Romans 7

Yada mia 'ivauna faifaina Faulo i awatalatutula nagi 'wainega.

1Ekwavo, 'omi ma fueda Iesu yana 'aila'a, veimea matatabuna 'akonadi 'wa 'asetadi bega a na vonemi. 'Ai'edi tamu tomogo ma yawaina i na miamiaga, i lubwaineni veimea matatabuna i na vematayakeyakedi, 'ai'edi i na wafaga, 'akonadi veimeanidi i 'iawedi. 2Nagi 'ana sauluva 'wainega a na awatalatutula, side bani'odi. 'Ai'edi tamu vavine ma yadi lamoga i na miamia, yadi lamoga bola ma yawaina vavinenidi nagi 'ana veimea i na veveimeyedi. We'e yadi lamoga i na wafaga vavinenidi yavuyavudi nagi 'ana veimea 'wainega. 3Begaidi 'ai'edi yadi lamoga bola ma yawaina i na baileni i na nago mali tomogo 'waineye, taunidi i sakona 'ana wagava saidamana. We'e 'ai'edi yadi lamoga i na wafa, 'akonadi yavuyavudi veimeanina 'wainega bega 'ai'edi i na nagi-vaitugana kebu i da sakonaga.

4Ekwavo, wata bani'odi, tutuyanina Keliso i wafa 'wa da vo 'omi taiadi 'wa da wafa bega 'omi yavuyavumi ve'etoboda 'waidiega. Fai 'akonadi yavuyavumi 'omi tamu tomogo yana tomotoga, taunina Iesu Keliso, kumanina Yaubada i sivetovoia wafayega bega 'omi nani 'atumaidi 'waidie 'wa na folofolova Yaubada faifaina. 5Yada nuanua sakoidi nagami, basenadi i veimeyeda, sauluvanidi sakoidi Yaubada i talabodediga nika yada nuanua 'waidie i vebwaika. I vebwaikaga bega tomogoda 'waidie ta vebaeda naninidi i talabodediga nuanuada ta na 'idewadi. Sauluvanidi faifaidi Yaubada i veimea 'adi tutula wafa. 6Basenadi Yaubada yana ve'etoboda igodi ta da vematayakeyakedi siwe kebu 'ada fata, 'wa da vo ve'etobodanidi i da yogonida. Fai Keliso taiadi ta wafaga 'ida yavuyavuda ve'etobodanidi 'waidiega, bega nuanua nagami wata ve'etoboda kilukilumidi taiadi ta bailedi. We'e tutuya de'e 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'aivaita 'wainega nuanua 'ivauna ta 'i'idewai bega ta folofolova Yaubada faifaina.

  • S4 Gal 2:19S5 Lom 6:21S6 Lom 8:2

Yaubada yana ve'etoboda nani 'atumaidi, siwe 'waidiega sakona i vetoketoke.

7'Akonadi a vona a vo, Ve'etoboda i maia Mosese 'wainega i 'eno'enovi begaidi sakona i vevetoketoke.” We'e 'wa da nuaniga, ve'etobodanidi nani sakoidi? Kebu'a'avaotoga. We'e mogitana, ve'etobodanidi i veku nika a 'asetai ava'ai sauluvaga sakoidi. 'Ai'edi Yaubada yana ve'etoboda kebu i da vo, Emiavo yadi kukua faifaidi kebu 'wa na nuagiva,” wata 'ako kebu a da 'asetai nuagiva nani sakoina. 8We'e ve'etobodanina 'wainega sakona yana 'eda i veluagai bega nuagiva tulina tulina 'adi nuanua i vebwaika 'waikuye. 'Ai'edi ve'etoboda kebu i da 'eno'enoviga, sakona kebu 'ana fata i na vetoketoke. 9Basenadi Yaubada yana ve'etoboda kebu a da 'asetadiga yaku mia 'atumaina, siwe tutuyanina ve'etobodanina nuagiva faifaina a nogai nuanua sakoidi i vetoketoke 'waikuye nika a sakona, sakonanina 'ana tutula wafa. 10Yaubada nuanuana yada mia i na ve'atumai bega ve'etoboda i veleda, we'e yau tauniku a geuya, yaku sakonanina faifaina 'ana tutula wafa. 11A geuyaga fai ve'etobodanina 'wainega sakona yana 'eda i veluagai nika i vekalieku, yaku sakona 'ana tutula wafa, 'wa da vo sakona i da luvewafaku Yaubada yana ve'etoboda 'wainega. 12Yaubada yana ve'etoboda tauniotogina 'wainega i maia begaidi veimeanidi magemagetadi, tonovidi wata 'atumaidi. 13'Wa da nuani, naninidi 'atumaidi 'waidiega a wafa? Kebu'a'avaotoga. We'e mogitana sakona 'wainega a wafa. Ve'etoboda 'atumaidi 'waidiega sakona i luvewafaku bega yaku nuanua sakoidi i na sivemagesedi. Fai Yaubada yana Veimea ta 'asetadi, yada nuanua sakoidi faifaidi ta na vo, Mogitana yaku sakona nani sakoiotogina.”

  • S7 Sou 20:17S12 1 Tim 1:8

Nuanua 'atumaidi wata nuanua sakoidi tomotoga i veveyo'eyo'eyeda.

14Ta 'asetai Yaubada yana ve'etoboda i veleda, 'anu'anunuda 'adi 'ive'atumai faifaina, we'e yau tomotogaotoga tomogoku 'ana nuanua i vebwaika 'waikuye, nika sakona i veveimeyeku. 15Sauluvanidi a 'i'idewadiga nuaku i vogavogani, fai sauluvanidi 'atumaidi nuanuaku, siwe kebu a da 'idewadiga, we'e sauluvanidi sakoidi 'eba ve'eduogaogala igodi a baibailaga a 'i'idewadi. 16Sauluvanidi kebu nuanuaku a na 'idewadiga, siwe a 'idewadi nika vita a vebaeku yaku sakonanina faifaina 'wainega a 'asetai ve'etoboda nani tonovidi a awave'atumaiedi. 17Fai yau kebu nuanuaku sakona, siwe a na 'idewaiga, ta 'asetai yau kebu kumaniku a da sakonaga, we'e mogitana sakonanina 'waikuye i 'eno'enoga i vetoketoke. 18A 'asetai kebu tamu nani 'atumaina i da 'eno'eno 'waikuye, tomogoku nageneye, nuanuana sakona-vebogi. Nuanuaku a da vevesauluva 'atumaina, siwe kebu 'aku fata. 19Sauluvanidi 'atumaidi nuanuaku siwe kebu a da 'idewadiga ma'itufa sauluvanidi sakoidi kebu nuanuaku a 'i'idewadi. 20Naninidi kebu nuanuaku a 'i'idewadiga ta 'asetai yau kebu kumaniku a da sakonaga, we'e mogitana sakonanina 'waikuye i 'eno'enoviga i vetoketoke.

21Yaku 'aseta sauluva 'atumaidi wata sakoidi faifaidi side bani'odi. Tutuyanina nuanuaku sauluva 'atumaidi a na 'idewadi siwe a venua'ivina-sako bega kebu 'aku fata nani 'atumaidi a na 'idewadi. 22Yaku nuanua 'waineye Yaubada yana veimea 'waikuye 'eba sosoana mogitana. 23We'e tomogoku 'waineye 'ana vebae tamu nuanua i yo'eyo'eku nuanuana a na sakona we'e tamu nuanua 'waikuye nuanuana Yaubada yana veimea a na vematayakeyakedi. I veveyo'eyo'eyeku nika sakona tomogokuye i vetoketoke 'wa da vo i da yogoyogoniku. 24Vona mogitana yaku mia i sako-'afo'afo, a nuavita bwaikina, sakona tomogokuye i vetoketoke wafa a vaduduni. Aitoi 'ana fata i na 'ita'ita'ieku? 25'Ada Toveimea Iesu Keliso, taunina 'aku to'ita'ita'i, faifaina a vekaiwa Yaubada 'waineye.

Vonanidi a voneyediga 'adi nuanua side bani'odi. Tauniku yaku nuanua a tauyeni Yaubada 'waineye, yana veimea a na vematayakeyakedi, we'e sakona tomogokuye i vetoketoke.

  • S23 Gal 5:17 Iem 4:1S25 1 Kol 15:57
Copyright information for `YML