Titus 1

1Yau Faulo, Yaubada yana tofolova wata Iesu Keliso yana tomata'aulele a vekaiwa Taito 'waimuye.

Basenadi Yaubada i venua'ivineku i vetuneku bega tomotoganidi i venua'ivinediga a na 'ivaisedi i na vetumagana Keliso 'waineye. Wata i venua'ivinekuga Yaubada yana nuanua tonovidi a na ve 'waidie bega yadi sauluva i na tonova Yaubada yana nuanua bani'odi, wata i na nuani mogitana i na vetumagana 'awaie mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. Mogitana miamia-vagaina i na veluagai fai basenadi Yaubada fwayafwaya kebu i da 'idewaiga, i vona'awaufaufa ta na veluagai, kebu i da vekaliedaga.
3Valanina mia 'atumaina wata miamia-vagaina faifaina basenadi kebu tamu aitoi i da 'asetaiga, siwe tutuyanina Yaubada nuanuana, bei i sivemageseni Iesu Valana 'Atumaina 'wainega. Yaubada 'ada To'ita'ita'i i vetumaganeku Valanina i 'aniveleneni 'waikuye bega yana veimea 'wainega faifaina a lulu'ivona.

4A kilukiluma Taito 'waimuye, 'omu yau taiadi ta vetumagana Keliso 'waineye bega a ve'awa-natuna 'waimuye. A vevelu'ui faifaimu, nuanuaku Yaubada Tamada wata 'ada To'ita'ita'i Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimuye wata nuanua bikadi mia 'atumaina taiadi i na velevelemu.

  • S4 2 Kol 8:23

Taito yana folova Imula Kiliti 'waineye.

5'U na nuani ava'ai basenadi a vonemu tutuyanina Imula Kiliti 'waineye a valovemu. A vonemu folovanidi kebu a da ve'a'avadiga 'u na 'idewadi wata to'edakumeta 'u na venua'ivinedi tovetumagana 'adi 'aila'a 'atamana 'aitamogana 'aitamogana faifaidi. 6'Ai'edi nuanuamu tamu tomogo i na veto'edakumeta Iesu yana 'Aila'a 'waidie, i lubwaineni yana sauluva 'atumai'avadi, 'ai'edi naginagina, yana vavine 'aitamogadi taiadi i na miamia. Natunavo i lubwainedi taunidi tovetumagana Keliso 'waineye, wata kebu tamu 'adi 'eba awavesako bani'odi bunu 'ana nuanua sakoidi, wata kebu tovemata'wana'wana. 7Fai to'edakumetanina Yaubada yana folova i na 'i'isave'avini, i lubwaineni yana sauluva 'atumai'avadi, taunina kebu tonualaka, kebu i na nuasako-matayo'oga, kebu ufa toketokena i na toke i na yemuga, kebu i na vevetalagaga, wata kebu kukua 'adi nuanua 'waineye i na vebwaika. 8We'e mogitana i lubwaineni wakawaka i na veve'isabodedi wata nani 'atumaidi i na nuakalikaliedi. Taunina tovenua'ivina 'atumaina, yana sauluva tonovidi wata magemagetadi Yaubada mataneye, wata taunina yana sauluva i na 'i'isave'avinidi 'atumaina. 9Iesu Valana 'Atumaina 'waineye i na tovotovoi fa'alina, Valananina ta ve'awamogitaneni bega yada vetumagana ta yatoi 'waineye wata yada ve taiadi i vesala. Bani'odi i na vevesauluvediga tomotoga 'ifwaidi i na kiavefa'alidi wata i na kiavesosoanidi ve tonovidi 'waidiega wata venina 'ana tovedumwe'ai'ai yadi vekali i na sivemagesedi.

  • S6 2 Tim 2:24-26S7 1 Tim 3:2-7

Tove-vekavekali Taito i na talabodedi.

10I lubwainemu to'edakumetavo 'atumaidi 'u na venua'ivinedi fai tomotoga fuedi tovemata'wana'wana wata to'abigeku tomotoga i vevekaliedi, we'e mogitana me Diu 'ifwaidi i vetumaganaga Keliso 'waineye yadi nuanua i vo, 'Ai'edi 'wa na luku Iesu yana 'Aila'a 'waineye, nagami 'ima me Diu yama veimea 'wa na vematayakeyakedi.” 11I lubwaineda ta na talabodedi fai tomotoga 'ifwaidi ma yadi 'aila'avo yadi vetumagana i 'ivemweadi yadi ve 'waidiega. Kebu i da lubwainediga bani'odi i na veve, nuanuadi mani bwaikina i na veluagai yadi venina 'wainega, 'eba bunumayaga. 12Imula Kiliti 'waineye 'u miamiaga, tamu taunidi yadi tomotoga, taunina yadi tolu'ivona basenadi i vo, Me Kiliti tutuya matatabuna taunidi tovekali, 'aisaya kasikasisidi bani'odi nuanuadi tomotoga vita i na veleveledi, tovedumwe'ai'ai, 'awadi bwalabwalaidi.” 13Ava'ai i voneyeniga, vona mogitana begaidi i lubwainemu 'u na toke 'u na talabodedi bega kebu i na 'ivemweamweadiga yadi vetumagana i na yatoi fa'alina. 14Wata 'u na talabodedi bega kebu taunidi i na tauyedi ifuifufu-vekavekali 'waidie me Diu tubudiavo 'waidiega, wata veimeanidi i sousouyedi Yaubada yana nuanua tonovidi 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega, kebu i na ve'awamogitanediga. 15Egavo yadi nuanua magemagetadi, nani matatabuna 'waidie magemagetadi, we'e egavo yadi nuanua 'oka'okadi wata taunidi kebu tovetumaganaga, nani matatabuna 'waidie 'oka'okadi fai yadi nuanua 'akonadi i sako, kebu 'adi fata 'adi vebae 'waidie i na lutonovi i sakosakona 'alo kebu. I vonavona i vo, 'Ima Yaubada 'a 'asetai, taiadi 'a veiana,” siwe yadi sauluva 'waidiega ta 'asetadi i vevekali. Taunidi tovemata'wana'wana, kebu 'adi fata tamu nani 'atumaina i na 'idewaiga, i ve'eduogaogala.

  • S16 2 Tim 3:5 1 Ion 1:6, 2:4
16

Ve 'au'auveadi wata mo'amo'aivo faifaidi.

Copyright information for `YML