2 Corinthians 7

1Mimyob dowaken keendaandan, yiiwa nuwa kuu kuye weng kunduk buwen kowe, nub idiib kingkiniib yaa arewa kerundoka nub kuu God yaa arewa keri yeman korem kuyaa koronde inamen karadmo awinem. Kwanenub wene nub karadmo dobiri kuu demkoronmo kerem, God yaa une yaningko kankooni dowad.

Korindan Kuu God Ye Weng Awine Doriib

2Nub yaa yiib mimyob ambongko nandime. Nub kuu karub maa yaa ma ambarakmindo, nub kuu karub maa nen amonombe kiwaan arewa ari kowindo, nub kuu karub ma nemengkane yod bindo. 3Ke dakmiin kei, yiib ambarakmiwen kumbed wengyunde dabab konda andi dowadban. Ne kwane anukbed daandaan kui, nub kubiyiib mimyob dowakeniib yiib dowad nub niindem aom angkeen kuu miin darewoob anam kowe, nub yiib yoom kwane dobaranuub o yoworanuub kuu yimin kui. 4Yiib dowad miin kangdommo meenaan kuu God ye weng awine doriib kii. Yiib dowad kerengkan weng yemoon dakmenabaan kii. Yiib dowad ne niindem aom aromne kubi darewoob keraan. Dabab yemoon nub yaa meneboon kumban, ne kubi kuu yiminmo keroon kii.

5Kedi, anukbed Masedonia ambibkin aom aomnuwen kuu, yiidkindeban keruwen, amborom kuu dabab maa maa kumbed kumene kemene kumbed nub kanawanewandoona nub niindem aom uniyiib doburuwen kowe. 6Kumban God kuu dababbed benkubunoondan yi mimyob wandi kankubuni ye karub kowe, Taitus monoon kumbed Godbed nub mimyob wandi kankubunoon. 7Ye monoon kumbedmomban, yiibbed ye mimyob wandi kankubuniwen kumbed, Godbed nub yaa kangkon awande kubiyiib kerundoon. Yiib ne yaa wedme wenganem andi ye wengiib ne yaa komo keroon yaa yiib mimyob darewoob wandiwen ye wengiib awawi ye inamen darewoob anam keriwen ye wengiib kuu Taitusbed nub yaa daandoon kowe, ne kubi kan arimbed daane darewoob keroon.

8Kedi, kerek anukbed yiib yaa wongke keendaan kumbed yiib mimyob darewoob kowiwen kumban, yobdoodmo wongkaan ye inamen ongmaan kuu amonombindo. Anam kuu kerek keendaan kuye yoman kuu ambarakmaan andaan, amborom kuu yiib kuu kerek kimingke aron dukmenmo mimyob kowiwen kowe. 9Kumban kibikee kubimo keraan, yiib mimyob kowiwen andi dowadban, yiib mimyob kowiwen kumbed amonombe yiib ambarakmi kuu kirariwen andi dowad kubaan. Amborom kuu yiib mimyob kowiwen kuu God ye inamen ongmoon ye kerekmen yaambed kowe, yiib yaa yobdoodmo dakmuwen kuu yiib yaa ma morarindo. 10God ye inamen dowaken ye kerekmen yaambed mimyob kowi kuu ambarakmi yaa koronde amonombekore bobni yaa burudande bindi kiwaan ari wini yeman. Kukuu amonombaan kuu arewa, ibduruk dobaraan areb kera andi yemanban. Kumban okad kiri ye kerekmen yaambed mimyob kowi kuu bobni yeman. 11Kedi, yiib kuu God ye inamen dowaken ye kerekmen yaambed mimyob kowiwen kumbed inamen amun yemoon demboon. Yiib niindem aom ke demboon kei, nindorokiibbed nub ambarakmindo ande koromoniwen kuyiib ambarakmoonman yaa kongeniwen kuyiib ambarakmoon kwande uniwen kuyiib Pooliibbedned andiwen kuyiib ambarakmoonman kirodmo anammo wengyunde dabab koniwen kuyiib kui. Yiib kuu kiwaan korem yaambed kuyaa kuu nuwiibban yembedmo ambarakmoon ande korokbendiwen. 12Ne kwamune kerek ku wongke keendaan kuye id kuu ambarakmoonman ye dowadban o kwamune kane yaa ambarakmoon ye karub ye dowadban, kukuu yiib kuu God ye murubia arimbed nindorokiibbed nub dowad God ye weng awinimaib kuu wedmime andid. 13Kwanakob nub mimyob wandi kuu kankubunoona kubuwen.

Kumban kumbedmomban, Taitus kuu yiibbed mimyob keene awaneniiwe ye niindem aom aromne kubi darewoob keroon kumbed, wedmekorub kubi darewoob arimbed keruwen.
14Ne anukbed yiib dowad ye yaa kerengkan kamaan. Kwane, yiib kuu ne kerengkan weng ibmo kerenib ye yaa awaneniwen kumbed yiib ne yaa karak ma kawindo. Nub yiib dowad weng dakmuwen korem kuu anammo keroon kwamune areb kuu, nub kerengkan weng yiib dowad kwane Taitus yaa dakmuwen kangkon anammo ande korokbenoon. 15Kwane, yiib korem kuu wengambirimo kerenib une kiringmiyiibbed ye nen angkodmeniwen kuu yembed ika meenoon kumbed, ye kubi dowaken yiib yaa kuu arimbed darewoob keroon kii. 16Yiib kuu weng ke keendaan keyaamo awine dobaraniib andi dowad kangdommo meenaan kowe kubaan kii.

Copyright information for `YON