2 Corinthians 13

Kaadkeri Weng Daandoon

1Anuk yiiwiib yaa menebe ayoob keraan, kibikee ayoobmim manandamaan kii. God Ye Weng aombed yedmoon, “Komo komo yaa andangke anam andi yeman kuu, nimakarub ayoob o ayoobmim kumbed yi indobbed komo wedmiwen kumbed dakmaniiwe yi weng kuu ibmo keraneen kumbed kuu yimin.” andoon. 2Kowe, anuk menebe ayoob keraan aombed yiib yena anukbed ambarakmiwendan kuyiib yena korem kuyiib yi dowad yiib yaa ongkandaan. Kuye ongkandi weng kuu yiib domonde doriin kumbed ke ika yedmandamaan kei. Yiib ne yaa kuu, “Keresu kuu eb yaambed dakmeen kuyaa id korokbende, nub yaa.” ande kamiib kowe, yiiwiib yaa ika mananiin kuu ambarakmidan korem yaa dabab kondaniin, kumbedmo. Keresumbed yiib kumaom ambangkimaan kuu wuudban yaromkono yaambed kui. 4Kedi, anam kuu ye kuu at ming arimbed aye kiniwen kuu ye wuud yaambed kuned, ye yeedere yaro doroon kuu God yaromkonombed. Kowe, kwamune areb kuu nub kuu ye dowadbed wuud kere doruub kuned, ye yoom dobaranuub kuu God yaromkonombed yiib awandi dowad dobaranuub.

5Yiibkareb yiibmeren andangkime, anam kuu yiib kuu anam andiwen dee ande komboon kaamobime. Komboon kaamobi dowad kuu kombiriwenoo? Yiib kuu kombirindo keraniib kuu angkon Yesu Keresu kuu yiib niindem aom doreen kuu yiibkaadbankowoo? 6Ne kangdommo meenaan kuu nub kuu komboon kaamobi dowad kombirindo kuu yiib andangke wedmaniib andaan. 7Kowe, God yaa kurikuri kamuub kuu yiib kuu ma ambarakmaib anduwed. Kukuu nub kuu kombirindo ande korokbi yemanban, yenambed nub dowad ee kombiriwen manok ande kamibka yiib kuu amunmo kamenabime anduwed. 8Kedi, anam anam yaa ma kebenaubban, anam anam derendari dowadmo ambangkanuub. 9Kwane, nub kuu wuud keruuwe yiib kuu aromkonoyiib keraniib kuu kubanuub kii. Kwane, nub kurikuri kamuub kuu yiib kuu yiminmo kerundok anduwed. 10Kuye dowad kuu yiib yoom dobirindo kumbed kerek kee yiib yaa wongke keendaan. Yiib kuu yiminmo keraniiwe mananiin kuu Godbed yiib ooni dowad aromkono kawoon kumbed kamkonombed dabab kondok manainban. Kuye aromkono kuu yiib meeni dobiri aromne amunmo kerundi dowad, yiib monmare benkubuni dowadban.

Kubendi Weng Yeenbon

11Angkodmia, yeenbon weng kuu kei. Kubime. Demkoronmo kerundoka kwamunemo doberembirime. Ne ongkandi weng awine kandime. Inamen mimo kerime. Yewenubmo dobirime. Kwamibka, mimyob dowaken keendiyiib yewenubmo kerundiyiib ye God kuu yiib yoom doborok. 12Yiib kuu marin marin karadmo kiwaanbed mandamuk konoon mandamuk konoon kame kubendime. Karadmodan korem kuu kubendi weng yiib yaa keendiib kii.

13Yariman Yesu Keresu kabamoon kondoon ye mimyob dowakeniib God ye mimyob dowakeniib Kingkin Karadmo ye mene dabokne yonendiyiib kuu yiib korem yaa bangkandok.

Copyright information for `YON