1 Peter 3

Amered Yoom Korobe Dobirime

1Kwani areb kuu nima yiib kwangkon yiibka kankubune yiib amered yi dabderem aom dobirime. Yiib amered kuu Yesu ye weng yaa anam andindo kumbed yiibbed inamen kee kamaniib kuu, yiib wengbedban, yiib dobiri amuniib yiib inamen karadmoyiib God yaningko kankooni ye inameniib wedmekoriwa yena kuu God yaa anam andaniib. 3Yiib kerengkandimbon kuu kad angka inwari yaambed keraib, awung bedmenabe inwariyiib gold ye itoowiib ebkad amuniib kwane awenembed kerengkandi dowad inwaraib kui. 4Inamen mamaa kere yiib kerengkandimbon kuu yiib niindem aombed inamen iwariyiib nangkemiib keraniib kuu Godbed yiib yaa kubi darewoob keraneen. Inamen kee koyu yi kerengkandimbon arebban, kiomne arewa keraanban. 5Kedi, Godbed oonendimaan andiwen ye nima karadmo kurin anukbed dobiriwen kuu kwamunemo kamiwen. Inamen kee awiniwen kumbed kerengkandimbon keriwen. Yi kuu yi amered yi dabderem aom dobiriwen. 6Yi kuu Serambed Abraham ye weng wengamberenu ye yaa ne korok andimaun areb keriwen. Yiib kuu inamen yorokmo kamenib uniyiibban dobaraniib kuu yu meed keraniib.

7Karub yiib kwangkon yiib amered yaa awandi ye meeniyiibbed dobirime. Yi aromkono kuu karub yi aromkono arebban, darewoobban kowe. Angkon yi kuu yiib yoom kabamoon kondoon ye wadkeri kandaniib kowe, yi aningko kankoone awandime. Kwananiib kuu yiib kurikuri God yaa daani ye kiwaan kebenaanban.

Arewa Meneboon Yaa Neman Kwamune Inandaib

8Weng yeenbon kuu, yiib korem kuu inamen mimo meeni mimo kerenib ambanga oniya yaa mimyob dowaken keendimaib areb kerenib, dabab meneboondan yaa mimyob keendenib yiibkareb kankubunime. 9Karub kanembed yiib yaa arewa kamaneen kuu neman kwamune inandaib. Angkon yiib yaa nongdomatom ande yedmaneen kuu neman kwamune inandaib. Yiib yaa kwamune kamoka ye yaa neman God yaningko yaambed amun kerunime, amborom kuu Godbed yiib yaa kwamune kamime ande kinoon kowe. Yiib kwananiib kuu yiib yaa God yaningko yaambed amun kerundaneen. 10Kedi, God Ye Weng aombed yedmoon kuu,

“Kane kanembed kubembirimame amunmo dobarandamiib kuu,
weng arewayiib dudanabi wengiib kuu deerewande korondime.
11Arewa yaa koronde amonombe amunmo kamenib,
yewenubmo dobiri ye kiwaan onme wedme kwari dobirime.
12Amborom kuu Yariman kuu yorokmodan keendombere oonene,
yi kurikuri yaa korobe wengambirimaan kowe.
Kumban Yariman kuu arewa kamidan yaa manmo keroon.” andoon.
13Ma, amun amun kami kuu yiib dowaken darewoob keraniib kuu karub maa yiib yaa yenbandaneen dee? 14Kumban yiib kuu kwamune inamen yorokmo kamaniiwe yenbandaneene durud yewed kandaniib kuu Godbed amun kerundaneen. God Ye Weng aombed yedmoon kuu, “Yi komo komo yaa unimaib kuu yiib kuyaa unaib, binangke unembaraib.” andoon.

15Ma, yiib inamen aombed Yesu Keresu yembedmo kuu nub Yariman andime. Yiib kuu Yesu yaa anam ande meedme doriib yaa karub kanembed kaamondi ye dowad kuu nekwe doberembirime. Kuned yiib inandi kuu emayiib kaamonoonman ye aningko kankooniyiib 16ambarakmiyiibban ye inameniib kwane kerok. Kwane inandaniib kuu kane kanembed yiib amun amun kami Yesu ye dowad awinimaib yaa inamen arewa ande yedmaniib kuu, yi weng arewa yaa karak bobnaniib. 17God ye dowaken keroka, yiib kuu amun amun kamiiwe yenbandaniib, kedi, amun amun kamiiwe yenbandiiwa durud yewed kandi kuu amun, arewa kamiwed yenbandiwed durud yewed kandi arebban.

18Kedi, nimakarub yi ambarakmi korem ye dowad kuu Keresumbed mimo bobnoon, yorokmomanbed yorokmobandan yi dowad bobnoon kui. Ye bobnoon kuu God yaa yiib be mananded. Ye id ayiiwa bobnoon kumban, ye kingkin yaa kuu wadkeri konoon. 19Kwane, ye kingkinbed wenene dukniwendan yi kingkin wii aom doriib yaa ye weng daandoon. 20Yi kuu kurin kurinbed Noambed motod yengboon yaron yi dowad God kuu yodbirimban iwari meedmo doreen kumban, God yaa wengamberedandiwen. Motod aomniwendan kuu yemoonban, kaning kaningiibmo kuu okbed yukne yeen yaa burudande bindoon. 21Ok kee Godbed yiib bindi ye baptais kerundi ye kumun korokboon. Kukuu yiib kad angka koroom okambi ye dowadban, God ye dowaken yaambed dobaraniin andi ye inamen ye dowad kui. Kukuu Yesu Keresu bobnoon yiri ika nen demboon yaambed Godbed bindoon. 22Ye demboon kumbed Ewen ari daanekore God ye dingki wiwi angkambed doroona, engyusiiwa kane kane korok keriwendaniiwa kane kane aromkono keriwendaniiwa yi kuu ye dabderem aom doriib.

Copyright information for `YON