Romans 15

Kebu 'aise'avada, wata mali tomotoga ta na 'ivaisedi.

'Ida yada vetumagana fa'alidi Iesu Keliso 'waineye, i lubwaineda egavo yadi vetumagana mweadi ta na 'ivaisedi. Kebu tauni'avada faifaida ta na nuanua, wata edavo tovetumagana 'ifwaidi ta na nuanuanidi. Yada 'aivaita 'waidiega yadi mia i na ve'atumai wata yadi vetumagana i na vetoketoke. Keliso kebu taunina faifaina i da nuanua, wata mali tomotoga i 'ivaisedi. Yana sauluvanina faifaina tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki 'waineye, Keliso i vona Yaubada 'waineye i vo,

Tomotoga i yagayagaimu, siwe yadi manini yau a tovoieni.”

Yaubada yana Vona kilukilumidi matatabuna i veve 'waideye yada tokemaiga wata 'ada 'ivenua-agiagi faifaidi. Naninidi 'waidiega ta nuani ta vetumagana mogitana ava'ai basenadi Yaubada i vona'awaufaufa i na veledaga, mogitana ta na veluagadi.

A vevelu'ui faifaimi nuanuaku Yaubada kumanina tokemaiga wata 'ivenua-agiagi i veleveledaga, nuanua 'aitamogana i na velemi. Yami nuanua 'aitamogana 'wainega Iesu Keliso 'wa na vevetutuyameni bega matatabumi bonami 'aitamogana 'wainega Yaubada 'wa na subisubiai, taunina 'ada Toveimea Iesu Keliso Tamana.

  • S2 Lom 14:19 1 Kol 10:24S3 Same 69:9S4 1 Kol 10:11 2 Tim 3:17-18

Tomotoga matatabudi 'adi fata 'ita'ita'i i na veluagai.

'Akonadi Keliso i vagavaimi 'wa luku yana 'Aila'a 'waineye, wata 'omi bani'odi ma yami sosoana emiavo 'wa na vonedi i na luku 'ami 'aila'a nageneye wata 'wa na veianedi, bega ma fuemi Yaubada 'wa na subisubiai. A na vonemi, Keliso i vetofolova me Diu 'adi 'aivaita faifaina bega ta na 'asetai Yaubada yana Vona, vona mogitana. Basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa me Diu tubudiavo bwaikidi 'waidie tomotoga 'adi 'ive'atumai Yaubada mataneye faifaina, bega Keliso i mai nika yana vona'awaufaufanina 'ana mogitana i souyeni. Wata i mai bega mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada i na subisubiai i 'isanuakalikaliediga faifaina. Yaubada 'ana subianina mali tomotoga 'waidiega faifaina i kilumi yana Buki nageneye i vo,

Yaubada, a na subiamu mali tomotoga taunidi kebu Diu 'awasasadie,

A na lei-subisubia 'amu wagava a na 'inanai.”

10 Wata tamu vona i vo,

'Omi mali tomotoga 'wa na sosoana Yaubada yana tomotoga me Diu taiadi.”

11 Wata tamu vona i vo,

'Omi mali tomotoga kebu me Diu, 'Auvea 'wa na subiai.

Tomotoga matatabumi 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega 'wa na lei-subisubia 'waineye.”

12 Wata Yaubada yana tolu'ivona Aisea i vona-vagata Keliso yana mai faifaina i vo,

Kini Devida tamana 'ana wagava Iese 'ana wauma 'wainega tamu tomogo i na souyeni,

Yaubada i na sivetovoia, mali tomotoga taunidi kebu me Diu i na veimeyedi,

Ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi 'waineye.”

13 Yaubada i vona'awaufaufa i na 'ita'ita'ieda bega 'ida ta nuani ta vetumagana mogitana ta na veluagai. Begaidi a vevelu'ui faifaimi nuanuaku yami vetumagana 'wainega Yaubada sosoana bwaikina i na velevelemi, wata nuanua bikana mia 'atumaina taiadi. Naninidi i na velemi bega 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega yami vetumagana 'waineye i na vevetoketoke.

  • S8-9 Fol 3:25-26S9 Same 18:49S10 VeL 32:43S11 Same 117:1
  • S12 Ais 11:10S13 Lom 14:17

Faulo Keliso yana tomata'aulele

mali tomotoga taunidi kebu Diu faifaidi.

14 Ekwavo, 'ida ma fuedeye Iesu 'ana tovetumaganavo, yau tauniku yaku 'aseta 'wainega a nuani 'omi mogitana yami sauluva 'atumaiotogidi, yami 'aseta bwaikidi Iesu Keliso faifaina, wata 'ami fata ma emiavo 'wa na awave'eda'eda bega yami vetumagana i na vetoketoke. 15 Basenadi Yaubada ma yana nuakalikali i venua'ivineku a vetomata'aulele faifaina, begaidi de'e yaku kilumanina 'waineye nuanua 'ifwaidi a sivemagesedi, ma yaku venuafoufa'ala vona toketokena a velemi bega de'e 'ami tolinuata'i. 16 We'e yau a vetofolova Iesu Keliso faifaina, Vala 'Atumaina Yaubada 'wainega a lulu'ivona mali tomotoga taunidi kebu me Diu 'waidie. Yaku folovanina tovelomu bani'odi, taunidi tomotoga yadi 'aisaya i 'a'anivelenedi Yaubada 'waineye, we'e yau, yaku lau'age 'wainega tomotoga taunidi i tautauyedi Yaubada 'waineye, 'wa da vo a da 'a'anivelenedi nika i na sosoana faifaidi. 'Anu'anunu 'Atumaina yana folova 'wainega tomotoganidi yadi sauluva magemagetadi Yaubada mataneye.

17 Fai Iesu Keliso yana toketokena 'wainega, yaku folova Yaubada faifaina ma vuagina, bega 'eba sosoana 'waikuye. 18 Mogitana 'eba sosoana 'waikuye bega yaku folovanina faifaina a na toke a na vonavona. Kebu tauniku a na awa'ai'aiku, we'e mogitana Keliso a na awa'ai'aia fai toketokena i veleveleku. Yana toketokenanina 'wainega a folofolova begaidi mali tomotoga taunidi kebu me Diu taunidi i tauyedi Yaubada i vematayakeyakeni. Yaku vona i nogai, yaku sauluva i 'isedi, 'eba 'isa toketokedi, 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a 'idewadi matadie nika 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega i vetumagana Iesu 'waineye. Ielusalema 'wainega a velamu a luvivila 'atamana 'aitamogana 'aitamogana 'waidiamo Iesu Keliso Valana a lulu'ivona a nagoga a le'wa 'atamana Ililikami. 20 Tutuya matatabuna nuanuaku a na lalau'age, bei 'akonadi tamu aitoi yana lau'age 'wainega tovetumagana i souyedi wata bei kebu a na lau'agega, we'e mogitana 'atamananidi kebu Iesu Keliso Valana i da nogaiga, 'waidie a na nago a na lau'age. 21 Nuanuaku tamu vona Yaubada yana Buki 'waineye a na vetutuyameni i vo,

Egavo 'waidie kebu Yaubada Valana i da lu'ivoneyeniga, i na 'iseni.

Egavo basenadi Valananina kebu i da nogaiga, i na 'asetai.”

  • S15-16 Lom 1:5S18-19 2 Kol 3:5 Fol 19:11-12S20 2 Kol 10:15-16
  • S21 Ais 52:15

Faulo yana nuanua Loma 'ana nago faifaina.

22 Fai nuanuaku a na lalau'age tomotoganidi Iesu Valana kebu i da nogaiga 'waidie, tutuya fuedi igodi a vo, A na wai Loma,” nika kebu 'aku fata. 23 We'e de'e 'awalawanidi 'waidie 'akonadi yaku folova i 'a'ava, malamala fuedi a nuanua nuanuaku a da wai me Loma 'waimie a da 'isemi, bega tutuya de'e 'ami foge faifaina a nuanua a na wai a na 'isemina, a na nago 'awalawa Sifeni. Ma yada sosoana Loma 'waineye taiadi ta na miamia, mulieta yami 'aivaita 'wainega a na 'iawemi a na nago Sifeni. 25 Siwe nagami a na nago Ielusalema, Yaubada yana tomotoga bei i miamiani 'adi nuakalikali a na naweni a na veledi. 26 Tovetumaganavo 'awalawa Masidonia wata Gulisi 'waidie i miamiani, nuanuadi yadi 'anivelena-maimaiga i yato Yaubada yana tomotoga i vewekowekoma Ielusalema nageneye 'adi 'aivaita. 27 Tauniotogidi nuanuadi, siwe wata i lubwainedi i na 'aivaita. Tovetumagananidi i vewekowekomaga taunidi me Diu, 'adi 'aila'a 'wainega Keliso i tubuga. Me Masidonia wata me Guliki taunidi kebu Diu, siwe me Diu 'waidiega 'ita'ita'i i veluagai Keliso 'wainega, begaidi yadi 'aivaita mani i vetuneiga i lubwaineni. 28 Tutuyanina yadi nuakalikali matatabuna a na 'aniveleneni me Ielusalema 'waidie, i na 'a'avana nika a na vilaku a na wai a na nago Sifeni, a na waiga 'waimiamona bega a na nago. 29 Tutuyanina a na waiga a nuani mogitana tamu nuakalikali Keliso 'wainega a na viweni, nuakalikalinina 'atumaina, 'wainega yami vetumagana i na vetoketoke nika wata ava'ai 'wa na lualeni?

30 Ekwavo, 'ida fai Toveimea Iesu Keliso yana tomotoga, wata fai 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'aivaita 'wainega 'wa nunuakalikali, bega nuanuaku bwaikina 'wa na 'ivaiseku, ma yami tokemaiga ta na vevelu'ui Yaubada 'waineye faifaiku. 31 'Wa na vevelu'ui nika kebu vita a na veluagai Keliso 'ana tovedumwe'ai'ai i miamianiga 'awalawa Iudia 'waidiega. Wata 'wa na vevelu'ui Yaubada yana tomotoga i miamiani Ielusalema, 'adi nuakalikali kebu i na baileni, ma yadi sosoana i na 'ewai. 32 Maninina a na veledi i na 'a'avana, 'ai'edi Yaubada nuanuana a na viwaiga ma yaku sosoana a na wai a na veluagami ma fueda ta na vetoketoke.

33 A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku Yaubada, kumanina nuanua bikana i veleveleda mia 'atumaina taiadi, lilivamie i na miamia i na 'wea'weabumi.

Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

  • S23-24 Fol 19:21S26 2 Kol 8:1-2, 9:2S29 Lom 1:11
  • S30-31 Kolos 4:3 2 Tes 3:1-2
Copyright information for `YML