1 Thessalonians 2

Tesalonaika Aom Poolbed Deme Ambangkoon

1Angkodmia, yiib yiibkaad, nubbed yiib yaa owod munuwen kuu idiib keroon. 2Anuk kuu Filipai aombed durud yewed nub yaa kondenib damangkandiwen. Kumban yiibkaad kui, yiib yaa munuuwe, yena kuu nub yaa manmo anam keriwen kuned, Godbed awandoone ye weng amun yiib yaa arudkonoyiib dakmuwen. 3Nubbed yiib yaa amonombime ande dakmimaub kuu, ambarakmi yaambedban o inamen arewa yaambedban o yiib yaa birandi ye dowadban. 4Kumban, Godbed “Ee, ne weng amun awine dakmime.” ande yedmoonkob kwamunemo dakmimaub. Nub kuu karubbed kubime andi ye dowad kamokban, Godbed kubok andi ye dowad kamuub, yembed nub mimyob yaa darobe wedmimaan kowe. 5Yiibkaadkeriwen kuu nub kuu yiib yaa mene yiiwaningko kankoone birande barang maondime andi ye weng be minindo. Angkon, inamen amuniib dakmi kuranbed yiib yaa barang yemoon bi ye dowad minindo. God kuu nubbed komo kamuwen kuu yekaad. 6Nub kuu yiibbed o karub yenambed kubendime anduwedban. 7Nub kuu Keresu ye apasodan kowe, komo nub yaa dowan kuu yiib yaa kaamondanuuwe yiibbed awande kondaniib kuu yimin. Kumban nub kuu kwanindo, no yiib yaa amukmo oonenduwen, dana mana mana awaanbed oonimaun areb. 8Nub kuu yiib yaa mimyob dowaken darewoob keenduwen kowe, nub kubi darewoob yaambed yiib yaa God ye weng amun kedmengkandenub, angkon anam dabokne dabokne kamuwen, amborom kuu yiib kuu nub mimyob dowaken darewoob keendidan keriwen kowe. 9Angkodmia, anamaa, yiibkaadkeriwen kuu aron doboob yobdood ambangkuwen. Nub dobiri dowad amnoomiib awingyawiib od deme ambangkuwen kuu, yiib yaa ma kondime andi ye wengiibban kumbed yiib yaa God ye weng amun dakmenub yiib yoom doburuwen.

10Yiib anam andiwendan kumaom doburuwen kuu, nub kuu karadmoyiib yorokmoyiib ambarakmiyiibban doburuwen kuu yiib yoom God yoom wedmiwen. 11Yiibkaadkeriwen, nubbed yiib yaa kedmengkanduwen kuu awodkimbed ye dana meed yaa kedmengkandemoon areb kedmengkanduwen. 12Kube ongkandiyiib kangkudere amukniyiib kame Godbed kubaneen ye kiwaan yaambed kamime ande dakmenabuwen. Ye kuu “Ne oonimbon aom minime, ne nambiri kandime.” ande yiib yaa baandimaan ye God kii.

13Kwane, nub kuu God yaa eso andimo kamemburuwen, amborom kuu yiib kuu God ye weng nub yaambed wengambere kandiwen kuu, karub ye wengban, anam kuu God ye weng andiwen kowe. Anam, kukuu God ye weng kii. Kukuu yiib anam andiwendan yiib niindem aom kuu inamen amun ambangkandimaan kui.

14Angkodmia, Yudea aom God ye nimakarub Yesu yaa anam andiwendan yaa komo keroon areb kwane kuu yiib yaa keroon. Yuudanbed anam andiwendan kuyaa doriib kuu yenbandenib durud yewed kondiwen areb kwane yiib ambibkindanbed yiib yaa kwaniwen. 15Yuudan keembed Yariman Yesuyiib profesidaniib yenbande nongkobenib, nuwiib yenbande yenburiwen. Nubbed Yuudanban yaa dakmimaub kuu Godbed bobni yaa burudande bindaneen ye dowad dakmimaub. Kwane kumbed Yuudan kee kebengkandamiib kumbed nimakarub korem yaa manmo keriiwe, Godbed yi yaa dowakeniibban keroon. Kwamune kumbed yi ambarakmi kuu darewoob kere demboone God kuu norin wande yoon.

Pool Kuu Tesalonaikadan Wedmendande Kamoon

17Angkodmia, nub kuu yiib yoom doburuwen kumbed nub kuu yiiwiib yaambed aron dukmenmo awingke benwiniwen. Nub benwiniwen kumban, nub meeni inamen kuu yiib yaa angkimboroon. Kwane, nub meeni miin darewoob kumbed yiib wedmendande kamemburuwen, 18amborom kuu nub dowaken kuu yiiwiib yaa menem ande kamuwen kowe. Pool ne kuu kwane kamembaraan kumban Setenbed nub kebenendoon.

19Yiib dowad yaambed nub kuu Yesu kwananeen andi darewoob kerenub kubi darewoob kerekoruwe, Yariman Yesu mananeen yaron ari kuu ye kerebiri arimbed nambiri kandanuub. 20Anamaa, yiib kuu nub nambiri nub kubi kui.

Copyright information for `YON