Romans 2

Tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye.

1Ekwavo, voke 'wa vonavona 'wa vo, Tomotoganidi mogitana tosakona, vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega.” Siwe 'omi wata tomotoganidi bani'odi 'wa sakosakona, 'wa awavesakoyediga nika 'asa'aiana taunimi 'wa awavesakoyemi, 'awaie kebu 'ami fata 'wa na ve'ewa yami sakonanidi faifaidi Yaubada mataneye. 2Ta 'asetai Yaubada i lubwaineni i na veimea tomotoga vematavuloga i na veluagai sauluvanidi sakoidi faifaidi. 3Ekwavo, 'omi tomotoga 'ifwaidi 'wa awavesakoyedi yadi sakona faifaidi, siwe 'omi wata bani'odi 'wa sakosakona, kebu tamu sai'afo 'wa na dega Yaubada yana vematavuloga 'wainega. 4'Akonadi i 'isanuakalikaliemi, i tokemaiga kebu i da tutula-matayo'o 'waimie yami sakona faifaidi. 'Alo yana nuakalikalinina i venani-'avo'avovo 'waimie? I lubwainemi 'wa da 'asetai Yaubada ma yana nuakalikali i lulukamasemi, nuanuana 'wa na nuavilami yami sakona 'waidiega.

5Siwe 'omi 'wa baila, kebu nuanuami 'wa na nuavilami begaidi taunimi 'ami vematavuloga 'wa 'ivebwaika'a'avai. We'e Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye Yaubada yana veimea tonovina 'wainega ma yana nuasako tosakona matatabudi i na vematavulogidi, bei mogitana 'ami tutula 'wa na veluagadi. 6'Wa na veluagadiga fai 'aiatanina 'waineye tomotoga matatabuda tutula ta na veluagai Yaubada 'wainega, yada sauluva 'adi 'isa'isa bani'odi. 7Tomotoga 'ifwaidi tutuya fuedi i vevesauluva 'atumaina nuanuadi Yaubada i na awave'atumaiedi, nuanuadi 'ai'aiwabu i na veluagai 'wainega, wata nuanuadi taiadi i na mia-vagata. Tomotoganidi Yaubada mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veledi. 8We'e tomotoga 'ifwaidi taunidi 'aisedi faifaidi i nuanua, nani tonovidi i baila we'e sakona nuadi i 'ewai, tomotoganidi Yaubada yana nuasako kasikasisinega i na vematavulogidi. 9Tomia fwayafwaya matatabudi i sakosakonaga veviga wata 'we'wela i na veluagai, mogitana me Diu, siwe wata mali tomotoga taiadi. 10We'e tomia fwayafwaya matatabudi i vevesauluvaga 'atumaina, Yaubada i na awave'atumaiedi, 'ai'aiwabu i na veledi, wata nuanua bikana mia 'atumaina taiadi i na veluagai 'wainega, mogitana me Diu, siwe wata mali tomotoga taiadi. 11Mogitana Yaubada de'e bani'odi i na veimeyeda, kebu i na lau'idi, me Diu wata mali tomotoga matatabuda ta vesala mataneye.

12We'e mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada yana ve'etoboda i maiaga Mosese 'wainega kebu i da 'asetadiga, siwe 'ai'edi i na sakonaga i na wafaotoga. Yaubada kebu i na veimeyedi ve'etobodanidi kilukilumidi 'waidiega fai kebu i da 'eno'enoga 'waidie, siwe fai yadi nuanua 'waidie Yaubada yana ve'etoboda i 'eno'enovi, i na geugeudiga vematavuloga i na veluagai. 'Ai'edi taunidi yadi nuanua 'waidiega yadi sauluva wata Yaubada yana ve'etoboda kilukilumidi taiadi i na vesalaga, ta 'asetai ve'etobodanidi yadi nuanua 'waidie i 'eno'enovi. 'Ai'edi tamu sauluva sakoina i na 'idewaiga, 'adi vebae 'wainega i na 'asetai 'akonadi i sakona, we'e 'ai'edi tamu sauluva 'atumaina i na 'idewaiga, 'adi vebae 'wainega i na 'asetai kebu i da sakonaga, yadi sauluva tonovidi. Fai 'adi fata de'e bani'odi i na vebaedi, 'eba 'isa Yaubada yana ve'etoboda i 'eno'enovi nuadie.

We'e me Diu, Yaubada yana ve'etoboda kilukilumidi i 'eno'enovi 'waidie. 'Ai'edi i na sakonaga Yaubada i na veimeyedi ve'etobodanidi 'waidiega vematavuloga i na veluagai. Egavo Yaubada yana ve'etoboda i na nogaidi siwe kebu i na vematayakeyakediga, kebu i na ve'atumai mataneye, we'e egavo ve'etobodanidi i na 'i'idewadiga Yaubada i na 'ive'atumaidi. 'Ai'edi tamu aitoi ve'etobodanidi matatabuna i na vematayakeyakediga Yaubada i na vo, Tomogonina yana sauluva tonovidi matakuye.”
16Bei Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye Yaubada Iesu Keliso i na voneni tomotoga matatabuda yada sauluva wata yada nuanua givagivadi faifaidi ta na vonayavuga mataneye i na veimea vematavuloga faifaina. Naninidi a lulu'ageyedi Keliso Valana 'Atumaina 'wainega.

  • S6 Mad 16:27S8 2 Tes 1:8S11 1 Fit 1:17S13 Mad 7:21 Iem 1:22
  • S16 1 Kol 4:5

Ve'etoboda Mosese 'wainega i maiaga me Diu kebu i da vematayakeyakediga.

17We'e 'omi me Diu a na vonemi. Taunimi 'ami wagava 'wa awa'ai'aia 'wa vo, 'Ima me Diu, 'a tauyema Yaubada yana ve'etoboda 'waidie, wata 'ima yana tomotoga mogitana 'a veiana taiadi.” 18Yaubada yana nuanua 'akonadi 'wa 'asetai ve'etobodanidi 'waidiega, bega 'ami fata 'wa na venua'ivina-'atumai ava'aibe sakona, 'alo ava'aibe sauluva 'atumaina. 19Wata 'wa vo, Egavo Yaubada i bavuyeniga i miamiani dudubala 'waineye, 'ima 'adi tove. Yadi nuanua dududubalidi 'a kikiavemagetadi.” 20Tutuya fuedi tobavu 'wa awave'ede'ededi wata egavo yadi nuanua bola mweamweadi yavayavava bani'odi 'waidie 'wa veve. Yami nuanua 'wa vo, Fai Yaubada yana ve'etoboda 'waimeye, nani matatabuna 'a 'aseta-'atumaidi wata naninidi 'a vonevoneyediga, vona mogitana.” 21Mali tomotoga 'waidie 'wa veve, we'e kebu 'wa da vo, Taunima 'a na ve 'waimeye.” 'Wa lalau'age 'wa vo, Kebu 'wa na vainagoga,” we'e 'omi 'wa da nuani, 'wa vavainago? 22'Wa vonavona 'wa vo, Kebu 'wa na sakonaga bunu 'ana nuanua 'waidie,” we'e 'omi 'wa da nuani, bani'odi 'wa sakosakona? Kumaea 'waidie tomotoga i 'odu'odu 'wa 'ise'isedi 'wa veve'eduogaogala siwe 'omi 'wa da nuani, kukua 'wa vivinagodi kumaeanidi 'adi vanuga 'eba 'odu'odu 'waidiega? 23Ve'etoboda i maiaga Mosese 'wainega faifaidi taunimi 'wa awa'ai'aimi 'wa vo, 'Ima me Diu Yaubada yana ve'etoboda 'a 'asetadi, nani bwaikina 'waimeye.” Siwe 'wa da nuani, ve'etobodanidi 'wa geugeudi bega yami sauluvanidi 'waidiega mali tomotoga Yaubada i awavesakoyeni? 24Yami sauluvanidi faifaidi basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

'Omi me Diu yami sauluva sakoidi 'waidiega

Mali tomotoga Yaubada i awavesakoyeni.”

  • S24 Isi 36:22

'Anu'anunu 'Atumaina Yaubada yana tomotoga yadi nuanua i 'ive'ivaudi.

25Wata 'omi me Diu a na vonemi. Basenadi 'wa tubugaga bunumi i bobodi, 'ami tugusa 'omi me Diu mogitana Yaubada yana tomotoga. We'e 'ai'edi yana ve'etoboda 'wa na vematayakeyakediga, bunu 'aibobo 'ami wagava 'eba 'inana. 'Ai'edi ve'etobodanidi 'wa na geugeudi, bunu 'aibobo ava'ai 'ana 'atumaina, 'omi bani'odi mali tomotoga Yaubada i bavuyeni. 26We'e 'ai'edi mali tomotoga taunidi kebu Diu bunu 'aibobo kebu i da 'ewaiga, siwe Yaubada yana ve'etoboda i na vevematayakeyakediga, taunidi mogitana yana tomotoga. 27Tomotoganidi mogitana kebu tomotoga Diu, bunu 'aibobo kebu, siwe 'omi me Diu i na awavesakoyemi fai ve'etoboda 'wa geugeudi. Avinodi Yaubada yana ve'etoboda kilukilumidi 'waimie i 'eno'enovi wata bunu 'aibobo 'wa 'ewai siwe 'wa geugeudi, we'e tomotoganidi kebu bunu 'aibobo i da 'ewaiga, siwe Yaubada yana ve'etobodanidi i vevematayakeyakedi.

28Egavo Yaubada yana tomotoga mogitana? 'Omi me Diu 'wa vonaga 'wa vo, Bunu 'aibobo 'a 'ewaiga Yaubada yana veimea bani'odi, 'ima yana tomotoga mogitana. Tamamavo wata inamavo tomotoga Diu, sauluva Diu matatabuna 'a veve'ililibuyedi, mogitana 'ima me Diu.” Bani'odi 'wa voneyediga siwe kebu. 29Egavo yadi nuanua tonovidi Yaubada mataneye taunidi yana tomotoga mogitana. Ve'etoboda kilukilumidi kebu 'ana fata tamu aitoi yana nuanua i na sivilai, we'e mogitana 'Anu'anunu 'Atumaina tomotoganidi yadi nuanua i sisiviladi i 'ive'ivaudi, 'wa da vo 'Anu'anununina 'Atumaina yadi nuanua sakoidi i da bobo-yavuledi. Tomotoganidi mogitana Yaubada yana tomotoga, 'adi subia i veveluagai 'wainega, kebu tomotoga 'waidiega.

  • S29 Kolos 2:11
Copyright information for `YML