Romans 14

Kebu emiavo tovetumagana 'wa na awavesakoyediga.

'Ai'edi aitoi ma yana vetumagana taunina i na tauyeni Iesu Keliso 'waineye siwe yana vetumagananina bola kebu i da vetoketoke, kebu 'wa na baileni 'wa na voneni i na luku yami 'aila'a 'waineye. We'e sauluva 'ifwaidi faifaidi i vevenuanaluga kebu faifaidi 'wa na ve'ikwayekwayega. Tovetumagana 'ifwaidi yadi 'aseta i vo, 'Ani'ani matatabuna 'aisaya taiadi Yaubada yana 'anivelena faifaida, 'ana fata matatabuna ta na 'anidi.” We'e 'ifwaidi yadi vetumagana mweadi taunidi i bodadi kebu 'aisaya i da 'ani'ani, 'ani'ani'ava i 'ani'ani. Egavo nani matatabuna i na 'anidimoga kebu i na awaobuobu tove'udigana 'waidie, wata bani'odi tomotoganidi i veve'udigana 'aisaya kebu i na vona to'ani 'waidie i na vo, 'Omi sakoimi.” Kebu bani'odi 'wa na awavesakoyediga fai 'akonadi Yaubada i tauyedi i luku yana 'Aila'a 'waineye. 'Omi kebu tomotoganidi 'adi toveimea, 'wa na awavesakoyediga kebu i da lubwaineniga. 'Adi Toveimea Yaubada 'aisena i na veimea, i na awavesakoyedi 'alo i na awave'atumaiedi. 'Ana fata i na awave'atumaiedi fai taunina yana toketokena i na veledi bega kebu i na be'u sakona 'waineye i na tovotovoi fa'alina.

We'e tovetumagana 'ifwaidi yadi 'aseta tamu 'aiata faifaina i vo, De'e 'aiatanina 'aiata bwaikina Yaubada 'ana subia faifaina we'e 'aiata 'ifwaidi kebu.” We'e tomotoga 'ifwaidi i vo, 'Aiata matatabuna i vesala 'ana fata 'aiatanidi 'waidie Yaubada ta na subisubiai.” I lubwainemi 'aitamogana 'aitamogana taunimi 'wa na venua'ivina 'aiata 'eba subia faifaidi. Egavo i na vo, De'e 'aiatanina 'aiata bwaikina Yaubada 'ana 'eba subia,” i vonaga fai nuanuadi 'Auvea i na veve'ililibuyeni. Egavo 'ani'ani matatabuna 'aisaya taiadi i 'ani'anidimoga, 'Auvea i veve'ililibuyeni fai i nuani nani matatabuna Yaubada taunina 'adi to'anivelena wata faifaidi i vevekaiwa 'waineye. We'e egavo i veve'udigana 'aisaya, wata Yaubada i veve'ililibuyeni wata i vevekaiwa 'waineye. Mogitana yada sauluva matatabuna 'waidiega Yaubada ta na veve'ililibuyeni fai 'ai'edi ma yawaida ta na miamia kebu 'aiseda yada nuanua ta na 'i'idewadi, taunida ta na tauyeda 'Auvea 'waineye. 'Ai'edi ta na wafaga wata taunida ta na tauyeda nimaneye. Yada mia wata yada wafa 'ida kebu yada 'eba veimea, 'ida 'Auvea yana tomotoga i veveimeyeda.

Fai nuanuana 'ida yana tomotoga, Keliso i wafa wata i tovoi-vaitugana bega ma yawaida ta na miamia 'alo ta na wafaga, siwe taunina 'ada Toveimea. 10 Fueda Keliso 'ada Toveimea bega emiavo 'wa na awavesakoyedi 'alo 'wa na sidibidibiediga kebu i da lubwaineni. 'Awaie matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye i na veimeyeda yada sauluva faifaidi. 11 I na veimeyedaga fai yana vona i 'eno'eno yana Buki nageneye i vo,

Yau fai Miamia-vagaiku, yaku vona, vona mogitana.

Tomotoga matatabudi ma yadi ve'ililibu i na 'odu 'waikuye,

I na vo, 'Omu Yaubada mogitana.”

12 Bega 'aitamogana 'aitamogana taunida yada sauluva ta na lu'ivoneyedi Yaubada 'waineye.

  • S1 Lom 15:7S4 Mad 7:1S7-8 1 Tes 5:10 Fil 1:21
  • S10 Fol 17:31 2 Kol 5:10S11 Ais 45:23 Fil 2:10-11S12 1 Fit 4:5

Emiavo kebu 'wa na kiavebe'udi sakona 'waidie.

13 Fai 'awaie matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye, kebu wata edavo ta na awavesakoyediga. We'e mogitana nagami yami nuanua 'waidie 'wa na vo, 'Ai'edi tamu yaku sauluva a 'i'idewai, siwe iaku sauluvanina faifaina i na vo, Sauluva sakoina,” sauluvanina a na baileni. 'Ai'edi a na 'idewaiga i na 'iseni voke taunina wata i na 'idewai, nika 'wainega vita i na veluagai 'alo i na be'u sakona 'waineye. 14 Yau a miave'itubama 'aku Toveimea Iesu taiadi bega a 'asetai mogitana kebu tamu 'ani'ani 'alo 'aisaya 'waidiega sakona i na souyeni. 'Ai'edi tamu aitoi tamu 'aisaya 'alo 'ani'ani faifaina i na vo, 'Ai'edi a na 'ania a na sakona Yaubada mataneye,” taunina 'aiseotogina faifaina i na talabodeni kebu 'ana fata i na 'ania. 15 'Ai'edi tamu ava'ai 'wa na 'ani'ania iami mataneye siwe 'ani'aninina faifaina 'akonadi taunina i bodai, i na 'isemi i na nuavitaga, 'ana 'isa kebu 'wa da nuakalikalieni. Tomotoganina ma fuemie faifaimi Keliso i wafa, bega kebu i da lubwainemi tamu yami sauluva i na 'iseni i na vo, Yau wata a na 'idewai,” nika i na be'u sakona 'waineye. 16 'Ai'edi tamu sauluva 'omi 'waimie 'atumaina, we'e 'ifwaidi tomotoga 'waidie sakoina, kebu matadie 'wa na 'idewaiga i na nunago sauluvanina i na awavesakoyeni. 17 'Ida Yaubada yana tomotoga i veveimeyeda begaidi 'ai'edi ta na 'ani'ani wata ta na yemuyemu 'alo ta na veve'udigana kebu tamu ava'ai, nani siaidi 'waideye, we'e mogitana nani bwaikidi 'waideye, yada sauluva i na ve'atumai Yaubada mataneye, yada nuanua i na bika wata yada mia i na ve'atumai, wata ta na sososoana. Naninidi bwaikidi 'Anu'anunu 'Atumaina i veleveleda. 18 Egavo de'e bani'odi i na vevesauluvediga Yaubada yana 'eba sosoana wata tomotoga i na awave'atumaiedi.

19 Fai sauluvanidi 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega nani bwaikidi, tutuya fuedi ta na vewavawava ta na veiana yada mia i na ve'atumai, wata ma edavo ta na ve'ivaivaita nika yada vetumagana i na vevetoketoke. 20 'Ani'ani wata 'aisaya matatabuna 'atumaidi, siwe 'ai'edi tamu aitoi tamu nani faifaina i na vo, 'Ai'edi a na 'aniaga a na sakona Yaubada mataneye,” i na 'isemi 'wa na 'ani'aniga wata i na 'ani nika i na sakona. Kebu yami sauluvanina 'wainega ava'ai Yaubada i 'i'idewadiga iami 'waineye 'wa na 'ivesakoi. 21 'Ai'edi 'aisaya 'wa na 'ani'ani 'alo ufa toketokena 'wa na yemuyemu 'alo tamu yami sauluva 'wainega iami 'wa na kiavebe'uya i lubwainemi sauluvanina 'wa na baileni.

22 Naninidi 'ifwaidi tomotoga i talabodediga kebu faifaidi 'wa na ve'ikwayekwayega, 'omi 'aisemi wata Yaubada taiadi naninidi faifaidi 'wa na venua'ivina. 'Ai'edi tamu sauluva 'wa awave'atumaieniga 'wa na 'idewai, mulieta 'ami vebae 'waidie 'wa na nuani kebu 'wa da sakonaga, 'eba sosoana 'waimie. 23 We'e 'ai'edi aitoi nuanuana tamu nani i na 'ania siwe wata i na vo, A na 'aniaga a na sakona Yaubada mataneye,” i na kwayega i na 'ania, mogitana i sakona. Sauluva matatabuna faifaidi 'wa na vo, 'A na 'idewaiga 'a na sakona Yaubada mataneye,” siwe wata 'wa na 'idewaiga, 'akonadi 'wa sakona.

  • S14 Fol 10:15S15 1 Kol 8:11-12S19 Lom 12:18S21 1 Kol 8:13
Copyright information for `YML