1 Thessalonians 3

Timoti Kuu Yi Wedmok Wonoon

1Nub kuu yiib yaa mimyob keendemburuwenkob nub niindem aom kuu yiminban keroon kowe, nub ayoobmo Atens aom doberem ande meenuwen 2kowe, nubbed Timoti, nub angkodmi, God ye deme karub Keresu ye weng amun dakmimaan ye karub kuu, yedmenuuwe ku monoon kuu yiib anam andi yaa kube ongkandene aromkono kondanded. 3Yiib yaa kwanoon ye dowad kuu dabab menebaneen kuu kombaraib anded. Yiibkaadkeriwen kuu yiiwiib nuwiib yaa dabab menebaneen.

4Anam kuu nub kuu yiib yoom doburuwen kuu yiiwa nuwa kuu yenbande durud yewed kondaniib ande daanduwen. Kukuu anam kwanoon kuu yiibkaadkeriwen. 5Kwamunoon kumbed aron doboobban ari kuu ne niindem aom kuu yiminban keroon kowe, Timoti kuu yedmaane mene yiib anam andi kara yaa wedmok monoon. Nembed unaan kuu Setenbed yiiwiib yaa menene yiib anam andi kankubunaneene nub deme yiib dowad kuu idiibban keraneen ande meenaan.

Timoti Ye Ongkandi Weng Amun

6Kumban Timoti kuu kibireb kee, yiiwiib yaambed mene yiib anam andi kara amuniib mimyob dowaken kara amuniib ye weng nuwiib yaa kanmene daandoon. Nub yaa kangkon yedmendoon kuu nuwiib yiiwiib ibmo doburuwen yaron yaa kuu, yiib kuu amun doburuwen ande meenimaib. Kwane, nubbed yiib wedmendem ande meenendimaub, kwane man yiibbed nub yaa kangkon kwanimaib ande daandoon.

7Kwane kowe, angkodmia, nub kuu yenbandi ye dabab meneboon kumban nub kuu kubuwen, amborom kuu yiib kuu yiib anam andi kuu awiniwen kowe. 8Yiib kuu Yariman yaa aromkonomo doriib kowe, nub kuu anammo wadkeremoon areb keruwen. 9Nub kuu yiib dowad God yaa eso darewoob andimaub, amborom kuu nub kuu yiib dowadbed God ye indob arimbed kubi miin darewoob keruwen kowe.

10Amnoomiib awingyawiib nub kuu yiib dowad yobdoodmo kurikuri kamimaub kuu, yiib ika wedmendenub yiib anam andi dowad komo komo yiibkaadkerindo kuu kedmengkandem anduwed. 11Kwane kowe, nub Ambe God yoom Yariman Yesu yoombed kiwaan ongmendibko, yiwiib yaa menem.

12Yarimanbed yiib yaa mimyob dowaken ariyiib dabokne ongmendoko, yiib kuyaomiiwa nimakarub yena korem yaayiiwa derendarok. Nubbed yiib yaa mimyob dowaken keendimaub areb yiib yaa kwamunemo kerok. 13Kwane yembed yiib niindem aom kuu aromkono kondok, Yariman Yesumbed ye karadmodan benmananeen yaron ari kuu, karadmo dobiri ye dowad nub Ambe God ye murubia ari arewayiib ande dedmoniyiibban kondok.

Copyright information for `YON