2 Corinthians 8

Yiib Kubi Dowaken Yaambed Munobmo Konime

1Angkodmia, nub dowaken kuu Godbed ye mimyob dowaken yaambed od munob kondi ye inamen maa kabamoon kondoon anam andiwendan Masedonia ambibkin aom kambong kambong aom doriib yaa kuu yiib kaadkerime anduwed. 2Dabab miin arewa yi yaa menebe komboon kaamobendoon kumban, kuyaombed kubi darewoob yiminmo kerenib yi kamboknon doriib kuyaambed yi kubiyiib od kondi kuu yaro dembe darebmo yiminmo keroon. 3Kedi, nembed yiib yaa ande korokbandamaan kuu kei, yi komoyiib biwen kuu yi meeni yimin yaambed kube bangkandiwen. Kumban kumbedmomban angkon ariyiib bangkandiwen kii. Kukuu yi meeni kumbedmo 4nub yaa naawonmo kaamobiwen, God ye karadmodan Yudea aom doriib yaa awandi yeman nub yoom bangkandanuub kuu yimin dee ande kamiwen. 5Kumban yi kuu nubbed yi kwananiib ande meenuwen areb kwanindo, ibduruk kuu Yariman ye dingki ari yika konekorib nub dingki ari yika kondiwen. Kukuu God ye dowaken yaambed kwaniwen. 6Kwaniwen kowe, nub kuu Taitus yaa nangkane yedmuwen, yiiwiib yaa wene Godbed ye mimyob dowaken yaambed yiib yaa kabamoon kondoon keye deme kee ambangke dowan kerime ande anduwed, amborom kuu ye kuu od munob kondi ye deme kee andowe yiib yaa oonoon kowe. 7Yiib kuu komo komo deme awinimaib kuu yiminmo awinimaib, anam andi kuyiib weng dakmi kuyiib inamen kaadkeri kuyiib kuu nubbed kedmengkanduuwe yiib mimyob dowakeniib kere keendi yaambed nindorokiibbedmo awinimaib. Kwana kowe, Godbed ye mimyob dowaken yaambed kabamoon kondoon kumbed, yiib kuu kubiyiib od kondi keye inamen meeniwen kee anammo awinime.

8Kumban nembed kwamune amob kowako yiib kuu kuyaambed kwane kondime andimban, yena yi nindorokiibbed awandi kuye kumunkingki yaambed yiib mimyob dowaken kuu anam dee ande komboon kaamobandid. 9Amborom kuu nub Yariman Yesu Keresu ye mimyob dowaken kabamoon kondoon kuu yiibkaad, kiwaan korem yaambed ye kuu yiminmo kumban yiib dowad yeka kankubune kubuniibban keroon kowe, ye kubuniibban keroon yaambed yiib kuu yiminmo kerime anded.

10Kubiyiib od kondi keye dowad nembed yiib yaa ongkandi weng ongmaan kuu kei, ma kamaib, kekamune awinime. Weeb kinon dowan keruun aombed yiibdin dowakeniib kere kubiyiib od kondi yeman andowe wenoriwen kowe, 11kibikbed wenore dowan kerime. Kwananiib kuu yiib nindorokiibbed andowe awandi kuu yiib yaa angkeen kumbed awande dowan keri kuu ibmo keraneen. 12Kedi, kubiyiib od kondi yeman kuu nindorokiibbed kami ye inamen kuyiib keraneen kuu komo komo dangoon yaambed kondi kuu yimin andaneen, kukuu komo awinindo yaambed kondime andimban.

13Yiib kubiyiib od kondi yeman kondaniib kumbed yena kuu owongab kerundekorib yiibbedmo dabab kandaniib kuu nub dowakenban, nub dowaken kuu yiya yiiwa ibmo kerime anduwed. 14Kukuu kekamune, kibikee yiib yaa kuu kumkam yiminmo kowe, yi yaa komo dowan keroon kuu yiibbed awandiib kii. Kowe, amaanbed yi yaa kumkam yiminmo keraniib kuu yiib yaa dowan keraneen kuu yimbed awandaniib kii. Kee kwananeen kuu yiiwa yiya ibmo keraniib. 15Kukuu om mena dowad God Ye Weng aombed wongkoon kekamune, “Kanembed yemoonmo boon kuu kwane miin yemoonmomban, angkon kanembed embengmo boon kuu kwane miin embeng mana yiminban kerindo.” andoon.

Karub Yena Korin Yaa Ben Yuriiwa Winiwen

16Ne kuu God yaa eso andaan, amborom kuu yembed kawoone yiib yaa mimyob kowaan areb kuu Taitus ye yaa kangkon konoone yiib yaa kwanoon kowe. 17Taitus kuu Korin yaa wananeeb kuu yiminoo ande kaamonenuwen yaa kuu ee yimin andoon. Kumban kumbedmomban, yiiwiib yaa meneen kuu yedin dowakeniib kere wana ande meene miin nindorokiibbed meneen kii. 18Taitusmomban, nub kuu kuristen angkodmi maayiib nen kowuuwa meneen. Karub keye dowad kuna kuna nedbe kurikuri kerimaibdan korem kuu Yesu ye weng amun ye deme amunmo awinoon kowe, ye kuu karub amun andimaib. 19Ari angkon ye kuu kuna kuna nedbe kurikuri kerimaibdanbed Pool awene kubiyiib od kondi yeman kanweniib kuu eb yoom ande kiniwen. Kuyeman oone kanwene kondanuub kuu Yariman yaningkomo kankoonenub nub nindorokiibbed awandi korokbi dowad. 20Nub dowaken kuu kubi darewoob kondi yeman kee nubbed oonuub ye dowad karub yenambed daanubdaanab kamaib anduwed. 21Amborom kuu nub kuu deme kee yorokmo oone awinem anduub, Yariman ye indob arimbed, angkon nimakarub yi indob arimbed kwamune.

22Kwane, nub kuristen angkodmi maa nende yi ayoob yoom ben nongkobuuwa meniib. Wedmuwen kuu ye kuu kiwaan korem yaambed ma korondiyiibban nindorokiibbed kami ye karub. Kwane, kibikee ye nindorokiibbed kami kuu arimbed darewoob keroon, amborom kuu yiib komo kamandamiib yaa kuu yiminmo kwananiib ande miin kangdommo meenoon kowe. 23Kumban Taitus ye kuu nangkodmi anam, ye kuu yiib dowad ne yoom ibmo deme awinuwenman. Ma, kuristen angkodmi ayoob kee yi kuu nedbe kurikuri kamiibdanbed ben yuriiwa meniib kii, angkon yimbed komo kamiwen kumbed yenambed Keresu yaningko kankooniwen. 24Kwana kowe, karub ayoobmim ku meniib kuyaa amun amun kamendenib, yiib mimyob dowakeniib nubbed yiib dowad kerengkan keruwen ye id kuyiib korokbendime, nedbe kurikuri kamimaibdan maa maa yi arinambo arimbed.

Copyright information for `YON