1 Peter 1

1Ne kuu Pita, Yesu Keresumbed kinoona ye apaso keraan.

Godbed kinoondan, okad yiri kuu yiiwambibkin anambandan, buyokbayok keroone ambibkin Pontusiiwa, Galasiayiiwa, Kapadosiayiiwa, Esiayiiwa, Bitiniayiiwa aom doriib, yiib yaa kerek kee keendaan.
2Yiib kuu kurin kurin kuu Ambe Godbed meenmendekoreked kinoon. Kukuu ye Kingkinbed karadmo ongmendi yaambed Yesu Keresu ye weng wengambere awini ye dowadiib ye umkanbed yiib niindem aom arendi ye dowadiib kinoon.

God ye kabamoon kondoon ye mimyob dowakeniib yewenubmo dobiriyiib yiib yaa bangkandoka yiminmo kerok.

Nub Dowad Godbed Bindoon Ye Kerekmen

3Nub korem nub Yariman Yesu Keresu yambe God yaningko kankoonem! Godbed mimyob miin darewoob keende nub kakman aroon kumbed, Yesu Keresu bobnoon yiri ika demboon yaambed wadkeri yeeb kondoone, ika woonenub anam kwananeen ande meedmi anammoyiib doruub. 4Kwane, ika woonuwen yaambed monmarindeban deendindeban korob kerindeban ye weng kunduk kanduwen. Kukuu yiib dowad Ewen ari kowoon. 5Kwane, yiib yaa dabab menebaneen kuu yiib anam andi yaambed God yaromkonombed dorondare oonendaneene kwane wene aron yeenbon arimbed Godbed bindaneen ye kerekmen kuu dian keraneen. 6Kuye dowad yiib kuu kubi darewoob keriwen. Aron dukmen kuu kiwaan yemoon yaambed yiib yaa dabab meneboone yuudi areb keriwen kuned, God ye weng kunduk kuyaa kubiyiib keriwen. 7Kwane meneboon kuu yiib anam andi kuu anam ande korokbi ye dowad. Kwane anam ande awinaniib kuu Yesu Keresu dian keraneen yaron arimbed aningko kankooniyiib nambiriyiib aningko darewoob ariyiib Godbed bangkandaneen. Kedi, yiib anam andi kuu amotbed dene karadmo keroon ye bot gold burudandoon, amborom kuu aron yeenbon arimbed Godbed gold kuu monmaraneen kowe. 8Yiib indowiib Yesu yaa wedmenindo kuned, mimyob dowaken keenimaib. Kibireb wedmenokban doriib kuned, ye yaa anam andiiwe dakme id korokbinban ye kubi darewoob nambiriyiib yiib niindem aom demboon, 9amborom kuu yiib anam andiwen kumbed Godbed bindi ye yumbon kondoon kowe.

10Godbed bindi keye dowad profesidan kuu God ye kabamoon kondoon ye mimyob dowaken yiib yaa mananeen ye weng unyemanbed dakmiwen kumbed, yi kuu God Ye Weng yaambed kimingkanmo wene korobe onmiwen kuu, 11Keresu ye Kingkin kuu korokbeena Keresu kuu durud yewed kandene yoman nambiriyiib keraneen kuu komo aron arimbed komarewa kere kwananeen kuu kaadkerandamiib. 12Korokboona wedmiwen kuu yika yi dowad deme kee awinindo, yiib dowad awiniwen. Unyemanbed komo dakmiwen kuu, Ewen arimbed kowoona monoon ye Kingkin Karadmo yaambed Yesu ye weng amun dakmidanbed yiib yaa kwane daandiwen. God ye kabamoon kondoon ye mimyob dowaken yiib yaa komarewa mananeen ye weng kee engyu kangkon kaadkerandamiib kii.

Karadmo Dobirime

13Kwani kowe, yiib inamen kuu God ye deme awini dowad nekwane dobirime. Yiibmeren kangkadmime. Yiib yaa God ye amun kerundi Yesu Keresu dian keraneen yaron arimbed kondaneen kuyaa kuu, ongme meedmime. 14Arian yi weng wengambiri dana areb, yiib kuu anuk God yiibkaadbanbed dobiriwen ye inamen arewa kuye yoman ika wanaib. 15Yiib yaa baandoon ye God kuu karadmo kowe, ye areb kerenib komo komo kamandamiib korem kuu karadmo ye inamen yaambed ambangkime, 16amborom kuu God Ye Weng aombed wongkoon kuu “Karadmo dobirime, amborom kuu Ne kuu karadmo kowe.” andoon.

17Yiib kuu kumun mimo yaambed nimakarub korem wengyundi ye God yaa kurikuri kerimaib kuu Ambe andimaib kowe, okad yiri doriib yaron kuu okad yiri kuu nub ambibkin anamban ande kwane doberenib uniyiib God yaningko kankoonimamime. 18Kedi, yiibkaad kuu yiib kuu yiib awoya yi inameniibban ye dobiri yaambed biddoon kuu od gold o od silvaa areb monmaraneen ye barangbedban, 19Keresu ye umkanbed biddoon. Ye umkan kuu barang darewoob yeman. Ye kuu arewayiibban demkoronmo ye sibi mana areb kere Burudandoon ye orok yaron arimbed nub dowad ayiiwe bobnoon kui. 20Ye kuu okadiib kumkam koremiib ongmenaboon yaron anuk yirimbed Godbed kinoona, yeenbon yaron kemaom yiib dowad angkadere dian keroon. 21Yesu yaambed yiib kuu God yaa anam andiwen. Godbed ye nen demboone wadkeroone nambiriyiib konoon. Kwani kowe, yiib anam andiyiib anam id keraneen ande meedmiyiib kuu God yaambed kii.

22Yiib kuu anam anam wengambere awiniwen kumbed yiib niindem aom karadmo kerenib, aadidmiyiibban ye mimyob dowaken yiiwangkodmia yaa keendimaib kowe, mimyob dowaken darewoob kere anammo keendime. 23Kedi, yiib kuu ika wooniwen, kumban duknimaibdan yaambedban, bobnindeban ye God yaambed ika wooniwen. Kukuu wadkeriyiib dowan kerindeban ye weng Godbed yedme kowoon yaambed kii. 24Kedi, God Ye Weng aombed wongkoon kuu,

“Nimakarub korem kuu kereek areb,
yi yirin kami kuu at wuung nong wuung areb,
kereek nuubnaiwe wuung kirobimaib,
25kumban Yariman ye weng kuu aron korem angkimbaraneen.” andoon.
Weng kee yiib yaa daandiwen kui.

Copyright information for `YON