamanimi, nika 'omi bani'odi welavi 'aitamogana. Fai 'omi wala'aiega 'ami sifwatagi vitana. We'e me Isileli taunidi bani'odi welavinina bakule didina Yaubada i baidi, bega 'adi sifwatagi 'alo yadi vila-vaitugana safailaotogina Yaubada 'waineye fai taunidi welavinina didina mogitana.

  • S11 Fol 13:46S22 Ibu 3:14

Yaubada matatabuda i 'isanuakalikalieda.

25Ekwavo, nuanuaku 'wa na 'asetai Yaubada yana nuanua basenadi i giveni siwe tutuya de'e i sivemageseni. Nuanuananina 'wa na 'asetai bega kebu taunimi 'wa na awa'ai'aimi 'wa na vo, 'Ima tomotoga 'atumaima 'a luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye, we'e me Isileli i bailedi.” Yana nuanuananina side bani'odi. Me Isileli 'ifwaidi i venuafoufa'ala kebu nuanuadi i na vetumagana Keliso 'waineye. Siwe kebu i da venuafoufa'ala-vagata, nagami tomotoganidi taunidi kebu Diu basenadiotoga Yaubada i venua'ivinedi i na lukuluku 'waineye nika 'adi 'aila'anina Yaubada nuanuana i na veluagai, mulieta me Isileli i na nuaviladi wata i na luku. 26Side bani'odi Yaubada me Isileli matatabudi i na 'ita'ita'iedi. 'Adi 'ita'ita'inina faifaina Yaubada yana vona basenadiotoga Aisea i kilumi yana Buki 'waineye i vo,

To'ita'ita'i i na mai 'atamana Ielusalema
'Ana mogitana Saioni, Ielusalema tamu 'ana wagava.
'wainega,

Me Diu i na kiavenuaviladi kebu wata i na sakosakonaga.

27Tutuyanina 'waineye yadi sakona a na 'u'umidi,

Bani'odi basenadi a vona'awaufaufa.

28Basenadiotoga Yaubada me Diu tubudiavo bwaikidi i venua'ivinedi wata i vona'awaufaufa 'waidie tubudiavo wata taunidi i na vesauluva-'atumaina 'waidie. Siwe fai me Diu Iesu Keliso Valana i baila Yaubada i vegaviedi, ma'itufa 'omi mali tomotoga 'ita'ita'i 'wa veluagai. Siwe fai Yaubada i vona'awaufaufa me Diu tubudiavo 'waidie yana nuakalikali bwaikina i 'eno'eno 'waidie. 29Kebu 'ana fata Yaubada yana vona'awaufaufa i na lugeuya 'alo yana nuakalikali i na 'ailove. 30'Omi mali tomotoga kebu Diu basenadi Yaubada yana nuanua 'wa baila, siwe fai me Diu wata yana nuanua i baila ma'itufa 'asiau Yaubada i 'isanuakalikaliemi. 31Wata bani'odi fai 'omi mali tomotoga Yaubada i 'isanuakalikaliemi bega 'asiau me Diu i baibaila, we'e 'awaie wata ma fuemie Yaubada i na 'isanuakalikaliemi. 32Mogitana tomotoga matatabudi i sakona i lubwainedi 'adi tutula wafa 'wa da vo Yaubada i da yogonidi vematavuloga faifaina. I yogonidiga bega 'ana fata matatabudi i na 'isanuakalikaliedi.

  • S26-27 Ais 59:20-21

Yaubada ta na subiai.

33Vona mogitana, Yaubada kebu ta na vona.

Yana 'ai'aiwabu bwaikaotogina, yana 'aseta manamanaweotogina tutuya fuedi i vevenua'ivina 'atumaina.

Yana nuanua i 'i'idewadiga kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'asetadi 'alo nimana i na salai.

34Kebu tamu aitoi 'ana fata 'Auvea yana nuanua i na 'asetadi wata kebu tamu aitoi 'ana fata i na awave'ede'edeni.

35Taunina nani matatabuna 'adi to'anivelena bega kebu tamu aitoi 'ana fata tamu nani i na velenina i na vo, 'U tutuli.”

36Nani matatabuna i souyedi nimanega, yana toketokena 'wainega ma yawaidi i miamiani, 'waidiega 'ana subia i veveluagai.

Yana 'ai'aiwabu magemagetadi miamia-vagaidi,

I lubwaineda fueda ta na subisubiai tutuya matatabuna 'waidie.

Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

  • S34-35 Ais 40:13 Iob 41:11S36 1 Kol 8:6
Copyright information for `YML