Galatians 4

Ne kuu kuruwak weng kamune kowe yedma, dana mingki kuu awodkimbed weng kunduk ongmoon kowe, dana kuu awodki ye yiribman korem kuu baneen. Kumban ye kuu dana kowe, awodki ye dabderem yiri dobere no deme awinembiri ye karub areb ye kuu yekareb oone doborokban. Ye kuu awodkimbed kinoone araben ooni ye karubbed oonaankob wene awodkimbed aron kowoon yaa kerimaun. Kee kwamune areb kuu nub kuu dana yaron kuu okad yiri dobiri ye amowamobbed yerengke ye dabderem yiri ben nongkoboone doburuwen. Kumban wene aron kowoon yaa kuu mene nanduuna, Godbed ye Mingki nenkowoona monoon. Ye kuu okad wonongbed woonuuna Moses ye amob dabderem yirimbed doboroon. Kwanoon kuu Moses ye amob dabderem yiri doriibdan kuu bidde ben God ye dawangi dana meed kerime dowad. Yiib kuu God ye meed keriwen kowe, Godbed ye Mingki ye Kingkin Karadmo kuu nub niindem aom kondoon. Keye Kingkin kembed nub niindem aombed God yaa “Ambe,
4:6 Kukuu Aram wengbedAbba ande wongkoon.
Ambe.” ande baandimaan.
Kwane kowe, yiib kuu ye meed, yena yi dabderem yiri dobere no deme awinembiridanban. Yiib kuu ye meed keriwen kowe, ye dana ye yumbon ongmoon kuu yiib yaa kondoon kii.

Pool Ye Meeni Weng Galasiadan Yaa

Yiib kuu anuk God yaa yiibkaadkerunindo kuu, yiib kuu dudi god yi dabderem yiri dobere yi dememo awinembirimaib. Kumban kibikee yiib kuu God yaa yiibkaadkeriwen. Kumban anam kuu God kuu yiib yaa yekaadkerundoon. Kowe, komarewa yiib kuu amonombe okad yiri dobiri ye amowamob yaa ika wanandamiib kee? Kuye amowamob kuu inamen amuniibban, awandi yemanban kii. Yiib dowaken kuu ikakman amowamobbed awine yerengkoon ye dabderem yirimbed doberem andiwedoo? 10 Kedi, yiib kuu anukbed okad yiri dobiri ye amowamob awine dobiriwen areb Yuudan yi Sabat aroniib Yuudan yi orok maa maa aroniib kwamenabi ye amowamob kuyaa kongamkanambere awine doriib kii. 11 Yiib kwane kamiib kowe, ne aromkonoyiib ne aroniib yiib yaa konde awandaan kuu idiibban ambangkaan manok ande meenaan kumbed yiib dowad unaan.

12 Angkodmia, yiib yaa aromkonomo nangkande yedmaan kei, ne areb kere Yuudan yi amowamob korondime, amborom kuu ne kuu Yuudanban yiib areb keraan kowe. Yiib kuu ne yaa ma ambarakmindo. 13 Yiibkareb kaadkeriwen kui, ne kuu bob anikadiib keraan kumbed yiib kambong aom dobere yiib yaa weng amun ibduruk daandaan. 14 Ne bob anikad keraan kumbed yiib kuu meeni darewoob kere dabab kandiwen kumban, yiib kuu damangkawe wunekaruwindo. Anam kuu yiibbed ne kuu God ye engyu areb o ne kuu Yesu Keresu ye areb ne kuu nende kubewiwen. 15 Kowe, komarewa kere yiib kubi dowaken korem wene biknoon? Ne yaa mimyob darewoob keewiwen kowe, ne awawi dowad yiib indob angkane bangkawe awawi ye kiwaan wedmiwen karen, indob angkane bangkawiwen karen. Yiib kwamune ye mimyob darewoob ne yaa kuu wedmaan kii. 16 Kumban anam weng dakmaan kumbed kibikee yiib kuu ne yaa bon keriwenoo?

17 Weng amun kan amonombandamiibdan kuu inamen yobdoodmo kere yiib ben yi kerekmen yaa kerem andiwed, kumban kukuu ben abdon ye kiwaan wini ye dowad. Yi dowaken kuu yiib ben andokbe nub yaa bon kerenib inamen yobdoodmo kere yi yaa daboknime andiwed. 18 Yobdoodmo kere inamen awini kuu amun kumban, inamen amun kumbed yimin kii. Kwane, aron koremiibbedned, ne yiib yoom dobiri ye aronmomban. 19 Ne danayayee, dana wooni ye odibin yewed areb ika keraan kumbed wene Keresu kuu yiib niindem aom ongmok. 20 Ne dowaken darewoob kuu kibikee yiiwiib yaa meneni ongkandi weng kee koronde kubi wengmo dakmandamiin kii, amborom kuu yiib dowad meenmi nindorokiib kerebkarab kamiin kowe.

Hagaa Yoom Sera Yoom Yi Kuruweng

21 Yiib kane kane Moses ye amob ye dabderem aom dobarandamiibdan, yedmewime, kuye amobbed yedmoon kuu yiib ma wengambiriwenoo? 22 Kuu kekamune yedmoon, Abraham kuu ye meed karub ayoob, mim kuu dabderem yiri dobere no deme awinembiri ye wonongbed, maa kuu obonmo wonongbed. 23 Ye mingki maa kuu dabderem yiri dobere no deme awinembiri ye wonongbed wooneen kuu yeka mamaamban woonimaub kwanemo wooneen. Kumban ye mingki obonmo wonongbed wooneen kuu God ye weng kunduk yaambed.

24 Nima ayoob keyiib kee wiim aangke amob weng ongmenaboon ayoob dowad korokboon. Amob weng maa kuu aangko Sainai arimbed ongmoon, kuye amob weng kumbed amowamob ye dabderem yiri dobere no deme awinembiri dana wanabimaun. Kukuu Hagaa kui. 25 Kedi, Hagaa kee aangko Sainai ambibkin Arabia aombed angkuun kerekmen dowad kineen. Kuu Yerusalem kibikee angkuun ye siti kuu yu areb kereen, amborom kuu yu kuu yu danayiib kuu amowamob ye dabderem yiri dobere no deme awinembiri ye kerekmen angkambed doruun, Yuudan yi amowamob ye dabderem yiri doruun kowe. 26 Kumban Ewen ari ye Yerusalem kuu obonmo wonong areb, yu kuu nub ena areb kii, Yuudan yi amowamob yaa obonmo keruwen kowe. 27 Kedi, God Ye Weng aom yedmoon kuu,

“Nima kurong, dana woonimokban ye nima,
yiib kuu kubime.
Dana wooni ye odibin yewed maandimokban ye nima,
kube komkime.
Amborom kuu domondoon ye wonong kuu dana yemooniib,
ambiyiib ye wonong arebban.” andoon.
28 Angkodmia, yiib kuu Aisek areb weng kunduk Abraham yaa konoon ye dana meed kuda. 29 Kuye aron yaa kuu dana woonimaib kwamune wooneen ye dana Ismaelbed God ye weng kundukbed wooneen ye dana Aisek yaa anbande durud yewed konoon. Kwana areb kuu kibik kwangkon kwamune ibmo keroon, Yuudan yi amob awinidanbed nub kuyaa obonmo keruwendan yaa bon keriwen kui. 30 Kumban God Ye Weng Karadmo aom kuu komandoon? Yedmoon kuu, “Dabderem yiri dobere no deme awinembiri ye wonong yoom yu dana yoom kuu ben kirarime, amborom kuu dabderem yiri dobere no deme awinembiri ye wonong yu dana kuu obonmo wonong yu mingki yoom ibmo kere ambe ye yumbon kandaanban.” andoon. 31 Angkodmia, kuu kwamune kowe, nub kuu dabderem yiri dobere no deme awinembiri ye wonong yu dana meedban kowe, Yuudan yi amob ye dabderem yiri dorokban. Nub kuu obonmo wonong yu dana meed kowe, Yuudan yi amob yaa obonmo keruwen kii.

Copyright information for `YON