Romans 4

Ebelamo yana vetumagana yada 'eba 'isa.

1Ebelamo, me Diu 'adi wauma lamuna a na veifufuyeni. Yana ve'atumai Yaubada mataneye, ava'ai 'wainega? 2'Ai'edi yana vematayakayaka 'wainega Yaubada i da 'ive'atumaia, 'ako yana vematayakayakanina faifaina taunina i da awa'ai'aia. Siwe kebu tamu nani i da 'eno'eno bega 'wainega taunina i na awa'ai'aia Yaubada mataneye. 3'Ana 'ive'atumai faifaina i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

Ebelamo i vetumagana Yaubada 'waineye,

Yana vetumagananina faifaina Yaubada i awave'atumaieni

I vo, Taunina yana sauluva tonovidi matakuye.”

4'Ai'edi tamu aitoi i na vetofolovaga tamu tomogo 'waineye mani i na veleni. Siwe kebu i na vo, De'e 'ana nuakalikali,” we'e mogitana i na vo, 'Ana tutula, folova vitadi i 'idewadiga faifaina.” 5We'e 'ive'atumai folova 'wainega kebu faifaina Yaubada i da nuanuaga, vetumagana nani bwaikina 'waineye. Avinodi 'ida tosakona, siwe 'ai'edi ta na vetumaganamo Yaubada 'waineye ta na ve'atumai mataneye, bega faifaida i na vo, Taunidi yadi sauluva tonovidi matakuye, yadi sakona i 'a'ava.” 6Wata bani'odi basenadiotoga Kini Devida i vona 'ada 'ive'atumai Yaubada mataneye faifaina. I vonaga i vo, Egavo i ve'atumaiga, kebu yadi folova 'alo yadi vematayakayaka 'waidiega, i ve'atumaiga vetumagana'ava 'wainega, 'eba sosoana 'waidie.” 7Wata i vo,

Egavo yadi sauluva sakoidi Yaubada i nuatavunidiga wata yadi sakona i 'u'umidiga,

'Eba sosoana 'waidie.

8Aitoi yana sakona 'Auvea kebu i na nuanuanidiga,

'Eba sosoana 'waineye.”

9Sosoananina Devida i voneyeniga, 'wa da nuani, me Diu kumanidiavo bunudi i bobodiga 'aisedi i veveluagai yadi vetumagana 'wainega? Kebu, wata mali tomotoga bunu 'aibobo kebu i da 'ewaiga 'adi fata i na sosoana yadi vetumagana 'wainega. Nani de'e ta 'asetai fai 'akonadi Yaubada yana Buki 'wainega a lu'ivona 'waimie. I vo,

Ebelamo i vetumagana Yaubada 'waineye,

Yana vetumagananina faifaina Yaubada i awave'atumaieni,

I vo, Taunina yana sauluva tonovidi matakuye.”

10Ma'avia 'ana awave'atumai i veluagai? Nagami Yaubada i awave'atumaieni mulieta bununa i boboi, 'alo bununa i boboina mulieta i awave'atumaieni? Nagami Yaubada i awave'atumaieni, mulieta bununa i boboi. 11Nagami Yaubada i vo, Ebelamo yana vetumagana 'wainega yana sauluva i tonova matakuye,” mulieta wata i voneni bununa i boboi. I boboiga, yana 'eba 'isa nagami Yaubada i awave'atumaieni yana vetumagana faifaina, mulieta tugusanina i 'ewai. Naninidi i souyedi Ebelamo 'waineye bega egavo tugusanina kebu i da 'ewaiga siwe yadi vetumagana 'aisena 'wainega i ve'atumai Yaubada mataneye, taunidi bani'odi Ebelamo 'ana wauma i vetubuna 'waineye. 12Wata bani'odi Ebelamo me Diu tubudi, kumanidiavo Yaubada yana tugusa i 'ewai tomogodi 'waidie. I vetubunaga kebu bunu 'aibobo 'aisena faifainaga, siwe wata fai yana sauluva i salai. Yana sauluvanina bola kebu bunu 'aibobo i da 'ewaiga, ma yana vetumagana Yaubada 'waineye i miamia.

  • S3 Nag 15:6 Gal 3:6S7-8 Same 32:1-2

Yaubada yana vona'awaufaufa 'waideye 'adi mogitana ta na veluagadi vetumagana 'wainega.

13Basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye i vo, 'Omu wata 'amu wauma fwayafwaya matatabuna a na velemi.” De'e bani'odi Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye fai yana vetumagana faifaina Yaubada i vo, Taunina yana sauluva i tonova matakuye,” kebu ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega i da ve'atumaiga. 14Yaubada kebu i da vo, Tomotoganidi yaku ve'etoboda a velediga Mosese 'wainega i na vematayakeyakedi yaku vona'awaufaufa 'adi mogitana i na veluagadi.” 'Ai'edi mogitana, we'e tomotoganidi i vetumaganamo bani'odi? 'Wa da vo i da vetumagana-maimaiga wata Yaubada yana vona'awaufaufa i da venani-'avo'avovo. 15Kebu 'ana fata tomotoga Yaubada yana vona'awaufaufa 'adi mogitana i na veluagadi yana ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega fai ve'etobodanidi i geugeudi bega Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga i sousouyedi 'waidie. 'Ai'edi ve'etoboda kebu, 'ako tomotoga kebu i da geugeudi. Siwe fai ve'etobodanidi i 'eno'enovi nika tomotoga i geugeudi 'adi vematavuloga i na veluagai.

16Fai ve'etoboda 'waidiega Yaubada yana nuasako i sousouyeni, bega yana vona'awaufaufa 'adi mogitana kebu 'ana fata ta na veluagadi ve'etobodanidi 'adi vematayakayaka 'waidiega. We'e mogitana vetumagana'ava 'wainega nika ta na 'asetai mogitana, vona'awaufaufanidi Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'waideye. 'Ai'edi me Diu yadi ve'etoboda ta na vematayakeyakediga 'alo kebu, kebu tamu ava'ai, we'e nani bwaikina ta na vetumagana Yaubada 'waineye Ebelamo bani'odi i vetumagana, nika vona'awaufaufa 'adi mogitana ta na veluagadi. 'Ai'edi Ebelamo ta na salaiga, 'ida tubunavo. 17Ta na vetubuna Ebelamo 'waineye faifaina Yaubada i vona yana Buki 'waineye i vo,

A venua'ivinemu bega 'aila'a tulina tulina i na ve'awatubuna 'waimuye.”

Bega Ebelamo 'ida tovetumagana tubuda Yaubada mataneye. Yaubadanina kumanina Ebelamo i vetumagana 'waineye, taunina towafa 'adi tosivetovoi wata naninidi bola kebu i da souyediga, faifaidi i vovona-vagata 'wa da vo 'akonadi i da souyedi.

18Basenadiotoga Yaubada Ebelamo i voneni i vo,

'Amu wauma i na vefue,

Wala'ai 'ana 'ilukulukuta bani'odi.”

Ebelamo kebu tamu natunavoga wata 'akonadi i ve'auvea siwe kebu i da vo, Bani'odi i na munega 'aku 'aila'a i na vefue?” Ma yana vetumagana i nuaniamo mogitana Yaubada yana vona'awaufaufanina 'ana mogitana i na souyeni, nika mogitana 'aila'a tulina tulina i vetubuna 'waineye.
19Ebelamo i ve'auvea-'afo'afo 'ana malamala 100 lilivaneye i 'asetai taumata 'awaneye i tovotovoi we'e yana vavine Sela i vemo'ai kebu 'adi fata venatuna, siwe yana vetumagana kebu i da mwea. 20Ma yana vetumagana Yaubada yana vona'awaufaufanina faifaina kebu i da venuanaluga, yana vetumagananina i kiavetoketokei Yaubada i subiaimo naninina 'awaie i na souyeniga faifaina. 21I nuani mogitana Yaubada ma yana toketokena, ava'ai i voneyeniga 'ana mogitana i na souyeni. 22Yana vetumagananina 'wainega Yaubada i awave'atumaieni i vo, Taunina yana sauluva matatabuna tonovidi matakuye.” 23Awave'atumai 'ana vonanina i kilumiga kebu Ebelamo 'aisena faifainaga, wata 'ida faifaida, fai ta vetumagana 'waineye Yaubada i awave'atumaieda. Yaubadanina, 'ada Toveimea Iesu i sivetovoia wafayega. 25'Ada Toveimeanina Yaubada i 'aniveleneni tomotoga i luvewafai yada sakona faifaidi we'e Yaubada i sivetovoia bega ta ve'atumai mataneye yada sakona i nuatavunidi.

  • S14 Gal 3:18S15 Lom 5:13S17 Nag 17:5S18 Nag 15:5
  • S19 Nag 17:17S22 Nag 15:6S23-24 Lom 15:4S25 Ais 53:5
Copyright information for `YML