Romans 16

Faulo enavo i miamianiga Loma, 'waidie i vekaiwa.

1Ekwavo, nuanuaku a na vonemi, novuda Fibi vavine 'atumaidi ma fueda tovetumagana. Vavinenidi i veto'aivaita tovetumaganavo 'waidie 'atamana Senikilia. 2Tutuyanina i na wai Loma 'waimie, i na le'waga ma yami sosoana 'wa na vagavaidi wata 'wa na 'i'isave'avinidi fai ma fuemie 'Auvea yana 'Aila'a. Bani'odi 'wa na vesauluvediga 'waidie i lubwainemi wata 'ifwaidi Yaubada yana tomotoga 'wa na 'isave'avinidi. 'Ai'edi ava'ai nuanuadi 'wa na 'ivaisedi fai tomotoga fuedi 'waidie yadi 'aivaita 'atumaina wata yau 'waikuye.

3Yaku vekaiwa 'wa na lu'ivona Filisila wata yadi lamoga Akwila 'waidie, folovanina 'aitamogana 'waineye taiadi 'a folofolova Iesu Keliso faifaina. 4Yawaidi i tauyedi 'aku 'ita'ita'i faifaina sai'afoga i da wafa faifaiku, begaidi a vekaiwa bwaikina 'waidie. Yau kebu 'aiseku a da vevekaiwaga 'waidie, siwe wata tovetumagana 'aila'a tulina tulina i vekaiwa, kumanidiavo mali tomotoga taunidi kebu Diu. 5Wata tovetumaganavo i vava'auta velu'ui faifaina Filisila ma yadi lamoga yadi vanuge, 'waidie a vekaiwa.

Yaku vekaiwa 'wa na lu'ivona Efinito 'waineye, kumanina iaku mogitana, 'awalawa Eisia nageneye tomogonina nagami i vetumagana Keliso 'waineye, mulieta 'ifwaidi.

6Wata yaku vekaiwa 'wa na lu'ivona tamu Iesu yana tofolova 'waidie, 'adi wagava Meli, 'aivaita bwaikina 'wa veveluagai 'waidiega.

7Anidalonaiko wata Iunia taunidi yaku 'aila'a mogitana, basenadi ma fuema 'a luku vanuga 'eba yogona 'waineye Iesu Keliso faifaina, bega yaku vekaiwa 'waidie 'wa na lu'ivona. Tomotoganidi 'adi 'ailuga nagami i vetumagana Keliso 'waineye, mulieta yau, wata ma 'adi 'aseta Iesu yana tomata'aulelevo 'waidie.

8Wata yaku vekaiwa 'wa na lu'ivona Amifilia 'waineye, taunina iaku mogitana ma fueda 'Auvea yana tomotoga.

9Ebani taunina ma fueda ta folofolova Keliso faifaina wata tamu iaku mogitana 'ana wagava Sitakisi, 'adi 'ailuga 'waidie 'wa na lu'ivona yaku vekaiwa.

10Wata a vekaiwa Afeli 'waineye, kumanina vita i veluagai Keliso faifaina siwe i vetoketoke bega ta 'asetai yana tomotoga mogitana.

Yaku vekaiwa 'wa na lu'ivona Alisitobilo yana vanuga 'ana tomia 'waidie, wata a vekaiwa Elodioni 'waineye, taunina yaku 'aila'a mogitana.

Wata yaku vekaiwa 'wa na lu'ivona Nasisi yana vanuga 'ana tomia 'waidie, kumanidiavo i vetumagana 'Auvea 'waineye.

12Talaifina wata Talaifosa, vevinenidi 'adi 'ailuga yadi folova 'atumaina 'Auvea faifaina 'waidie a vekaiwa, wata yaku nuakalikali 'wa na lu'ivona Fesisi 'waidie, vavinenidi wata yadi folova toketokena 'Auvea faifaina.

13A vekaiwa Lufusa 'waineye, tamu tofolova 'atumaiotogina 'Auvea 'waineye, we'e inana yadi sauluva 'atumaina 'waikuye 'wa da vo yau natudi, wata 'waidie a vekaiwa.

14Wata yaku vekaiwa 'wa na lu'ivona Asinikilito, Filigoni, Emisi, Fataloba, Emasi, wata 'ifwaidi tovetumaganavo taiadi i miamiani.

15Wata a vekaiwa Filologo, Diulia, Neliasi wata novuna, Olimifasi, wata 'ifwaidi Yaubada yana tomotoga taiadi i miamiani 'waidie.

16Tutuyanina emiavo tovetumaganavo 'wa na veluagadi ma yami sosoana 'wa na 'avalamaigidi, yami nuakalikali 'ana 'eba 'isa. Tovetumaganavo 'adi 'aila'a tulina tulina yadi vekaiwa i vetunei 'waimie.

  • S3-4 Fol 18:2,26S5 1 Kol 16:19S13 Mak 15:21S16 1 Kol 16:20 1 Fit 5:14

Faulo yana vona 'ana 'eba ve'a'ava.

17Ekwavo, a na velu'ase'asemi, 'wa na 'isa'isa i na nunago tomotoga 'ifwaidi yadi ve tulina 'wainega i na kiavebe'umi. Yadi ve wata venidi nagami Keliso yana tomotoga 'waidiega 'wa nogaiga, kebu taiadi i da vesalaga, yadi ve tuliotogina. Tovetumagana 'ifwaidi venidi faifaidi i veve'ikwayekwayega yadi vetumagana i 'ivesakodi. Kebu lilivadie 'wa na nunagoiga, 'wa na bailedi. 18Tomotoganidi bani'odi i vesauluvediga kebu Keliso 'ada Toveimea faifaina i da folofolova, taunidi 'aisedi faifaidi i nuanua. We'e mali tomotoga bola nuadi kebu i da magetadiga tovenidi bonadi 'adi nogaya 'eba nua'ewa wata yadi subia-vekavekali 'waidiega i vevekaliedi.

19We'e 'omi yami vematayakayaka Keliso 'waineye faifaina 'akonadi tomotoga fuedi i 'aseta, begaidi faifaimi a sosoana bwaikina. Nuanuaku nuami i na 'anibwekadi nani 'atumaidi faifaidi we'e sauluva sakoidi kebu faifaidi 'wa na nuanua.

20Yaubada, kumanina nuanua bikana mia 'atumaina taiadi i veleveleda, sai'afoga Seitani igodi i vevetoketokega yana toketokena i na ve'a'avai 'wa da vo i da tukudakudai, bega 'omi ma'itufa 'wa na veimeyeni.

A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku 'ada Toveimea Iesu ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie.

  • S17 Tai 3:9-10S18 Fil 3:19 2 Fit 2:3S19 Lom 1:8

Tovetumaganavo 'ifwaidi yadi vekaiwa me Loma 'waidie.

21Timoti taunina 'aku tofolovavaita i vekaiwa 'waimie, wata Lusia, Daisoni, Sosifata kumanidiavo yaku 'aila'a mogitana yadi vekaiwa i vetunei 'waimie.

22We'e yau Tetiasi kumaniku Faulo yana leta de'e 'ana tokiluma a vekaiwa 'waimie 'Auvea 'ana wagavayega.

23Yau Faulo a miamia Gaiasa yana vanuge, wata bei tovetumaganavo 'a vava'auta velu'ui faifaina, tomogonina i vekaiwa 'waimie.

Elasitasi taunina gabemani yadi mani 'ana to'isave'avina wata iada Kwatasi 'adi 'ailuga yadi vekaiwa i vetunei 'waimie.

24A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie. Vona mogitana yaku nuanua bani'odi.

  • S21 Fol 16:1-2S23 1 Kol 1:14

Yaubada 'ana subia.

25Yaubada ta na subisubiai. 'Ana fata i na kiavetoketokemi Iesu Keliso Valana 'Atumaina 'wainega. Valananina faifaina a lalau'age, basenadi 'ana nuanua givagivana tutuya manamanawena i 'eno'eno. We'e tutuya de'e Yaubada Miamia-vagaina yana veimea 'wainega tolau'age i sisivemagesedi tomotoga 'adi 'aila'a tulina tulina 'waidie. Basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo i vona-vagata Iesu yana mai faifaina, bega 'asiau tolau'agenidi tolu'ivona yadi vonanidi i 'ewadi i kikiavemagetadi bega tomotoga 'aila'a tulina tulina 'adi fata i na vetumagana Yaubada 'waineye i na vematayakeyakeni.

27Yaubada 'aiseotogina nani matatabuna 'adi to'aseta, i lubwaineda ta na subisubiai, Iesu Keliso yana folova 'wainega Yaubada yana 'ai'aiwabu magemagetadi kebu i na 'a'avaga i na 'eno-vagata. Vona mogitana yaku nuanua bani'odi.

  • S25-26 Kolos 1:25-26S27 1 Tim 1:17
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML