Romans 8

'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega yada mia i na ve'atumai.

Iesu Keliso yana wafa 'wainega yada sakona 'adi tutula i evadi, begaidi tutuya de'e 'waineye egavo i miave'itubama Kelisonina taiadi, kebu vematavuloga i na veluagai. Basenadi sakona i vetoketoke 'waideye, sakonanina 'adi tutula wafa, 'wa da vo sakona wata wafa i da yogonida we'e tutuya de'e Iesu Keliso i yavuda mia 'ivauna wata 'atumaina ta veluagai 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega. Basenadi tomogoda yadi nuanua ta 'i'idewadi bega kebu 'ada fata Yaubada yana ve'etoboda ta na vematayakeyakedi, 'ako ta da vematayakeyakediga ta da ve'atumai Yaubada mataneye. We'e tutuya de'e Yaubada i 'ive'atumaida, yada sauluva tonovidi mataneye, fai taunina Natuna i vetunei i vetomotogaotoga 'ida tosakona bani'odi, siwe kebu i da sakonaga, yana wafa 'wainega yada sakona i 'u'umidi. Yaubada yana ve'etoboda matatabuna tonovidi, i lubwaineda ta da vematayakeyakedi, siwe fai kebu, 'ana tutula wafa. We'e Natuna tomogonega tutulanina i evai i wafa faifaida nika Yaubada mataneye yada sauluva matatabuna i tonova, 'wa da vo ve'etoboda matatabuna ta da vevematayakeyakedi. 'Ida tomotoganida 'Anu'anunu 'Atumaina yana nuanua ta 'i'idewadi, ma'itufa tomogoda yadi nuanua sakoidi ta bailedi.

Egavo yadi nuanua i tauyedi tomogodi yadi nuanua sakoidi 'waidie, nuanuananidi tomogodi 'waidie i veveimeyedi. We'e egavo yadi nuanua i tauyedi 'Anu'anunu 'Atumaina yana nuanua 'waineye, nuanuananidi 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega i veveimeyedi. 'Ai'edi 'Anu'anunu 'Atumaina yami nuanua i veveimeyediga, mia 'ivauna wata 'atumaina 'wa veveluagai wata Yaubada taiadi 'wa veiana. We'e 'ai'edi tomogomi yami nuanua i veveimeyediga 'wa na wafaotoga. 'Wa na wafaotoga fai 'ai'edi aitoi taunina i tauyeni tomogona yana nuanua sakoidi 'waidie i vegavia Yaubada 'waineye. Tomogonina Yaubada 'ana gavia fai kebu nuanuana Yaubada yana ve'etoboda i na vematayakeyakedi wata mogitana kebu 'ana fata i na vematayakeyakedi. Egavo tomogodi yadi nuanua sakoidi i veveimeyediga, kebu 'ana fata Yaubada i na sosoana faifaidi.

We'e 'omi, 'ai'edi 'Anu'anunu 'Atumaina i agemi 'waimie i miamiaga, tomogomi yadi nuanua kebu i da veveimeyemi, we'e mogitana Yaubada 'Anu'anununa i veveimeyemi. We'e 'ai'edi aitoi Keliso 'Anu'anununa kebu i da ageiga, taunina kebu Keliso yana tomotoga. 10 Tomogomi i na wafa sakona 'wainega, we'e 'ai'edi Keliso i agemi 'waimie i miamiaga, 'anu'anunumi i na mia-vagata fai Yaubada i 'ive'atumaimi. 11 Mogitana tomogomi i na wafa, we'e 'ai'edi Yaubada 'Anu'anununa i agemi 'waimie i miamiaga, Yaubadanina tomogomi i na sivetovoidi wafayega. Ta 'asetai i na sivetovoimi fai Keliso i sivetovoia wafayega wata fai 'Anu'anununa 'waimie i miamia.

  • S3-4 Gal 5:16S6 Gal 6:8S9 1 Kol 3:16

'Ida 'Anu'anunu 'Atumaina i agedaga Yaubada natunavo.

12 Ekwavo, fai 'Anu'anunu 'Atumaina 'waimie i miamia, i lubwainemi yana nuanua 'wa na 'i'idewadi, we'e kebu i da lubwainemi tomogomi yadi nuanua 'wa na vematayakeyakedi. 13 'Ai'edi tomogomi yadi nuanua sakoidi 'wa na 'i'idewadiga 'awaie 'wa na wafaotoga, we'e 'ai'edi 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega yami sauluva sakoidi 'wa na bailedi 'wa da vo 'wa da luvewafadi, nika yami mia i na ve'atumai mia-vagata 'wa na veluagai. 14 Egavo Yaubada 'Anu'anununa yana nuanua i vonevonedi i 'i'idewadiga taunidi Yaubada natunavo. 15 Nagami Yaubada 'wa kololoyeni vematavuloga faifaina 'wa da vo yami kololo i da veimeyemi, we'e tutuya de'e Yaubada 'Anu'anununa i tauyeni i agemi kebu wata kololo i na veimeyemiga. We'e mogitana i agemi bega 'omi Yaubada natunavo wata 'Anu'anununina yana 'aivaita 'wainega ta vebaeda bega 'aitamogana 'aitamogana ta vevegole ta vo, Ie Tamaku.” 16 Ta vebaeda 'ida Yaubada natunavo wata Yaubada 'Anu'anununa i ve'awamogitana 'anu'anunuda 'waidie. 17 Fai 'ida Yaubada natunavo 'ai'aiwabunidi i 'idewadi i 'eno'enoviga natunavo faifaidi, 'awaie i na veleda, wata 'ai'aiwabunidi i 'idewadi Keliso faifaina, wata ma fueda faifaida taiadi i na veleda. Mogitana i na veleda siwe nagami i lubwaineda vitanidi Keliso i veluagadiga wata bani'odi ta na veluagadi faifaina, mulieta Keliso taiadi 'ai'aiwabunidi magemagetadi ta na 'ewadi.

  • S13 Gal 6:8S15 2 Tim 1:7 Gal 4:6S16 1 Ion 4:13
  • S17 Gal 4:7 Ve 21:7

'Awaie Yaubada natunavo 'ai'aiwabu i na veluagai.

18 Vitanidi tutuya de'e ta veveluagadiga Keliso faifaina sai'afo bwaikidi we'e 'ai'aiwabu magemagetadi 'awaie ta na veluagadi Yaubada 'wainega nani bwaikaotogina. Vitanidi faifaidi kebu ta na nuanua. 19 Yaubada 'ana 'idewadewa matatabudi i lulukamata nuanuadi bwaikina nagami Yaubada natunavo i na sivetovoidi. 20 I lulukamata fai basenadi bei Adama i sakona Yaubada 'ana 'idewadewa i 'alatabutabudi i venani-'avo'avovo. 'Ana 'idewadewanidi kebu taunidi i da venani-'avo'avovo siwe fai Yaubada nuanuana. Yaubada yana veimeanina 'wainega nani matatabudi i sakosako wata i wafawafa, siwe tutuyanina i 'alatabutabudiga bei i nuani 'awaie i na 'ive'atumaidi. 'Ida Yaubada natunavo fwayafwaya 'ana vita i yogonida siwe 'awaie i na yavuda yana 'ai'aiwabu magemagetadi i na veleda, wata bani'odi, 'ana 'idewadewa matatabudi i na yavudi i na ve'atumaiotoga.

22 Yaubada i 'alatabutabudiga i maiga 'asiau tomotoga, 'aisaya, mosomoso wata nani 'ifwaidi i veveviga wata i wafawafa 'wa da vo i da taidaida bani'odi tamu vavine kwamana i tubutubuga i tataidaida. 23 Kebu 'ana 'idewadewa 'aisedi i da tataidaida, wata 'ida yana tomotoga ta tataidaida. Mogitana Yaubada 'Anu'anununa i tauyeni i ageda, 'Anu'anununina yana 'anivelena 'waideye nagami, siwe ta lulukamata ta tataidaida ta vo, Aioe, Yaubada i da vagavaida i da naweda yana 'Aila'a 'waineye bega 'ida natunavo mogitana, tomogoda 'ivaudi ta da veluagadi.” 24 Basenadi ta vetumagana ta nuani mogitana 'awaie ta na luku Yaubada yana 'Aila'a nageneye, bega vetumagananina 'wainega 'ita'ita'i ta veluagai. 'Ai'edi naninina faifaina ta lulukamataga ta da 'ise'iseniga 'ako kebu ma yada vetumagana ta da lulukamaseni. 'Ai'edi tamu tomogo tamu nani nuanuana siwe 'akonadi i veluagai, kebu 'ana fata i na lulukamaseni. 25 We'e 'ai'edi ta na vetumagana tamu nani bola kebu i da souyeniga faifaina, ma yada tokemaiga ta lulukamaseni.

26 Wata, 'ida yada nuanua mweadi, siwe 'Anu'anunu 'Atumaina i 'i'ivaiseda. Kebu ta da 'asetai ava'ai faifaina ta na vevelu'ui wata bani'odi ta na vevelu'uiedi siwe 'Anu'anununina faifaida i vevelu'ui Yaubada 'waineye. Voke kebu 'ada fata yada veviga wata vita 'waidie, bonada i na souyedi, siwe ve'awagusi 'waidiega 'Anu'anunu 'Atumaina i vevelu'ui faifaida. 27 Yaubada velu'uinidi i noganogaidi fai 'ida yana tomotoga yada nuanua i 'asetadi wata 'Anu'anunu 'Atumaina yana nuanua i 'asetadi. We'e ava'ai Yaubada nuanuana i na 'idewaiga 'Anu'anununa 'akonadi i 'asetadi begaidi 'ana fata i na velu'ui Yaubada 'waineye yana tomotoga faifaida.

28 Wata 'ida Yaubada ta nuakalikalieniga ta 'asetai nani matatabuna i na souyedi 'waideye i na siviladi yada 'atumaina faifaina, 'ida tomotoganida i venua'ivineda ava'ai i nuaniga faifaina. 29 Fai basenadiotoga egavo nagami Yaubada i 'asetadi wata i venua'ivinedi bega 'awaie i na vetuli Natuna bani'odi, we'e Natunanina tatadi bwaikaotogina, taiadi i na miamia. 30 Tomotoganidi Yaubada i venua'ivinediga wata i goledi i nagoi 'waineye, i golediga i 'ive'atumaidi mataneye kebu yadi sakonaga, i 'ive'atumaidiga i vetuli bega Yaubada taiadi magemagetadi.

  • S18 2 Kol 4:17S20 Nag 3:17-19S21 Ve 21:1S23 2 Kol 5:2-4
  • S27 Same 139:1S28 Efe 1:11S29 1 Ion 3:2S30 2 Tes 2:13-14

Yaubada yana nuakalikali 'waideye ta veluagai Iesu Keliso 'wainega.

31 Yaubada yana nuanuananidi 'atumaiotogidi 'ida yana tomotoga 'waideye a veifufuyedi, nuanuaku ta na nuanidi. Fai Yaubada nuanuana 'ida, kebu tamu aitoi 'ana fata i na vetoketoke 'waideye. 32 Kebu nuana i da loloiga, Natuna i 'aniveleneni i wafa matatabuda faifaida. Natuna 'akonadi i veleda, siwe wata nuakalikali tulina tulina i na veleveledamo. 33 'Ida Yaubada yana tomotoga vevenua'ivinida, kebu tamu aitoi 'ana fata i na vevitada sakona faifaina fai Yaubada tauniotogina i 'ive'atumaida yada sakona i nuatavunidi. 34 Wata kebu tamu aitoi 'ana fata i na veimea vematavuloga ta na veluagai sakona faifaidi, fai Iesu Keliso yana wafa 'wainega 'ada vematavuloga i evai. Wafanina 'wainega Yaubada i sivetovoia, 'asiau ma yana veimea Yaubada 'ana 'atagiega i miabui i miamia i vevelu'ui faifaida.

35  Wata kebu tamu ava'ai 'ana fata i na ve'idi'idieda Keliso yana nuakalikali bwaikina 'wainega. 'Ai'edi vita tulina tulina i na souyedi 'waideye bani'odi veviga, mali tomotoga i na vesauluva sakoina 'waideye Keliso faifaina, 'ai'edi ta na lase, 'alo ta na ve'ale'usa tomogoda 'adi baniuma faifaidi, 'alo 'ai'edi tomotoga nuanuadi i na luvewafada, vitanidi de'e kebu 'ana fata i na ve'idi'idieda Keliso yana nuakalikali 'wainega. 36 Vitanidi faifaidi basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

Yaubada, fai 'ima yamu tomotoga, bega 'aiata matatabuna 'waidie, 'amu tovedumwe'ai'ai nuanuadi i na luvewafama.

'Ima 'wa da vo 'aisaya i da vunugidi 'adi luvewafa faifaina.”

37 Vitanidi kebu 'adi fata i na ve'idi'idieda kumanina i nuakalikaliedaga 'wainega, we'e mogitana 'ada tonuakalikalinina 'wainega ta vevetoketoke-'afo'afo nani matatabuna 'waidie. 38 A nuani mogitana 'ai'edi ma yawaida 'alo ta na wafa kebu tamu nani 'ana fata i na ve'idi'idieda Yaubada yana nuakalikali 'wainega. Anelose kebu, yaiaina kebu, 'alo wata tamu nani toketokena. Kebu tamu nani i da 'eno'eno 'alo 'awaie i na souyeni 'ana fata i na ve'idi'idieda. Kebu tamu nani tabwaotoginega 'alo dibuotoginega, 'alo Yaubada yana 'idewadewa matatabuna 'waidiega 'ana fata i na ve'idi'idieda yana nuakalikali 'wainega. Yaubada yana nuakalikalinina 'waideye bwaikaotogina, ta 'iseni 'ada Toveimea Iesu Keliso i wafa faifaida.

  • S34 1 Ion 2:1 Ibu 7:25S35-37 2 Kol 4:8-11S36 Same 44:22
  • S38-39 Ion 10:38
Copyright information for `YML