Romans 3

Yaubada yana vona'awaufaufa kebu i na geudi.

A vonavonaga bunu 'aibobo faifaina, 'wa da nuani, tomotoga Diu 'aivaita i na veluagai fai taunidi 'aila'a Diu 'alo kebu? Bunu 'aibobo, 'wainega 'aivaita i na veluagai? E'e, 'eba 'aivaita fuedi me Diu 'waidie. Tamu 'eba 'aivaita side bani'odi. Yaubada yana Vona i 'aniveleneni me Diu 'waidie i na 'i'isave'avini.

Avinodi me Diu 'ifwaidi yana Vonanidi i vedumwe'ai'aiedi, we'e Yaubada kebu tamu sai'afo i na bailedi. 'Akonadi 'wa 'asetai tomotoga matatabudi i vevekali we'e Yaubada yana vona matatabuna tonovidi. Bani'odi yana Buki 'waineye i kilumi i vo,

Yaubada, 'u vonaga, tomotoga fuedi i 'iseni yamu vona tonovidi.

'Ai'edi tomotoga i na vevitamu sakona faifaina, fuedi i na 'asetai i vevekali.”

Tomotoga 'ifwaidi i vonavona i vo, 'Ai'edi ta na sakosakonaga, nani 'atumaina, mali tomotoga sakonanidi i na 'isedi 'wainega i na vo, Yaubada kebu bani'odiga, taunina 'atumaiotogina.” Wata i vo, Yama sakonanidi 'waidiega Yaubada yana 'atumaina 'a sisivemageseni, siwe awale vematavuloga 'a veveluagai 'wainega?” Yadi vonanidi mogitana vekali, kebu bani'odiga. Yaubada yana sauluva tonovi'avadi. 'Ai'edi sakona i da 'ise'isedimoga, 'awaie Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye kebu 'ana fata veimea tonovina 'wainega i na veimeyeda. Wata tomotoga 'ifwaidi i vonavona i vo, 'Ai'edi ta na vevekaliga, nani 'atumaina, bega tomotoga vekalinidi i na 'isedi nika 'wainega Yaubada yana Vona tonovidi i na 'aseta-matayo'odi ma yadi subia Yaubada i na awa'ai'aia. Yama vekalinidi 'waidiega Yaubada yana sauluva tonovidi 'a sisivemagesedi, siwe awale vematavuloga 'a na veluagai 'wainega 'wa da vo 'ima tosakona bani'odi.” 'Ai'edi yadi vonanidi vona mogitana 'ako ta da vo, Ma fueda ta na sakotoga nika nani 'atumaidi i na souyedi.” Nuanuananidi mogitana vekali, siwe tomotoga 'ifwaidi i awavesakoyeku igodina yau wata bani'odi a da vevesauluvedi. I lubwainedi tomotoganidi 'adi vematavuloga i na veluagai.

  • S3 2 Tim 2:13S4 Same 51:4

Kebu tamu aitoi tonovina Yaubada mataneye.

Vetuma bani'odi ta na voneyedi? 'Wa da nuani, me Diu 'atumaidi Yaubada mataneye, we'e mali tomotoga sakoidi? Kebu'a'ava. 'Akonadi a vonemi matatabuda ta vesala, me Diu wata mali tomotoga ma fueda ta sakosakona, 'wa da vo sakona i da veveimeyeda. 10 Bani'odi basenadi Yaubada yana Buki 'waineye i kilumi i vo,

Kebu tamu aitoi tonovina Yaubada mataneye, kebu'a'avaotoga.

11 Kebu tamu aitoi sauluva tonovina i da 'asetaiga, 'alo Yaubada faifaina i da nunuavetafewaga.

12 Tomotoga matatabudi Yaubada yana 'eda'eda i baileni.

Tomotoganidi i venani-'avo'avovo.

Kebu tamu aitoi i da vevesauluva 'atumaina, kebu'a'avaotoga.

13 Yadi vona 'adi nogaya bani'odi taumata 'anibaina magaina,

Bonadi vekali 'adi loi,

Yadi vona tuva bani'odi, 'waidiega tomotoga vita wata wafa i veveluagadi.

14 Ma yadi nuasako i manimanini,

15 Yadi nuanua 'anidabadi, nuanuadi tomotoga vita i na veleveledi wata luvewafa.

16 'Awalawa matatabuna 'waidiamo i nunagoga i sakosakona, 'wa da vo mulidiega yadi sakona 'iavena i da 'eno'eno, 'ivesako wata 'we'wela,

17 Mia 'atumaina wata veiana bavubavuotogidi.

18 Kebu tamu sai'afo Yaubada i da kololoyeni bega i da ve'ililibuyeni.”

Tomotoga yada sauluva side bani'odi begaidi Yaubada de'e bani'odi i voneyedi yana Buki 'waineye.

19 Egavo Yaubada yana Vona i 'ewadiga, i lubwainedi yana Vonanidi matatabuna i da vematayakeyakedi. Siwe tomotoga matatabuda, me Diu wata mali tomotoga taiadi yana Vonanidi ta geugeudi bega Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye mataneye ta na ve'wadamo kebu ta na ve'awafatafata. 20 Fai matatabuda yana ve'etoboda ta geugeudi bega kebu 'ana fata Yaubada i na vo, De'e tomogonina yana sauluva tonovidi matakuye.” We'e mogitana Yaubada yana ve'etobodanidi yada sakona i sivemagesedi fai ta geugeudi nika 'wainega ta 'asetai matatabuda ta sakosakona.

  • S9 Lom 3:23S10-12 Same 14:1-3S13 Same 5:9, 140:3
  • S14 Same 10:7S15 Voa 1:16S18 Same 36:1S20 Gal 2:16 Lom 7:7

Yaubada tomotoga i 'ive'atumaida vetumagana 'wainega.

21 Mogitana 'ida nagami tosakona siwe tutuya de'e 'waineye Yaubada tamu 'eda'eda i veda 'wainega taunina i 'ive'atumaida yada sauluva i tonova mataneye. 'Eda'edanina faifaina basenadiotoga Mosese wata Yaubada yana tolu'ivonavo i kilumi, we'e kebu ta da ve'atumai Yaubada mataneye yana ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega. 22 'Ada 'ive'atumainina side bani'odi. Yaubada i 'ive'atumaidaga yada vetumagana 'wainega. Egavo ma yadi vetumagana taunidi i tauyedi Iesu Keliso 'waineye, faifaidi Yaubada i vo, Tomotoganidi yadi sauluva tonovidi matakuye, kebu yadi sakonaga.” Tomotoga matatabuda ta vesala, me Diu wata mali tomotoga ma fueda ta sakona. Yaubada Magemagetana, i lubwaineda 'ida wata yada sauluva magemagetadi, siwe matatabuda yada sakonanidi faifaidi ta 'usa 'waineye. 24 Ta sakona siwe fai ta vetumagana Iesu Keliso 'waineye Yaubada i 'ive'atumaida wata i nuatavunida. Kelisonina 'wainega i 'isanuakalikalieda wata i vesauluva 'atumaina 'waideye i tuveobuda sakona 'wainega, siwe kebu ta na tutuliga. 25 Yaubada Keliso i 'aniveleneni i wafa tomotoga matadie bega yana wafanina 'wainega yada sakona 'adi vita i evadi, Yaubada yana nuasako 'waideye i 'a'ava, wata dayaginega yada sauluva i tonova Yaubada mataneye. 'Ai'edi ta na vetumagana Keliso dayagina i lolo faifaida, nuatavunanina ta na veluagai. Wata Keliso yana wafanina 'wainega, Yaubada i veda yana sauluva tonovidi fai basenadi i tokemaiga tomotoga yadi sakona i 'ise'isedimo, siwe i 'asetai 'awaie Keliso yadi sakonanidi i na tutulidi yana wafa 'wainega. 26 We'e tutuya de'e, fai Keliso i 'aniveleneni bega ta 'asetai Yaubada yana sauluva tonovidi wata tomotoga yadi vetumagana 'waidiega i 'ive'atumaidi. Egavo i vetumagana, Keliso yana wafa 'wainega yadi sakona i tutula'a'avadi, Yaubada i nuatavunidi yadi sauluva i tonova mataneye.

27 Vetuma 'wa da nuani? 'Ada fata taunida ta na awa'ai'aida 'ada 'ive'atumai Yaubada mataneye faifaina? Kebu, kebu 'ada fata ta na awa'ai'aidaga fai 'ada 'ive'atumai mataneye kebu ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega, we'e mogitana vetumagana 'wainega. 28 Bega ta nuani tomotoga yadi sauluva i tonovaga Yaubada mataneye vetumagana 'aisena 'wainega, kebu ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega. 29 Wata 'wa da nuaniga? Me Diu 'aisedi yadi Yaubada wata 'aisedi i na 'ita'ita'iedi? Kebu. Yaubada 'aitamogana, bega taunina me Diu yadi Yaubada wata mali tomotoga kebu taunidi Diu yadi Yaubada. 'Omi me Diu 'wa na ve'atumai Yaubada mataneye yami vetumagana 'wainega, wata bani'odi 'omi kebu me Diu yami vetumagana 'wainega 'wa na ve'atumai. 31 Fai ta ve'atumaiga Yaubada mataneye yada vetumagana 'wainega, we'e yana ve'etoboda bani'odi? Ta na bailedi? Kebu, kebu ta na bailediga, ta na awave'atumaiedi.

  • S22-23 Lom 1:17, 3:9S24 Efe 2:8S25 1 Ion 4:10S28 Gal 2:16
  • S29 Lom 10:12
Copyright information for `YML