Romans 5

Iesu 'wainega Yaubada i veianeda.

1Tutuya de'e 'waineye Yaubada i 'ive'atumaida yada sakona i 'u'umidi fai ta vetumagana Iesu Keliso 'waineye. 'Ada 'ive'atumainina 'wainega ta veiana Yaubada taiadi wata mia 'atumaina ta veveluagai, 'ada Toveimea Iesu Keliso faifaida i 'idewai. 2Wata fai ta vetumagana 'waineye i mieda Yaubada yana nuakalikali nageneye, 'asiau bei ta miamia i vevesauluva 'atumaina 'waideye. Wata fai ta nuani mogitana 'awaie Yaubada yana 'ai'aiwabu magemagetadi i na veleda ta sososoana bwaikina. 3'Ai'aiwabu ta na veluagadiga kebu 'aisedi faifaidi ta da sososoanaga, siwe wata vita ta veveluagadiga faifaidi ta sososoana fai ta 'asetai vitanidi 'waidiega yada tokemaiga i vevebwaika. 4Yada tokemaiga i na nagoga ta na vetoketoke wata ta na kumakumaga, nika 'wainega ta na vetumagana fa'alina wata ta na nuani mogitana 'ai'aiwabu i na veleda. 5Ta 'asetai mogitana ta na veluagai bega kebu ta na bunumayaga, fai 'Anu'anunu 'Atumaina i veleda bega ta vevebaeda Yaubada yana nuakalikali bwaikina 'waideye.

6Mogitana Yaubada i nuakalikalieda fai bola 'ida kebu ta da vetoketokega wata kebu 'ada fata taunida ta na 'ive'atumaidaga, bei Yaubada yana nuanua 'ana tutuya mogitana 'waineye, Keliso i wafa 'ida Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai faifaida. 7Tamu tomogo 'atumaina 'ana 'ita'ita'i faifaina, kebu 'ana fata tamu aitoi taunina i na tauya-matayo'oyeni wafa 'waineye. We'e voke tamu tonuakalikali 'ana 'ita'ita'i faifaina 'ana fata tamu aitoi taunina i na tauyeni wafa 'waineye. 8We'e Yaubada yana nuakalikali bwaikaotogina i veda fai bola ta sakosakona Keliso i wafa 'ada 'ita'ita'i faifaina.

9Fai Keliso dayagina i ilolo faifaida bega ta ve'atumai Yaubada mataneye, vona mogitanaotoga i na 'ita'ita'ieda Yaubada yana nuasako 'wainega nika kebu yada sakona 'adi tutula ta na veluagadiga. 10Nagami 'ida Yaubada 'ana gaviavo, Natuna yana wafa 'wainega i veianeda. 'Akonadi taiadi ta veianaga, vona mogitanaotoga i na 'ita'ita'ieda fai Keliso ma yawaina i miamia abame. 11Mogitana i na 'ita'ita'ieda siwe wata ta sososoana Yaubada 'waineye fai 'ada Toveimea Iesu Keliso 'wainega Yaubada taiadi ta veiana.

  • S1 Lom 3:24S3 Iem 1:2-3S8 Ion 3:16 1 Ion 4:10S9 Efe 1:7
  • S10 Kolos 1:22

Adama 'wainega wafa i souyeni,

we'e Keliso 'wainega mia-vagata i souyeni.

12Tomogo 'aitamogana yana sakona 'wainega, tomia fwayafwaya matatabuda ta sakona, bei sakona i velamu. Adama yana sakonanina 'ana tutula i wafa bega wata wafa i souyeni tomia fwayafwaya matatabuda 'waideye fai fueda ta sakona. 13Basenadiotoga Yaubada yana ve'etoboda kebu i da maiga Mosese 'wainega, tomotoga i sakosakona siwe fai ve'etoboda kebu, bega Yaubada yadi sakonanidi i veve'ise'isedi. 14Adama 'wainega i mai Mosese 'waineye wafa i vetoketoke tomotoga 'waidie. Tomotoga matatabudi i wafa, we'e egavo Yaubada yana veimea kebu i da geuyaga bani'odi Adama i sakona, siwe wata i wafa.

Adama wata yana sakonanina, a na veifufuyedi bega 'waidiega Iesu yana sauluva 'atumaidi 'wa na 'asetadi.
15Tomotoganidi 'adi 'ailuga yadi sauluva kebu i da vesalaga fai Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'waideye kebu bani'odi Adama yana sakona. Tomogonina yana sakona 'wainega tomotoga fuedi wafa i veluagai, we'e mogitana tamu tomogo yana nuakalikali 'wainega Yaubada ma yana nuakalikali i 'anivelena-maimaiga 'waideye. Mogitana, Iesu Keliso 'wainega, Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'atumaiotogina tomotoga fueda ta veluagai. 16Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'waideye yana nuakalikali 'wainega, kebu i da vesalaga naninidi i souyedi tomogonina 'aitamogana yana sakona 'wainega. Sakonanina 'aitamogana 'wainega Yaubada i veimea sakona matatabuna 'adi tutula wafa. We'e tomotoga matatabudi i sakosakona mulieta Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'ada nuakalikali i 'ive'atumaida bega i vo, Yami sakona i 'a'ava, yami sauluva tonovidi matakuye.” 17Tomogonina 'aitamogana yana sakona 'wainega wafa i vetoketoke, we'e vona mogitana naninina i souyeniga tamu tomogo 'ana wagava Iesu Keliso 'wainega 'atumaiotogina. Egavo Yaubada yana nuakalikali bwaikina i na 'ewai wata i na vonedi i na vo, 'Omi a 'ive'atumaimi siwe kebu 'wa na tutuliga,” taunidi yadi mia matatabuna 'waidie i na vetoketoke Keliso 'wainega.

18Yaku vona 'ana nuanua side bani'odi. Sakona 'aitamogana 'wainega matatabuda ta sakosakona bega Yaubada i vo, Yadi sakona 'adi tutula vematavuloga a na veledi,” wata bani'odi Keliso nani 'aitamogana 'atumaina i 'idewai i wafa faifaida bega tomotoga fueda i 'etoyavuda sakona 'waidiega wata mia 'atumaina wata miamia-vagaina taiadi i veleda. 19Wata fai tomogo 'aitamogana Yaubada yana veimea i vedumwe'ai'aieni matatabuda ta sakosakona, we'e tomogo 'aitamogana Keliso, Yaubada yana nuanua i vematayakeyakeni nika 'wainega Yaubada tomotoga fuedi i na 'ive'atumaidi.

20Yaubada yana ve'etoboda i maia Mosese 'wainega bega tomotoga yadi sakona i sivemagesedi nika sakona i vebwaika. Mogitana i vebwaika, siwe Yaubada yana nuakalikali i vebwaika-'afo'afo. 21Nagami sakona i vetoketoke 'ana tutula tomotoga matatabudi i wafawafa, siwe fai Yaubada yana nuakalikali i vebwaika-'afo'afo i 'ive'atumaida, begaidi mia 'atumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai. Nani de'e Yaubada i 'idewai 'ada Toveimea Iesu Keliso yana wafa 'wainega.

  • S12 Nag 3:6 Lom 6:23S14 1 Kol 15:21-22S18 1 Kol 15:22
  • S21 Lom 6:23
Copyright information for `YML