Romans 6

Keliso 'ana miave'itubama 'wainega mia 'ivauna ta veluagai.

1Yaubada yana nuakalikali nani bwaikaotogina, bega 'wa da nuani? Tutuya fuedi ta na sakosakonaga, i lubwaineni 'ana fata Yaubada yana nuakalikali i na vevebwaika? 2A nuani kebu'a'avaotoga. 'Ai'edi tamu aitoi i na wafaga, yana mia fwayefwayeye i 'a'ava, wata bani'odi 'ida ta wafa yada sauluva sakoidi ta 'iawedi. Fai ta wafaga sakona yana toketokena 'waideye i 'a'ava, bega 'ai'edi ta na sakosakonaga kebu i da lubwaineda. 3Ava'ai a na voneyeniga 'akonadi 'wa 'asetai. Tutuyanina ta bafitaiso Iesu Keliso 'ana wagavayega, 'akonadi taiadi ta miave'itubama. Fai ta miave'itubama taiadi, yana wafa 'waineye 'wa da vo taiadi ta da wafa. 4Keliso i wafaga i tavuni, wata bani'odi ta bafitaiso i lekoada ufayega 'wa da vo Iesu taiadi ta da wafa i da tavunida. Fai bani'odi ta wafayediga, bega Yaubada Tamada Keliso i sivetovoia wafayega yana toketokena 'wainega, wata 'ida i sivetovoida bega mia 'ivauna wata 'atumaina ta veluagai.

5Ta wafaga wata i sivetovoida mia 'ivauna ta veluagaiga 'adi 'aseta side bani'odi. Kebu 'aisedaga, Keliso taiadi ta wafa wata bani'odi Yaubada i sivetovoiaga wata fai 'akonadi taiadi ta miave'itubama 'ida mogitana i na sivetovoida. 6'Akonadi ta 'asetai tutuyanina Keliso i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye, yada nuanua sakoidi nagami, taiadi i tutufwasedi i wafa. Nagami tauniotogida nuanuada bega ta sakosakona, we'e Keliso 'ana 'ai lagalagana 'waineye nuanuananidi i ve'a'avaotogidi. Basenadi sakona i vetoketoke 'waideye, sakonanina yana nuanua ta 'i'idewadi, siwe fai bani'odi ta wafayediga Keliso taiadi, kebu 'ana fata sakona wata i na veveimeyeda. 7'Ai'edi aitoi Keliso taiadi i na wafaga, sakona kebu 'ana fata i na veveimeyeni.

8Fai Keliso taiadi ta wafaga, ta vetumagana wata Keliso taiadi ta na miamia. 9Mogitana taiadi ta na miamia fai ta 'asetai Yaubada Keliso i sivetovoia kebu 'ana fata i na wafa-vaitugana, kebu wata wafa i na vetoketoke 'waineye. 10Wafanina 'wainega i wafaga, yada sakona i wafedi, tutuya 'aitamogana i wafa sakona matatabuna faifaidi, we'e 'asiau Yaubada taiadi i miave'itubama i miamia. 11Wata bani'odi taunimi 'wa na nuanimi, 'wa na vo, 'Ima 'a wafa Keliso taiadi, sakona kebu 'ana fata i na vetoketoke 'waimeye wata fai Iesu Keliso taiadi 'a miave'itubama, ma yawaima taunima 'a tauyema Yaubada 'waineye.”

  • S4 Kolos 2:12S6 Gal 2:19-20S9 Ve 1:18S10 1 Fit 3:18
  • S11 1 Fit 2:24

Ta na tauyeda Yaubada yana nuakalikali i na veimeyeda.

12'Omi 'wa miave'itubama Keliso taiadi, siwe 'ai'edi sakona i na vetoketoke tomogomie bega yana nuanua 'wa na vematayakeyakedi, 'wa na sakosakonaga kebu i da lubwainemiga. 13Wata kebu tamu du'umi 'wa na tauyeni sakona 'waineye 'wa na foloveni. We'e mogitana taunimi 'wa na tauyemi Yaubada 'waineye fai wafayega i vevilami bega mia 'ivauna wata 'atumaina 'wa veluagai. Taunimi 'wa na 'anivelenemi 'waineye yana nuanua tonovidi 'wa na 'i'idewadi. 14Tomotoga 'ifwaidi igodi nuanuadi i na ve'atumai Yaubada mataneye yana ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega, we'e 'omi 'akonadi 'wa ve'atumai yami vetumagana 'wainega. Ve'etobodanidi kebu i da veveimeyemiga 'ami 'ive'atumai faifaina we'e mogitana Yaubada yana nuakalikali faifaimi i veveimeyemi, begaidi sakona kebu 'ana fata i na vetoketoke 'waimie.

  • S13 Lom 12:1

Ta na vetofolova sauluva tonovidi 'waidie.

15'Ada 'ita'ita'i kebu ta da veluagaiga ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega, we'e mogitana Yaubada yana nuakalikali 'wainega ta veluagai. Fai Yaubada kebu i na vematavulogida bega 'wa da nuani, ta na sakosakonaga i lubwaineni 'alo kebu? A nuani kebu tamu sai'afo i da lubwaineni. 16'Wa na nuani, 'ai'edi 'wa na nago tamu tomogo bwaikina 'waineye 'wa na vo, 'Auvea, nuanuaku a na vetofolova-maimaiga, tauniku a tauyeku 'waimuye yamu veimea matatabuna a na vematayakeyakedi,” 'omi 'akonadi tomogonina yana tofolova-maimaiga. Wata bani'odi 'ai'edi taunimi 'wa na tauyemi sakona 'waineye siwe 'asa'aiana 'akonadi 'wa vetofolova sakona 'waineye i na nagoga wafa i na souyeni. We'e 'ai'edi taunimi 'wa na tauyemi Yaubada 'waineye yana nuanua 'wa na vevematayakeyakediga, siwe 'asa'aiana 'akonadi 'wa vetofolova Yaubada 'waineye i na nagoga i na 'ive'atumaimi. 17Siwe ta na vekaiwa Yaubada 'waineye, fai basenadi 'wa vetofolova sakona 'waineye, we'e tutuya de'e taunimi 'wa tauyemi mogitana Keliso yana tomotoga yadi vona nuanuami, yadi venidi vona tonovidi 'wa vevematayakeyakedi. 18'Omi 'akonadi Yaubada i yavumi sakona 'wainega, sakonanina nagami 'ami toveimea we'e 'asiau 'wa vetofolova sauluva tonovidi 'waidie, taunina 'ami toveimea 'ivauna.

19Vonanidi a voneyediga vitadi 'waimie we'e tofolova wata 'adi toveimea 'waidiega a awatalatutula nika 'wa na 'aseta-matayo'oi. Nagami taunimi 'wa tauyemi mogitana bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie bega yami sakona i vevebwaika-'afo'afo, we'e tutuya de'e i lubwainemi taunimi 'wa na tauyemi sauluva tonovidi 'wa na 'i'idewadi i na nagoga nika yami sauluva magemagetadi, 'wa da vo 'wa na vetofolova sauluvanidi 'waidie. 20Nagami 'wa vetofolovaga sakona 'waineye, sauluva tonovidi kebu faifaidi 'wa da nuanuaga. 21Tutuyanina 'waineye ava'ai naniga 'atumaina 'wa veluagai sauluvanidi sakoidi 'waidiega? Sauluvanidi 'adi tutula wafa, we'e 'asiau faifaidi bunumi i mayaga. 22Tutuya de'e 'akonadi Yaubada i yavumi sakona 'waidiega kebu wata i na vetoketoke 'waimie, ma'itufa 'wa vetofolova Yaubada 'waineye. 'Wa vetofolovaga Yaubada 'waineye, yami sauluva i na magemagetadi i na nagoga mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'wa na veluagai. 23Sakona 'ana tutula wafa, we'e Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'waideye mia 'atumaina wata miamia-vagaina fai ta miave'itubama 'ada Toveimea Iesu Keliso taiadi.

  • S15 Lom 6:1S16 Ion 8:34S18 Ion 8:36S21 Lom 7:5
  • S23 Lom 5:12,15
Copyright information for `YML