1 Corinthians 11

Ne koob kandime, nembed Keresu ye koob kandaan kwamune kerime.

Anam Yaambed God Yaningko Kankoonime

Yiib kuu nembed komo komo kamenabaan korem meenenib nembed kedmengkandi yiib yaa kondaan arebmo awinimaib kowe, ne yiiwaningko benkoobaan kii.

Kumban ne dowaken kuu yiib kuu meenime andid, karub korem yi korok kuu Keresu, kwane nima yi korok kuu yi karub, kwane Keresu ye korok kuu God kui. Karub maa kanembed ye korok ari dabunekore kurikuri keri o profesi weng dakmaneen kuu ye korok Yesu yaa karak konaneen. Wonong maa kanembed yu korok ari dabunindombed kurikuri keri o profesi weng dakmanuun kuu yu korok, yu karub kui, ye yaa karak konanuun. Kukuu yu awung kuu deemoon areb keranuun kowe. Wonong kuu yu korok ari dabunokban keruka, yu awung korem kuu nare dowan kerime. Kwane, wonong yu awung nari o deene aari kuu karakiib kowe, yu korok ari kuu no dabunuk. Karub kuu ye korok ari kuu dabuniyiibban, amborom kuu ye kuu God ye kuru, ye kuu God ye nambiri ye kuruyiib kowe. Kumban wonong kuu karub ye nambiri ye kuruyiib. Kedi, karub kuu wonong yaambed ongmindo, wonong kuu karub yaambed ongmoon. Amborom kuu karub kuu wonong yu dowad ongmindo, wonong kuu karub ye dowad ongmoon kowe. 10 Keye dowad kembed, engyus yi kangkon yi dowad kuyiib kuu wonong yu korok ari kuu yu karub kuu yu korok ande korokbi yeman dabunuk.

11 Komoyiibkob, nub dobiri Yariman yaambed kuu wonong kuu karub yaa yukareb obonmo dobiri yemanban, karub kangkon wonong yaa yekareb obonmo dobiri yemanban. 12 Kedi, wonong kuu karub yaambed ongmoon kwamune areb kuu, karub kangkon wonong yaambed dorimaan. Kumban, karuwa nimaya komo komo korem kuu God yaambed menebimaan. 13 Yiibkareb meene andangkime. Wonong kuu korok ari dabunindombed God yaa kurikuri kami kuu yimin dee? 14 Kumkam korem kee areyareen kumbed yiib yaa kedmengkandiib kuu karub kuu awung doboob keraneen kuu ye yaa karak yeman dee? Anamaa. 15 Kwane, kuyaambed wonong kuu awung doboob keranuun kuu yu kerengkandi yeman dee? Anamaa. Awung doboob kondoon kuu yu korok dabuni yeman kuda. 16 Karub o wonong maa kanembed weng kee dakmiin keyaa yiminban andaneen kuu, nub kuu kara yenayiib ambangkindo, God yaa anam andiwendan yi kangkon kwane.

Yariman Yesu Yaa Meene Orok Ani

(Mt 26:26-28, Mk 14:22-24, Lk 22:17-20)

17 Yiibbed nedbe kurikuri kamimaib kuu yiib arewa kamenabi kuu yemoon keroon, yiib amun kamenabi arebban kowe, kedmengkandi ke dakmandamiin kee yiib yaa kubendindo kii. 18 Ibduruk arimbed, ne wengambaraan kuu yiib kuu kurikuri dowad nedbimaib kuyaom kuu yiibkareb andokbiwen. Kekwanoon kuu anam areb ande meenaan. 19 Kedi, anam kuu yiib kuyaom andokbe yeka yeka keriwen kuu, kane kane kuu Godbed anam andundoondan ande korokbi yeman. 20 Kwane, yiib kuu nedbe Yariman yaa meene orok animaib kuu Yariman ye dowadban, 21 amborom kuu orok animaib kuu yena kuu yena yaa meedmiyiibban kumbed kirodmo kwane anaiwe, yena kuu orok ye animan kenambunmo animaib kumbed yena kuu animaniibban mungimo keraiwe, yena kuu orok ye wain ok kenambunmo animaib kumbed awarak yaune kamimaib kowe. 22 Komarewa kii! Yiib kuu animan ane ok ane kamaniib yambiwiibbankob dee? O, yiibbed God yaa anam andiwendan yaa nongdomatomdan andenib kamboknondan yaa karak kandime andiwed dee? Yiib yaa kuu komo weng yedmendaniin? Kwamune yaambed yiib yaa kubendaniin dee? Korem yiminban kii!

23 Kedi, ne kuu Yariman yaambed kandaan kuu yiib yaa kangkon kondaan. Weng kondaan kuu kei. Yariman Yesu kuu bidwanduniwen kuyaron amnoom aombed om
11:23-29 Gurik wengbed “bred” andoon.
kande
24 God yaa eso andekore domangke yedmoon, “Kekee ne id, yiib wadkeri kandi dowad dookbaniin kii. Kwamune kamimamime, ne yaa meeni ye dowad.” andoon. 25 Kwane, oma animan yenaya kuu aniwen. Ane dowan keriiwe, kwanoon areb kuu yembed kabus nande yedmoon, “Kabus keye ok kee amob weng yeeb ne umkan yaambed ongmaan kii. Komo aron arimbed kekamune anande kamibka ne yaa meeni ye dowad kamimamime.” andoon. 26 Kedi, komo aron arimbed om keyiib ok keyiib animamibka Yariman bobnoon ande korokbimamibko kwane wene ye monok.

27 Kwani kowe, kanembed ye kuu yorokmo dobiri ye kiwaan arimbedban kerene Yariman ye omiib okiib ananeen kuu, Yariman ye idiib umkaniib yaa ambarakmaneen kii. 28 Kowe, yiib mimim kuu yekareb andangkekored yomanbed omiib okiib kuu ani. 29 Amborom kuu kanembed Yariman ye id kerekmen yaa korobe yekaadkerindombed omiib okiib ananeen kuu, yekareb yemeren ukum kandi dowad ananeen. 30 Yiib kuyaom kuu yemoon kwane animaibkob, kwane wuud kere bob anikadiib kerenib, yiib yena kuu dukniwen. 31 Kumban nub inamen arewa korarem andi dowad nubkareb nubmeren andangke wengyundanuub kuu, nub kuu Yarimanbed andangke wengyunde dabab kondaanban. 32 Kumban nub kuu Yarimanbed andangke wengyundimaan kuu nub ambarakmi yaa korondime ande dabab kondimaan. Kwanimaan kuu nub kuu ben okad yiridan yoom dabokne dabab ibmo kondainban anded.

33 Kwane kowe, nangkodmia, kwane mimyamo nedbe Yariman ye orok anande kamibka korem nedbiiwa. 34 Kwane, kanembed mungiyiib keroka yambiwoombed anok. Yiib kwanimamaniib kumbed mimyamo nedbimamaniib kuu Godbed yiib yaa wengyundaanban.

Kwane, ne mananiin kumbed weng yena ari kuu ben nekdane ongmaniin.

Copyright information for `YON